ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Τρίτη 4 Ιουνίου 1957
Αριθ. Φύλλου 1840

ΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Αφίκετο εις Ρόδον ο Δήμαρχος Καστελλορίζου κ. Μαύρος, όστις εντός των ημερών θα αναχωρήση επιστρέφων εις Καστελλόριζον.
Ο κ. Μαύρος, ο οποίος ευρίσκετο από καιρού εις Αθήνας δια την προώθησιν ζητημάτων της νήσου του, επεσκέφθη τον κ. Νομάρχην και συνειργάσθη μετ’ αυτού, επί του θέματος της διενεργείας γεωτρήσεως, ως και δια την λειτουργίαν του παγοποιείου Καστελλορίζου.
Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος κ. Μαύρος, ο Σύλλογος Καστελλοριζίων Πειραιώς-Αθηνών, πρόκειται να ενισχύση σημαντικώς την νήσον του Καστελλορίζου.

90 ΤΟΝΝΟΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΔΙΕΝΕΜΗΘΗΣΑΝ
Το παρελθόν Σάββατον επερατώθη η διανομή σιταλεύρου εις 16 Κοινότητας, υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.
Συνολικώς διετέθησαν εις τους απόρους χωρικούς 90 τόνοι σιταλεύρου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Την νύκτα του Σαββάτου εις το Μαιευτικόν του Κρατικού Νοσοκομείου η κυρία Χαρούλα Αθανασίου σύζυγος του Ενωματάρχου κ. Σεραφείμ Αθανασίου έτεκεν χαριτωμένον αγοράκι.
Τους το ευχόμεθα καλορίζικον και πολύχρονον.
ΡΟΔΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΛΕΡΟΥ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου συνεκροτήθη το Διοικητικόν Συμβούλιον της Αποικίας Ψυχοπαθών Λέρου. Το συμβούλιον απηρτίσθη εκ των Καλοδήμου Αλεξανδράτου τελώνου, ως προέδρου, Μιχ. Καρανικόλα, δημάρχου Λέρου ως αντιπροέδρου και Μιχαήλ Σαμάρκου, καθηγητού, Ειρήνης Τσακρινού, καθηγήτριας, Παρίση Καστή ιατρού, Ιακώβου Δημητριάδη και Σωτηρίου Τσιχαδά ως μελών.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
Σήμερον αναμένονται να αφιχθούν εις Ρόδον οι αξιωματικοί της Σχολής Επιτελών του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, συνοδευόμενοι υπό των καθηγητών των δι’ ολιγοήμερον παραμονήν.
Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν, μεθαύριον Τετάρτην και ώραν 8.30 πρωινήν, εις το ξενοδοχείον των Ρόδων θα δοθή διάλεξις του κ. Νομάρχου προς τους αξιωματικούς της Σχολής, με θέμα: «Η σημερινή κατάστασις της Δωδεκανήσου».

ΥΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Αφάντου, περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας, δια την εκτέλεσιν του έργου επεκτάσεως του εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως της κοινότητος.
Η συνολική αξία του έργου τούτου προϋπελογίσθη εις 260.000 δραχμάς.

ΕΙΣ ΓΕΝΝΑΔΙ
Επίσης, υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Γενναδίου, περί συνάψεως δανείου 15.000 δρχ. εκ του προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Εργων δια την αποπεράτωσιν της γεωτρήσεως και των αρδευτικών αυλάκων εις την θέσιν “Αλώνια”. Η συνολική δαπάνη του έργου, ανήλθε εις 90.000 δραχμάς.

ΕΙΣ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΝ
Εξ άλλου, ενεκρίθη υπό της Νομαρχίας απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Ισιδώρου, δια την επανάληψιν της δημοπρασίας, δια την προμήθειαν και την εγκατάστασιν αντλητικού συγκροτήματος, προς ενίσχυσιν του εξωτερικού υδραγωγείου της κοινότητος.

ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΑΡΜΑΤΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΗΡΞΕ ΠΕΝΙΧΡΑ
Προχθές την 7ην εσπερινήν εγένετο η προαγγελθείσα παρέλασις αρμάτων, η οποία διωργανώθη υπό της ΕΤΑΔ, εις την παραλιακήν λεωφόρον Μανδρακίου.
Της παρελάσεως μετέσχον ποδηλάται της ομάδος προσκόπων Τριαντών, εν άρμα της Εφορείας Προσκόπων Βορείου Ρόδου, τρία άρματα της ΕΤΑΔ, εν άρμα του πλωτού ραδιοσταθμού “Κούριερ” και όμιλος νεαρών ποδηλατιστών.
Την παρέλασιν παρηκολούθησαν περί τας 4.000 λαού, αι οποίαι κατεχειροκρότησαν μεν τα άρματα του Κούριερ, των προσκόπων και του Ροδινιού (ΕΤΑΔ), δεν έμειναν όμως ικανοποιημένοι συνεπεία της απουσίας πολλών βιομηχανιών, επιχειρήσεων και οργανώσεων.

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ
Εις την Εκθεσιν Ανθέων, εις το ξενοδοχείον των Ρόδων, μετέσχον αρκετοί εκθέται. Κατά σειράν έλαβον βραβεία:
1ον “Ορτανσία” της κας Χρυσαφίνας Χόντρου, 2ον Τριαντάφυλλα του Κρατικού Φυτωρίου, 3ον Ελιεσος του Δημοτικού Ανθοκήπου.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ως ανεκοινώθη, εις την παρέλασιν πρώτον εις σειράν επιτυχίας ήλθε το άρμα του “Κούριερ”, δεύτερον των προσκόπων Β. Ρόδου και τρίτον το άρμα της ΕΤΑΔ.