Πολλοί ξένοι άσσοι θα συμμετάσχουν στο Ράλλυ της Ρόδου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ

Η οικογένεια Σάββα Σισαμωτού επί τη τελέσει των γάμων της Δεσποίνης Αντωνίου Αγγελίδη μετά του κ. Ανδρέα Αντωνίου Στυλιανίδη εν Πειραιεί, την 2αν Ιουνίου 1957, εύχεται τον βίον ανέφελον.
Η οικογένεια
ΣΑΒΒΑ ΣΙΣΩΜΑΤΟΥ

ΠΟΛΛΟΙ ΞΕΝΟΙ ΑΣΣΟΙ ΤΟΥ ΒΟΛΑΝ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΡΑΛΛΕΫ ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη εκ της Νομαρχίας, η απόστασις την οποίαν θα διατρέξουν τα αυτοκίνητα κατά το Διεθνές Ράλλεϋ της Ρόδου, θα είναι 200 χιλιόμετρα, ήτοι ο γύρος της Ρόδου. Το Ράλλεϋ θα πραγματοποιηθή την 4ην Αυγούστου, υπάρχουν δε ενδείξεις ότι θα μετάσχουν πολλοί ξένοι άσσοι του αγωνίσματος.

Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, ήρχισεν ήδη η εκτύπωσις καλλιτεχνικών δελταρίων, εις τα οποία θα αναγράφωνται ο κανονισμός και τα ονόματα των απαρτιζόντων την Ελλανόδικον Επιτροπήν, ως και τα ονόματα των αναλαβόντων την τεχνικήν πλευρά του Ράλλεϋ.

Τα δελτάρια ταύτα, θα διανεμηθούν τόσον εις Ρόδον, όσον και εις την λοιπήν Ελλάδα, σημαντικός δε αριθμός εξ αυτών θα αποσταλή εις πρακτορεία του εξωτερικού.

Εν τω μεταξύ, αποστέλλονται επιστολαί προς τας ενταύθα αντιπροσωπείας αυτοκινητιστών, διά των οποίων αύται παρακαλούνται όπως γνωρίσουν εις τα εργοστάσιά των την οργάνωσιν του Ράλλεϋ, προκειμένου εν συνεχεία να δηλώσουν ταύτα συμμετοχήν.

ΠΟΣΑ ΔΕΝΔΡΑ ΕΧΟΥΝ ΦΥΤΕΥΘΕΙ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Υπό του Επάρχου Καλύμνου υπεβλήθη προς την Νομαρχίαν το πρακτικόν του Συμβουλίου Δενδροφυτεύσεως και Αναδασώσεως της Επαρχίας, εις τον οποίον αναφέρονται λεπτομέρειαι, εν σχέσει προς την δενδροφυτευτικήν δραστηριότητα κατά την λήξασαν περίοδον.
Ούτω, εις Κάλυμνον εφυτεύθησαν 1300 αμυγδαλιές, 700 αγριελιές, 150 συκιές, και 10 καρυδιές.

Εις Λέρον εφυτεύθησαν 1300 αμυγδαλιές, 100 αγριελιές, 250 λεμονιές και μανδαρινιές, 150 συκιές, 215 ροδακινιές και 10 καρυδιές. Εις Πάτμον 800 αμυγδαλιές, 130 αγριελιές, 100 συκιές, και 70 λεμονιές και μανδαρινιές.

Εις Λειψούς 300 αμυγδαλιές και 50 συκιές.
Εις Αστυπάλαιαν 400 αμυγδαλιές, 100 συκιές, 500 αγριελιές, 150 λεμονιές και μανδαρινιές και 10 καρυδιές.
Τέλος εις Αγαθονήσι εφυτεύθησαν 200 αμυγδαλιές και 50 συκιές.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ

ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Χθες το εσπέρας αφίκεντο  διά του αεροπλάνου της γραμμής εις Ρόδον ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στ. Κωτιάδης, συνοδευόμενος υπό του κ. Κανατσούλη, μηχανικού λιμενολόγου της Διευθύνσεως Λιμενικών Έργων του υπουργείου Δημοσίων Έργων.

Κατά τας νυκτερινάς ώρας, ο κ. Υπουργός και ο βουλευτής κ. Χαρίτος και ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος ανεχώρησαν επιβαίνοντες του βασιλικού πλοίου «Πεζόπουλος» εις Κάσον, προκειμένου να παραστούν εις τας Εορτάς επί τη επετείω του Ολοκαυτώματος της νήσου.

Κατά σχετικάς πληροφορίας εκ Κάσου, το βασιλικόν πλοίον «Πεζόπουλος» αναμένεται να καταπλεύση εκεί σήμερον κατά τας πρωινάς ώρας, οι κάτοικοι δε της νήσου προετοιμάζουν ενθουσιώδη υποδοχήν τόσον προς τον εκπρόσωπον της κυβερνήσεως όσον και προς τον κ. Νομάρχην και τους λοιπούς επισήμους.

Μετά την αποβίβασίν των εκ του σκάφους, οι επίσημοι θα κατευθυνθούν εις τον ιερόν Μητροπολιτικόν ναόν, όπου παρουσία αυτών, των τοπικών αρχών και του λαού θα τελεσθή Δοξολογία, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Καρπάθου-Κάσου κ. Αποστόλου, συμπαραστατουμένου υπό του ιερού κλήρου.
Μετά την Δοξολογίαν θα γίνη επιβλητική τελετή, κατά την διάρκειαν της οποίας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, θα καταθέση στέφανον εκ δάφνης ως ελάχιστον φόρον τιμής προς τους ηρωικώς πεσόντες Κασίους.

Εν συνεχεία οι επίσημοι, διά του ιδίου σκάφους θα μεταβούν εις Κάρπαθον όπου θα εξετάσουν διάφορα ζητήματα της νήσου, θα αναχωρήσουν δε εκ Καρπάθου κατά τας νυκτερινάς ώρας της αύριον.
Εξ άλλου εγνώσθη ότι ο μηχανικός λιμενολόγος κ. Κανατσούλης τόσον εις Κάσον όσον και εις Κάρπαθον, θα εύρη την ευκαιρίαν να εξετάση τα υπό εκτέλεσιν λιμενικά έργα αμφοτέρων των νήσων, προκειμένου εν συνεχεία να προβή εις σχετικάς εισηγήσεις.