Οι Κασιώτες εφοπλιστές βοηθούν για τον λιμενοβραχίονα της Κάσου

ΑΠΟ 16 ΜΗΝΩΝ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Σήμερον αφικνείται εις Ρόδον ο εκ των συναρχηγών του Κόμματος των Φιλελευθέρων κ. Σοφοκλής Βενιζέλος, δι’ ολιγοήμερον παραμονήν ενταύθα, “προκειμένου να εξετάση ζητήματα των κατοίκων”.

Ο κ. Βενιζέλος, θα παραμείνει εις το ξενοδοχείον των Ρόδων όπου ήδη έχουν κρατηθεί διαμερίσματα.
Εγνώσθη επίσης ότι ο κ. συναρχηγός των Φιλελευθέρων, θα επιχειρήσει εκδρομήν εις τας κοινότητας της Ρόδου, “δια να παρακολουθήσει εκ του πλησίον των ζωήν των αγροτών και να επιλύσει τα ζητήματά των”.

Σημειωτέον ότι ο κ. Βενιζέλος είναι και βουλευτής Δωδεκανήσου, από της ημέρας δε της εκλογής του ως βουλευτού της μειοψηφίας ήτοι από 16 ολοκλήρων μηνών, είναι η πρώτη φορά της καθόδου του εις Ρόδον.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Θεωρούμεν καθήκον μας να ευχαριστήσωμεν θερμώς τον Υπουργόν κ. Κωτιάδην διότι διά της αμέσου ενεργείας του κατώρθωσε να αποτρέψει την οικονομικήν καταστροφήν της παραγωγής βερυκόκκων του χωρίου μας. Η αποστολή βαρελίων η διάθεσις της Σ.Α.Ι.Φ.Ε. οφειλομένη εις την επέμβαση του κ. Υπουργού σώζουν την κατάστασιν.
Ο πρόεδρος Συνεταιρισμού πωλήσεως, Βερυκόκκων Αφάντου.
Αναστάσιος Βενετοκλής

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΧΘΕΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ
Χθες ανεχώρησαν εις Σύμην η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, προκειμένου να χοροστατήσει κατά την τέλεσιν του εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας εις την πανηγυρίζουσαν Ιεράν Μονήν Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου. Επίσης ανεχώρησε κλιμάκιον του Κεντρικού Λιμεναρχείου το οποίον θα αναλάβει εις την Μονήν Πανορμίτου την τήρησιν της τάξεως. Εξ άλλου, χθες ανεχώρησαν διά την Μονήν εκατοντάδες προσκυνητών εκ Ρόδου, μεταξύ των οποίων και οι βαθμοφόροι των προσκόπων Νοτίου Δωδεκανήσου, πραγματοποιούντες την ετήσιάν των εκδρομήν.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν εκ του Δήμου, ο Δήμαρχος Ροδίων κ. Μιχαήλ Πετρίδης, όστις ανεμένετο να επιστρέψει σήμερον εξ Αθηνών, ανέβαλεν επ’ ολίγας ημέρας την επιστροφήν του εις Ρόδον, προκειμένου να επιδιώξη την επίλυσιν ωρισμένων δημοτικών ζητημάτων. Ο κ. Δήμαρχος θα επιστρέψει εις Ρόδον πιθανώς την προσεχή Τετάρτη.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 8. Η εφετεινή χρονιά προβλέπεται αρκετά ικανοποιητική διότι αι συνεχείς βροχαί κατά τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον εις μεγάλην ποσότητα και έκτασιν κατά περιφερείας, παρέχουν την ελπίδα πλούσιας συγκομιδής εις σιτηρά και ελαιοπαραγωγήν άνευ προηγουμένου.


ΟΙ ΚΑΣΙΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΑΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ 8. Προ ημερών ο Κάσιος εφοπλιστής κ. Παπαδάκης εβεβαίωσε τον υπουργόν κ. Κωτιάδην ότι οι Κάσιοι εφοπλισταί θα αναλάβουν την περαιτέρω δαπάνην του έργου του λιμενοβραχίονος, προϋπολογισθείσαν εις το ποσόν των 1.000.000 δρχ. Επικρατεί επίσης η σκέψις παρά τοις αρμοδίοις ώστε και τα δύο έργα να γίνουν εν συνδυασμώ ήτοι το δημοπρατούμενον έργον λιμενοβραχίονος  Καρπάθου και το απ’ ευθείας τοιούτον του λιμένος Κάσου, ώστε θα καταστεί πρόσφορος η ετέλεσις των από τον αυτόν εργολάβον.