Επιστολή προς την Ροδιακή από το προεδρείο του Διαγόρα

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑΚΗΝ” ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ “ΔΙΑΓΟΡΑ”
Αγαπητή “Ροδιακή”, στο προχθεσινό σας φύλλο ανεγράψατε ότι στις εκλογές της προσεχούς Κυριακής του Διαγόρα το μόνο ψηφοδέλτιο είναι του υποφαινομένου με τους τάδε και τάδε. Δυστυχώς δεν είναι αληθές ότι δεν έχω χρόνον.

Σήμερα αν σας γράφω δεν είναι δια λόγους αυτοδιαφημίσεως. Είναι γιατί αισθάνομαι μεγάλην πικρίαν για τους συμπατριώτας μας οι οποίοι αδιαφορούν για τις κοινωνικές και πατρωτικές των υποχρεώσεις. Αδράνεια, απάθεια και νωχέλεια διακρίνει την κοινωνία μας. Ακόμα και σ’ αυτάς τας πλέον αναγκαίας εκδηλώσεις. Τί ιδανικώτερον του αθλητισμού;

Αλλά δεν συγκινούνται οι Ρόδιοι διά την λαμπράν ιστορίαν των, παλαιάν και νέαν; Λίγο είναι το όνομα του Διαγόρα και λίγη η δράση του στα τελευταία χρονιά; Όλα πρέπει να σβύσουν;
Ο υποφαινόμενος υπηρέτησε επί πολλά χρόνια τον Διαγόρα και τον ανύψωσε πολύ. Πρέπει τώρα να σπεύσουν όλοι οι δυνάμενοι να υπηρετήσουν με όλην των την ψυχήν διότι είναι καθήκον μας να διατηρηθή το Εθνικόν της Ρόδου αυτό σωματείον.

Π. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Ο κεντρικός σύλλογος Καστελλοριζίων “Ο Μεγιστεύς” Ρόδου συγχαίρει θερμώς τας οικογενείας των συμπατριωτών μας κ. Νικολάου Ι. Γερονικόλα, Συμβούλου του Συλλόγου μας, και κ. Κυριακής Ι. Δουλγάρογλου, διά τους γάμους των τέκνων των και εύχεται εις τους νεονύμφους Δημήτριον και Ευαγγελίαν ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη.
(Εκ του Δ. Συμβουλίου)

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
Προχθές την 11.15’ π.μ. εξερράγη πυρκαϊά εις ξηρά χόρτα περιμανδρωμένου οικοπέδου του Βασιλείου Τσέρου του Ιωάννη, παρά την οδόν Θεμιστοκλέους Σοφούλη. Το πυρ κατεσβέσθη κατόπιν επεμβάσεως του ιδίου, οργάνων του Β’ Αστυνομικού Τμήματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χωρίς να προξενήσει ζημίας.


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΧΘΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνεργάσθη διά μακρών μετά του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Φωκά, επί διαφόρων τουριστικών ζητημάτων. Ο κ. Φωκάς αφίκετο εις Ρόδον χθες την πρωίαν διά του καταπλεύσαντος τουριστικού ατμοπλοίου “Σεμίραμις” του οποίου επιβαίνουν 90 Ελβετοί, Γάλλοι και Άγγλοι περιηγηταί. το εν λόγω σκάφος απέπλευσεν εκ Ρόδου εις Κω περί το μεσονύκτιον.

ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ
Χθες την πρωίαν, ο προϊστάμενος του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας κ. Χάχλος, επεσκέφθη τα εργοστάσια “Σάϊφε” και “Κολονιάλε”, όπου διαμένουν οι σεισμοπαθείς, και εμελέτησεν επιτοπίως την δυνατότητα αραιώσεως αυτών. Κατά σχετικά πληροφορίας, καταβάλλεται ιδιαιτέρα φροντίς διά την αραίωσιν των πληγεισών οικογενειών και την διαμόρφωσιν καλυτέρων όρων διαμονής δι’ αυτούς.

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΔΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας ο προ ημερών αφιχθείς εις Ρόδον Γενικός Επιθεωρητής Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως κ. Αλεξάτος. Ο κ. Αλεξάτος προ της αναχωρήσεώς του εδήλωσεν ότι θα προβή εις καταλλήλους εισηγήσεις προς το υπουργείον Παιδείας διά την αποκατάστασιν των εκ των σεισμών ζημιών, εις διάφορα διδακτήρια της Ρόδου. Κατά την διάρκειαν της εις Ρόδον παραμονής του ο κ. Επιθεωρητής παρηκολούθησε Παιδαγωγικήν Συγκέντρωσιν εις Σορωνήν, εις την οποία μετέσχον 85 διδάσκαλοι και καθ’ ήν εδίδαξαν  υποδειγματικώς διάφορα μαθήματα οι διδάσκαλοι Δικαία Χατζηστρατή, Φώτιος Κυπριώτης και Κυριάκος Γραμματικός.