Δάνειο θα συνάψει ο δήμος Ρόδου για την αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων

Τη σύναψη δάνειου µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καλείται να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου στη συνεδρίασή του την ερχόμενη Παρασκευή 23 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, υπάρχει ανάγκη αναχρηµατοδότησης των υφιστάμενων δανείων του ∆ήµου λόγω καταβολής υψηλών ετήσιων τοκοχρεολυτικών δόσεων και το γεγονός ότι µε την αναχρηµατοδότησή τους ο ∆ήµος θα παρουσιάσει εξοικονόµηση ταµειακών διαθεσίµων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών. Σύμφωνα με το σκεπτικό, η ταµειακή ρευστότητα απειλείται από απρόβλεπτα γεγονότα (σ.σ. δικαστικές αποφάσεις, κατασχέσεις, µείωση των ΚΑΠ, κατάργηση ∆Η.ΦΟ.∆Ω, µη παραχώρηση µέρος παραλιών, ασφαλιστικές οφειλές πρώην δηλωτικών επιχειρήσεων Καποδιστριακών ∆ήµων κ.α.) τα οποία βάζουν σε κίνδυνο την οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού.

Επίσης, είναι η δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διέρχεται η χώρα και η οποία έχει επηρεάσει σηµαντικά τα οικονοµικά του ∆ήµου, µε µείωση των πόρων τόσο από την Κεντρική Κυβέρνηση (σ.σ.περικοπές που ανέρχονται στο 70% σε σχέση µε το 2010), την πτώση των ιδίων εσόδων λόγω της οικονομικής κρίσης, τις περιορισμένες δυνατότητες του ΕΣΠΑ να συµβάλει στην προώθηση των τοπικών επενδύσεων και στην αναβάθµιση των υποδοµών , το αυξηµένο διαχειριστικό κόστος που επιβάλουν οι νέοι δηµοσιονοµικοί κανόνες , το γεγονός ότι ο δανεισµός για χρηµατοδότηση των τοπικών πρωτοβουλιών και υποδοµών έχει ουσιαστικά εκµηδενιστεί.

Για τον λόγο αυτό, θεωρούν ότι θα πρέπει να συναφθεί δάνειο µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου µε το Τ.Π και ∆ανείων, ακολουθώντας τη δυνατότητα Β δηλ. επιτόκιο µε βάση το euribor εξαµήνου + περιθώριο 4,30% αναπροσαρµοζόµενο την 1/1 και 1/7 εκάστοτε έτους το οποίο θα επιφέρει ελάφρυνση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων κατά 454.137,00 € ετησίως.