Συγκροτήθηκε στην Αθήνα η επιτροπή διενέργειας έρανου για τον ανδριάντα του Διάκου

Συνεκροτήθη εις Αθήνας Επιτροπή διενεργείας έρανου δια τον ανδριάντα του Διάκον
ΑΘΗΝΑΙ 7 (ιδιαιτέρα ανταπόκρισις)-Από τον Πανδωδεκανησιακόν έρανον υπέρ ανεγέρσεως ανδριάντος του ήρωος Αλεξάνδρου Διάκου, δεν θα ήτο σωστόν ν’ αλείψη η Δωδεκανησιακή παροικία της παλαιάς Ελλάδος.

Προς τον σκοπόν αυτόν κατηρτίσθη εκτελεστική επιτροπή εκ των κ.κ.Μ. Ζερβού βουλευτού Δωδεκανήσου, Σωτ. Αγαπητίδη, Ε. Πρωτοψάλτη και Λ. Λάινα, ήτις έλαβε την εντολήν να συλλέξη έναντι αποδείξεως την ερανικήν εισφοράν ενός εκάστου την οποίαν ήθελεν ευαρεστούμενος να προσφέρη προς τον ανωτέρω σκοπόν.
Εκαστος την εισφοράν του δύναται να καταβάλη εις τον κ. Εμμ. Πρωτοψάλτην, Διευθυντήν των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟΥΡΣΤΙΚΟΝ ΜΕ 450 ΓΑΛΛΟΥΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, την 25ην Ιουλίου αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το γαλλικόν ατμόπλοιον “Ζαν Μερριόζ” με 450 Γάλλους περιηγητάς.
Το εν λόγω σκάφος θα αποπλεύση εκ Ρόδου κατά το μεσονύκτιον.

ΟΙ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΝΙΣΥΡΟΣ (του ανταποκριτού μας). Από την παρελθούσαν Δευτέραν απήργησαν άπαντες οι δημοδιδάσκαλοι Μανδρακίου Νισύρου. Ούτοι προσήλθον την πρωΐαν και μετ’ ολίγον απεχώρησαν. Η απεργία των εσυνεχίσθη και έληξε χθες.

ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΑΙ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Υπό του υπουργείου Γεωργίας ανεκοινώθη ότι έχουν συγκεντρωθεί επαρκείς ποσότητες ζωοτροφών, αι οποίαι προωθούνται ήδη εις κτηνοτροφικά κέντρα της χώρας, μεταξύ των οποίων και της Δωδεκανήσου.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Αφίκετο εις Ρόδον δια του αεροπλάνου της γραμμής ο Νομάρχης Αχαΐας κ. Αργύριος Μπότσης.
Ο κ. Μπότσης θα παραμείνη εις την πόλιν μας επί διήμερον.

ΕΞΗΧΘΗΣΑΝ 80 ΤΟΝΝΟΙ ΠΡΩΪΜΩΝ
Χθες απέπλευσαν εκ του λιμένος μας το μότορσιπ “Αγία Παρασκευή” και “Ερση” με 80 τόννους κηπευτικά δια τας αγοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
Χθες την 8.30 εσπερινήν εις το Δημοτικόν Θέατρον θα εδόθή διάλεξις του καθηγητού της Μορφολογίας και Μουσικολογίας του Εθνικού Ωδείου Αθηνών κ. Γεωργίου Βώκου, με θέμα «Η Ηθικοπλαστική επίδρασις της Μουσικής επί του παιδιού». Η είσοδος ήταν ελευθέρα.
Ο καθηγητής κ. Βώκος αφίκετο προκειμένου να παρακολουθήση τας εξετάσεις του εις Ρόδον παραρτήματος του Εθνικού Ωδείου Αθηνών.

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΛΟΝ
ΤΗΛΟΣ (του ανταποκριτού μας)-Κατόπιν συμφωνίας του Προέδρου της Κοινότητος Λειβαδίων Τήλου, το ποσόν των 60.000 δραχμών, το οποίον είχε διατεθή δια τον ξενώνα, θα χρησιμοποιηθή δια την κατασκευήν υδραγωγείου εις την θέσιν “Ρουκούντ”.
Επίσης διετέθησαν 20.000 δρχ. δια την δεξαμενήν του σχολείου.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ

Κατ’ ανακοίνωσιν της Επιθεωρήσεως Σωματικής Αγωγής μετά τας εξετάσεις β’ εξαμήνου θα λάβουν χώραν εσωτερικοί κολυμβητικοί αγώνες εις τας εγκαταστάσεις του Ναυτικού ομίλου.
Εξ άλλου ανεκοινώθη ότι τον προσεχή Σεπτέμβριον θα λάβουν χώραν εις Ρόδον οι πρώτοι μεταπολεμικοί κολυμβητικοί αγώνες των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως.

ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Καθ’ α πληροφορούμεθα εκ Καστελλορίζου παραιτηθείσης της ενοριακής Εκκλησιαστικής Επιτροπής ανέλαβε νέα υπό την προεδρίαν του εφημερίου της νήσου.

ΟΙ ΛΑΒΟΝΕΣ ΣΙΤΑΛΕΥΡΟΝ
Καθ’ α πληροφορούμεθα, υπό της Ι. Μητροπόλεως απεστάλησαν επιστολαί προς τας κοινότητας δια των οποίων εντέλλονται να αποστείλουν καταστάσεις ονομάτων εκείνων οίτινες έλαβον σιτάλευρον.