Ρυθμίζεται ο τρόπος διανομής και παρασκευής πάγου στη Ρόδο

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 100.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Υπό της Εφορείας του Εθνικού Σταδίου Ρόδου παρελήφθη ποσόν 10.000 δραχμών, αποσταλέν παρά του Υπουργείου Παιδείας διά τον ηλεκτροφωτισμόν του Εθνικού Σταδίου. Ως γνωστόν, διά την πραγματοποίησιν του έργου ηλεκτροφωτισμού του Σταδίου, θα συνεισφέρουν ο Οργανισμός Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου και ο Δήμος Ροδίων.

ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Δι’ αγορανομικής διατάξεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, ρυθμίζεται ο τρόπος παρασκευής και πωλήσεως του πάγου εις τα παγοποιεία Ρόδου. Διά της αυτής διατάξεως εξουσιοδοτείται η Υπηρεσία Εποπτείας Εμπορίου, όπως εν συνεργασία μετά του Τμήματος Αγορανομίας, προβαίνει εις τα πρατήρια, αναλόγως της παραγωγής και των εκάστοτε παρουσιαζομένων αναγκών.

Ο «ΔΙΓΕΝΗΣ» ΕΙΣ ΤΗΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΚΩ;
Προχθές εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου συνηντήθησαν εις ποδοσφαιρικόν αγώνα κατατάξεως διά το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας αι ομάδες του Διγενή Κοσκινού και Άρεως Αρχαγγέλου.
Ο αγών, ο οποίος παρά τον σφοδρόν άνεμον παρουσίασεν αρκετάς εκπλήξεις, έληξε με νίκην του Διγενή, ο οποίος επεβλήθη του Άρεως με σκορ 3-0. Και τα τρία τέρματα εσημειώθησαν υπό του Μαχραμά, της νικητρίας. Κατόπιν της νίκης του αυτής ο Διγενής ανέρχεται εις την πρώτην κατηγορίαν.
Η ομάς ηγωνίσθη με την εξής σύνθεση: Μουστάκας, Βασούκος, Μαχραμάς, Παρπέρης, Ορφανός, Κέντρος, Καταβενάκης, Κουλούρας, Μαχραμάς ΙΙΙ, Μανωλάς και Μαχραμάς ΙΙ.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, η ομάς του Διγενή διαπραγματεύεται κατ’ αυτάς την μετάβασίν της εις Κω όπου θα συναντηθή εις ποδοσφαιρικόν αγώνα με την ομάδα του «Ανταγόρα».

ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ε.Κ.Ρ.
Σήμερον συνέρχεται εις συνεδρίασιν η Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή του Νέου Εργατικού Κέντρου Ρόδου, προς εγγραφήν εις την δύναμιν του ΕΚΡ των διαφόρων σωματείων, άτινα εδήλωσαν ότι προσχωρούν εις αυτό.

ΘΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Δήμου Ροδίων, από της 24ης τρέχοντος και επί δέκα εν συνεχεία ημέρας, θα διακοπή η λειτουργία των δημοτικών λουτρών λόγω επειγουσών και αναπόφευκτων επισκευών.
Μετά την 5ην Ιουλίου, τα Λουτρά θα επαναρχίσουν να λειτουργούν κανονικώς, ως και κατά το παρελθόν.

Ο κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ

Χθες την πρωίαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου κ. Λαμπριανός επεσκέφθη τον Νομάρχην Δωδεκανήσου κ. Γεώργιον Ρεμπάκον, και συνειργάσθη μετ’ αυτού επί μακρόν, επί διαφόρων ζητημάτων του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου.