Πάνω από 10 σωματεία προσχώρησαν ήδη στο νέο Εργατικό Κέντρο Ρόδου

ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΔΗ  ΠΡΟΣΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΡΟΔΟΥ
Ως πληροφορούμεθα χθες το εσπέρας συνήλθε είς συνεδρίασιν η Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή του Νέου Εργατικού Κέντρου Ρόδου και συνεζήτησε διάφορα θέματα της αρμοδιότητός της. Κατά τάς αυτάς πληροφορίας, είς το Νέον Εργατικόν Κέντρον, το οποίον θα περιβάλη μόνον τα Σωματεία της Ρόδου, έχουν ήδη προσχωρήσει άνω των 10 Σωματείων.

 

ΔΙΕΒΙΒΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΑΙ ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ
Υπό της Νομαρχίας διεβιβάσθησαν είς διαφόρους κοινότητας αί εξής μελέται:
1ον) Εις την κοινότητα Παστίδας διά την προμήθειαν και εγκατάστασιν αθλητικού συγκροτήματος και την κατασκευήν οικισμού αυτού πρός αξιοποίησιν της γεωτρήσεως, προϋπολογισθείσης δαπάνης 120.000 δραχμών.
2ον) Είς την κοινότητα Καλυθιών διά την κατασκευήν αρδευτικών αυλάκων είς θέσιν “Ζωπί” προϋπολογισθείσης δαπάνης 19.000 δραχμών.
3ον) Είς την κοινότητα Λίνδου, διά την προμήθειαν και εγκατάστασιν μιάς αεραντλίας είς την θέσιν “Πετροκοπιό”, προϋπολογισθείσης δαπάνης 20.000 δραχμών.
4ον) Είς την κοινότητα Κρητηνίας διά την κατασκευή κοινοτικού καταστήματος, προϋπολογισθείσης δαπάνης 195.000 δραχμών.
Και 5ον) Είς την κοινότητα Καλυθιών διά την κατασκευήν αρδευτικών αυλάκων εις θέσιν “Καινούργια Βρύση”, προϋπολογισθείσης δαπάνης 23.000 δραχμών.

ΕΙΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Διά τηλεγραφήματός του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Τριανταφυλλάκος, εγνωστοποίησε σήμερον πρός τον κ. Νομάρχην, ότι είς Σαντορίνην ζητούνται εργάται χειρώνακτες, διά τάς εκεί ανεγειρομένας οικίας διά τούς σεισμόπληκτους της νήσου. Διά του αυτού τηλεγραφήματος, παρακαλείται ο κ. Νομάρχης όπως ανακοινώση ευρέως την εν λόγω πληροφορίαν.

ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ
Την 9ην πρωϊνήν της αύριον είς χώρον του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, θα λάβη χώραν ή επίσημος τελετή της εν λόγω υπηρεσίας, υπό του αναχωρούντος Λιμενάρχου πλωτάρχου Γιάκου είς τον νέον Λιμενάρχην Ρόδου πλωτάρχην Γελαδάκην. Κατά την εν λόγω τελετήν θα παραστούν και εκπρόσωποι των Αρχών του Νομού και της πόλεως.

ΑΦΙΚΕΤΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Αφίκετο είς Ρόδον ο Γενικός Επιθεωρητής κ. Αλεξάτος, πρός επιθεώρησιν των σχολείων αμφοτέρων των εκπαιδευτικών περιφερειών Ρόδου. Χθες την πρωΐαν ο κ. Επιθεωρητής συνοδευόμενος υπό των Επιθεωρητών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως κ.κ. Κατσιρέα και Σακελλαρίου, επεσκέφθη διάφορα σχολεία, ιδιαιτέρως δε εξήτασεν εκείνα, τα οποία κατά τους προσφάτους σεισμούς, υπέστησαν ζημίας.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΩΛΑΔΙΩΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Κατά πληροφορίας εξ Ηνωμένων Πολιτειών, η έδρα του Συλλόγου Βωλαδιωτών “Άγιοι Ανάργυροι” μετεφέρθη είς την Ν.  Υόρκη. Ως προσωρινόν συμβούλιον εξελέγησαν: πρόεδρος Ελευθέριος Ζαβόλας, γραμματεύς Ιωάννης Φιλιππίδης, ταμίας Ιωάννης Ζαβόλας, σύμβουλοι: Γεώργιος Οικονομίδης, Γεώργιος Πετρίτης, Γεώργιος Χαλκιάς και Εμμανουήλ Μανωλιός. Είς τον Σύλλογον των εν λόγω Καρπαθίων της Αμερικής, ενεγράφησαν μέχρι στιγμής 46 μέλη, αί εγγραφαί δέ συνεχίζονται. Η προσωρινή διοίκησις του Συλλόγου ανεκοίνωσεν, ότι θα έλθη αρωγός είς το έργον της υδρεύσεως της Κοινότητος Βολάδος Καρπάθου.