Φλας στο παρελθόν

ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Την παρελθούσαν Κυριακήν εις το Εθνικόν Στάδιον, παρουσία της Α.Σ. του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, της Α.Σ. του Μητροπολίτου Καρπάθου, Κάσου κ. Αποστόλου, του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκου του βουλευτού κ. Χαρίτου, του Δημαρχούντος κ. Σαλαχούρη, του Εισαγγελέως Εφετών κ. Βασιλοπουλου, των λοιπών επισήμων και χιλιάδων λαού, έλαβον χώραν αι ετήσιοι γυμναστικαί επιδείξεις των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως. Επίσης εσυνεχίσθησαν και έληξαν οι 12οι Δωδεκανησιακοί Σχολικοί Αγώνες στίβου.

Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
Την 4.30’ μ.μ. υπό τα ουρανομήκη χειροκροτήματα και τας ζητωκραυγάς των φιλάθλων εισέρχεται εις τον αγωνιστικόν χώρον η Φιλαρμονική του Δήμου, ακολουθουμένη υπό των τμημάτων του Καζουλλείου Γυμνασίου, της Δημοσίας Εμπορικής Σχολής Ρόδου, της Οικοκυρικής Σχολής και του Βενετοκλείου Γυμνασίου.
Μετά την την μεγαλειώδη παρέλασιν επηκολούθησε παράταξις και ακολούθως έπαρσις της Σημαίας υπό του μαθητού Τσέρου (Νικηφορείου Γυμν.).
Εν συνεχεία, υπό την διεύθυνσιν του καθηγητού της Μουσικής κ. Καραμηνά, εψάλη υπό των μαθητών ο Ολυμπιακός Ύμνος. Μετά ταύτα ωμίλησεν ο Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης κ. Χαλιάσος, εν συνεχεία δε η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων ηυλόγησε τους μαθητάς και αθλητάς των Γυμνασίων και ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, εκήρυξε την έναρξιν των Σχολικών αγώνων.

ΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
Ακολούθως υπό το γενικόν πρόσταγμα του καθηγητού της Γυμναστικής κ. Μανωλά, εγένοντο αι γυμναστικαί επιδείξεις υπό των μαθητών του Βενετοκλείου Γυμνασίου και της Εμπορικής Σχολής Ρόδου. Μετά τας επιδείξεις εγένετο υπό των μαθητών δεύτερον πρόγρμαμα επί του εφαλτηρίου.
Εν συνεχεία υπό το γενικόν πρόσταγμα της καθηγτρίας κ. Μανιάς-Λιβανού, εγένοντο αι επιδείξεις των μαθητριών του Καζουλλείου Γυμνασίου, Εμπορικής Σχολής και Οικοκυρικής Σχολής.
Μετά το πέρας των επιδείξεων αίτινες εσημείωσαν μεγάλην επιτυχίαν και κατεχειροκροτήθησαν υπό των χιλιάδων του λαού, έλαβον χώραν τα εξής αγωνίσματα εις 59’’. Δεύτερος έρχεται ο Λελάκης με καθυστέρησιν.

ΔΡΟΜΟΣ 100 μ.
Εις τον τελικόν μετέσχον οι Νικολίτσης και Πολεζέλ της Εμπορικής και Κυραμαριός-Αγγέλου του Βενετοκλείου.
Με δύο λαναθασμένες εκινήσεις αποκλείεται ο Νικολίτσης όστις, κι αν ηγωνίζετο, θα κατελάμβανε την τελευταίαν θέσιν λόγω της θλάσεως των ποδών του.
Με το σύνθημα του αφέτου πρώτος «φεύγει» ο Πολεζέλ κερδίζων έδαφος από τους δύο αντιπάλους του οι οποίοι παρά την καθυστέρησιν εις την εκκίνησιν ευρίσκονται 4 μέτρα όπισθεν του. Με την αυτήν σειράν οι αθληταί περνούν τα 50μ. εις το σημείον αυτό ο Κυραμαριός εντείνων τας δυνάμεις του προσπερνά εις τα 60 μ. τον Πολεζέλ διά να κόψη πρώτος το νήμα με τον ικανοποιητικόν χρόνον των 11’’8. Δεύτερος-ημφισβητήθη- ο Πολεζέλ με 12’’ και τρίτος ο Αγγέλου με 12’’1.
 


1000μ.
Εις τα 1000 μέτρα μετέχουν 8 αθληταί, ήτοι 2 του Γυμνασίου, 2 της Εμπορικής, 2 της Λέρου και 2 του Νικηφορείου.
Δίδεται η εκκίνησις και οι αθληταί ξεπετάγονται για να διέλθουν τας 2 και ήμισυ στροφάς. Εις τα 50 μ. ξεκολλά  από τον κύριον όμιλον ο Βαγιανός, ο οποίος με εκπληκτικόν διασκελισμόν διέρχεται τα 400 μ. 15 μ. και τρίτος ο Μπιλιάς με καθυστέρησιν 5μ. από τον δεύτερον. Εις την α’ στροφήν αποχωρούν οι 2 του Γυμνασίου Λέρου και οι 2 του Νικηφορείου.

Ο αγών προκαλεί το ενδιαφέρον του φιλάθλου κοινού του οποίου η συμπάθεια στρέφεται εις τον Βαγιανόν που με τον άνετον διασκελισμόν και τον ταχύν ρυθμών αφήνει έκπληκτους όλους.
Ο πρώτος διέρχεται την δευτέραν στροφήν εις 61’’. Οι υπόλοιποι τρεις ευρισκόμενοι 40μ. όπισθεν του προπορευομένου συναγωνίζονται διά την 2αν θέσιν.
Ο Βαγιανός αναπτύσσων συνεχώς ταχύτητα τερματίζει πρώτος με χρόνον 2’48’’5 το οποίον αποτελεί 2ον Δωδεκανησιακόν ρεκόρ. Δεύτερος ο Μπιλιάς (Εμπορικής) 2’54’’ και τρίτος ο Λελάκης (Β.Γ.) 2’54’’5.

80μ.
Τα τεχνικά αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως: 1) Ζούντα (Κ.Γ.) 11’2, 2) Βογιατζή (Κω) 11’1, 3) Καθοπούλη (εμπορ.) 11’7
4Χ100
1) Βενετόκλειον 48’’1, 2) Εμπορική 48’’5’ 3) Λέρος, 4) Κάλυμνος
4Χ80
1) Καζούλλειον, 2) Εμπορική, 3) Κάλυμνος
ΛΙΘΟΒΟΛΙΑ
1) Κατσαράς (Β.Γ.), 19.32 μ. 2) Τσέρος (Νικηφορείου) 19.09 μ. 3) Μαυράκης (Εμπορ.) 19.05 μ. 4) Κατσουράκης (Β.Γ.) 18.89 μ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Βενετόκλειον 76 βαθμ.
2) Εμπορική 71 βαθμ.
3) Κάλυμνος 46 βαθμ.
4) Λέρος 45 βαθμ.

Μετά το πέρας των αγώνων εχορεύθησαν διάφοροι τοπικοί χοροί, μεταξύ των οποίων και της Μαρτυρικής Κύπρου και εν συνεχεία εγένετο παράταξις, απονομή των επάθλων και υποστολή της Σημαίας.
Την ωραίαν αυτήν τελετήν έκλεισεν ο Εθνικός Ύμνος.
Κ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ