Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τη συζήτηση και λήψη απόφαση των θεμάτων που ακολουθούν:

Ενημέρωση Προέδρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση για τις ανατροπές πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/43264/08-06-2017)

2. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/43260/08-06-2017)

3. Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 για εκτέλεση δικαστικής απόφασης 223/2016 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, δικαιούχος «ΛΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ».

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/43234/08-06-2017)

4. Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 για εκτέλεση διαταγής πληρωμής με αρ. 96/2017 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, δικαιούχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΤΟΥ Α.Ε.Ε.».

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/43343/08-06-2017)

5. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017.

(Εισήγηση Τμήματος Προϋπολογισμού & πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/43360/08-06-2017)

6. Διόρθωση της με αρ. 500/2016 ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2017.

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/41248/01-06-2017)

7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 126.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/40235//30-05-2017)

8. Ανάκληση της με αρ. 276/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και Έγκριση εκ νέου της μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 73.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/43130//08-06-2017)

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού, πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για κατακύρωση προσωρινού μειοδότη της «ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017.

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.:2/41601/02-06-2017)

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού, πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ», έτους 2017.

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.:2/43135/08-06-2017)

11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την κατακύρωση οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»,

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.:2/43176/08-06-2017)

12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού, πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την κατακύρωση προσωρινού μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017.

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.:2/43323/08-06-2017)

13. Έγκριση της απόφασης του πρακτικού επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών - τεχνικών του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017.

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.:2/43349/08-06-2017)

14. Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 100,00€ προς το Εθνικό Τυπογραφείο για τις ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων προς εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων. (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Μυλωνάς Δημήτριος)

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.:2/42644/07-06-2017)

15. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Αφαντενού Νικολάου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 974/05-05-2017 ποσού 100,00 € για για τις ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων προς εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων.

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών με αρ. πρωτ. 2/40922/31-05-2017 και έγγραφο ταμείου Δήμου Ρόδου με αρ. 2/42566/07-06-2017 περί έγκρισης απόδοσης)

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

16. Λήψη απόφασης για την συμβιβαστική ή μη επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε.»

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/23487/30-03-2017)

17. Λήψη απόφασης για την συμβιβαστική η μη επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Κρητικού Μιχαήλ του Μηνά, για πράξη επιβολής εισφοράς γης σε χρήμα.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/28039/19-04-2017)

18. Λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση αποδοχής η μη εξωδικαστικής αποζημίωσης της κ. Διακίδη Θεώνης.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/33190/08-05-2017)

19. Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ή μη έφεσης κατά της απόφασης υπ΄αρ. Α198/2017 του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η από 17-06-2014 προσφυγή της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΠΟΝΗΣ Ε.Π.Ε.» . και ακυρώθηκε εγγραφή της προσφεύουσας στους βεβαιωτικούς καταλόγους για οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. οικονομικού έτους 2011 ποσού 3.186,78 € και την επιβολή προστίμου ποσού 1.912,07 ευρώ του άρθρου 19 του Ν. 1080/1980).

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 2/42020/6-6-2017)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20. Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της με αρ. 239/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, που αφορά την «Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥH-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/39998/29-05-2017)

21. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 1.910.000 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42944/07-06-2017)

22. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42941/07-06-2017)

23. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)» με προϋπολογισμό 243.940,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42931/07-06-2017)

24. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42937/07-06-2017)

25. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013» με προϋπολογισμό 337.900,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42943/07-06-2017)

26. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» με προϋπολογισμό 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42933/07-06-2017)

27. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 1.910.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42976/07-06-2017)

28. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/43319/08-06-2017)

29. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/43322/08-06-2017)

30. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/43317/08-06-2017)

31. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/41027/31-05-2017)

32. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/42504/02-06-2017)

33. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/43185/08-06-2017)

34. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Κεφαλάκη Παύλου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. Α102/13-03-2017 ποσού 23.065,13 € για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και χορηγήσεις νέων παροχών του Δήμου Ρόδου.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/33884/09-05-2017 και έγγραφο ταμείου Δήμου Ρόδου με αρ. 2/42559/07-06-2017 περί έγκρισης απόδοσης)

35. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Παυλούς Νικολάου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. Α149/29-03-2017 ποσού 32.046,89 € για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και χορηγήσεις νέων παροχών του Δήμου Ρόδου

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/35121/12-05-2017 και έγγραφο ταμείου Δήμου Ρόδου με αρ. 2/42562/07-06-2017 περί έγκρισης απόδοσης)

36. Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.614,66 € για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Μελανού Δ.Κ. Αφάντου και μετατόπιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Σορωνής Δήμου Ρόδου (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Λαό Ιωάννη)

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/43263/08-06-2017)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

37. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης με αρ. πρωτ. 2/42591/07-06-2017)

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

38. Επικαιροποίηση της με αρ. 119/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δημοπρασία «Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων»

(Εισήγηση Δ/νσης Εμπορίου με αρ. πρωτ. 2/42796/07-06-2017)

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

39. Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 265,00 € για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το τρέχον έτος 2017 του επιβατικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΥ 1257. (Υπόλογος - υπάλληλος Ποντίκας Σάββας).

(Εισήγηση Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/43370/08-06-2017)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΒΥΡΟΥ

40. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Θαρενού Παρασκευή υπεύθυνης διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 728/06-04-2017 ποσού 800,43 € για την ανάγκη ηλεκτροδότησης Δ.Ε. Αταβύρου.

Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου με αρ. πρωτ. 9/31252/02-05-2017 και έγγραφο ταμείου Δήμου Ρόδου με αρ. 2/42563/07-06-2017 περί έγκρισης απόδοσης)