«Σπεύσατε στην κόρη του ηλίου» γράφει για τη Ρόδο Σουηδική εφημερίδα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ο κ. Ιωάννης Λοΐζος εκφράζει δημοσίως τας ευχαριστίας του προς την Αστυνομίαν Ρόδου δια την εκτέλεσιν των καθηκόντων της και την δράσιν της κατορθώσασα ώστε εντός ωρών ανεύρεν απωλεσθέν αντικείμενόν του.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ
Την παρελθούσαν Κυριακήν εις Κοσκινού ο κ. Βασίλειος Σκουμιός και η Δέσποινα Κακκιού ανεδέχθησαν από της ιεράς κολυμβήθρας το θυγάτριον του κ. Σπύρου Πηδικτάκη ονομάσαντες αυτό Μαρίαν.
Συγχαρητήρια

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η κ. Λέλα Γ. Αλμυράν τη έτεκεν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Προς τους γονείς ευχόμεθα να τους ζήση.

Η “ΡΟΔΙΑΚΗ”

«Σπεύσατε εις την κόρην του ηλίου» γράφει δια την Ρόδον Σουηδική εφημερίς
Εις την εφημερίδα “Εξπρέσσεν” της Στοκχόλμης η οποία έχει κυκλοφορίαν 220.000 φύλλων εις Σουηδίαν, εδημοσιεύθη άρθρον του απεσταλμένου της κ. Νίλσον, εις το οποίον εκφράζετια ανυπόκριτος θαυμασμός δια την Ρόδον «Σπεύσατε εις την χώραν του ηλίου» γράφει ο Σουηδός δημοσιογράφος. Και συνεχίζει. «Η Ρόδος, είναι η κόρη του ηλίου. Είναι η ωραιοτέρα και πλέον γνωστή νήσος του Αιγαίου».

Ακολούθως αναφέρει την απόστασιν, τα μέτρα συγκοινωνίας, και το κόστος των ναύλων. Επίσης παρατηρεί ότι εις την Ρόδον υπάρχουν ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών και συνιστά την ενοικίασιν δωματίου πλησίον οικογενείας και την σύναψιν γνωριμίας με τον γοητευτικόν, ως τονίζει, ελληνικόν λαόν.
Περαίνων ο Σουηδός δημοσιογράφος κ. Νίλσον, τονίζει ότι η Ρόδος είναι παραδεισιακή νήσος και ότι η φθήνεια εις την νήσον αυτήν, επιτρέπει εις οιονδήποτε να την χρησιμοποιήση ως ευθηνήν νήσον αναψυχής.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Ως εγνώσθη, υπό καθηγητών της Μέσης Εκπαιδεύσεως εις Ρόδον, μελετάται το θέμα της συγκροτήσεως πολυμελούς μαθητικής χορωδίας, η οποία θα συνεχίση λειτουργούσα και κατά τας θερινάς διακοπάς. Εφ’ όσον τελικώς αποφασισθή η συγκρότησις της χορωδίας θα οργανωθή μια σοβαρά καλλιτεχνική εκδήλωσις, με χορωδιακά άσματα εις το Αρχαίον Θέατρον κατά τον Αύγουστον.


ΟΙ ΣΙΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ
Υπό της Διεθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου απεστάλη προς τα υποκαταστήματα της Αγροτικής Τραπέζης Ρόδου, Κω και Καλύμνου και προς την Ενωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου εγκύκλιος, δια της οποίας παραγγέλεται όπως, τόσον τα υποκαταστήματα, όσον και η Ενωσις, επισπεύσουν τας ενεργείας των, δια τον έγκαιρον εφοδιασμόν των σιτοκαλλιεργητών Δωδεκανήσου, δια των απαραιτήτων βεβαιώσεων, συμφώνως προς σχετικήν εγκύκλιον του Υπουργείου Γεωργίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν περισσοτέρας πληροφορίας, είτε από την Ενωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών, είτε από τα κατά τόπους υποκαταστήματα της Αγροτικής Τραπέζης.

ΟΙ ΠΑΤΜΙΟΙ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ 1000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΠΑΤΜΟΥ
ΜΟΜΠΙΑ-Αλαμπάμα.-Υπό των Πατμίων της πόλεως απεστάλη προς τον Αρχιεπίσκοπον Αμερικής ποσόν 1000 δολλαρίων, το οποίον συνελέγη δια την επισκευήν της ιεράς Μονής Πάτμου, υποστάσης ως γνωστόν, διαφόρους ζημίας συνεπεία των προσφάτων σεισμών. Δια του ποσού αυτού, το οποίον θα αποσταλή υπό του Αρχιεπισκόπου Αμερικής εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως, και εν συνεχέια εις το ηγουμενείον της ιεράς Μονής Πάτμου, θα καλυφθούν μερικώς τε έξοδα επισκευής των ζημιών.