Την Παρασκευή θα συνεδριάσει  το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Την Παρασκευή (αύριο) στις 7 μ.μ. πρόκειται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, το οποίο καλείται να αποφασίσει για μια σειρά από θέματα που αφορούν την τρέχουσα δραστηριότητα του δήμου. Ειδικότερα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

“Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους,
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.
1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)
1.1.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2017, Αρ.Απόφασης Ο.Ε 295/12.6.2017.
1.2.Έγκριση της αρ.296/12.6.2017 Απόφασης Ο.Ε που αφορά «Διόρθωση της με αρ. 500/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου που εγκρίνει το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2017.

1.3.Έγκριση της αρ. αρ.334/12.6.2017 Απόφασης Ο.Ε που αφορά «Λήψη απόφασης για συμβιβαστική τακτοποίηση χρηματικών καταλόγων του Δήμου Ρόδου σε βάρος των εταιρειών «SWISSPORT HELLAS SUD S.A.» και «SKYSERV Α.Ε.»,
1.4. Συνομολόγηση Δανείου με σκοπό την αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων .  
1.5. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων, αρ.πρωτ.2/42079/2017.
1.6. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, αρ.πρωτ. 2/45450/2017.

1.7 .Έγκριση ορισμού μελών στην Επιτροπή Παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου έτους 2017, αρ.πρωτ.2/41173/2017.
1.8 .Έγκριση δαπάνης εξόδων φιλοξενίας Διεθνούς θερινού Σχολείου σε συνεργασία με το εργαστήριο φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών για την τοπογράφηση αρχαιολογικού χώρου στη περιοχή της Κιμισάλας, αρ.πρωτ.2/45451/2017.

1.9 .Έγκριση διαγραφής τιμολογίων (υποχρεώσεων και δεσμεύσεων) διαφόρων δαπανών, λόγω παραγραφής, αρ.πρωτ. 2/43208/2017.
1.10.Έγκριση διαγραφής χρέωσης επιστρεφόμενων τελών ΤΑΠ,ΔΦ και ΔΤ, αρ.πρωτ.2/6818/2017.
1.11 .Έγκρικση διαγραφής τέλους και προστίμου παρεπιδημούντων της ανώνυμης εταιρείας ΙΣΚΑΣ ΕΥΗΛΙΟΝ, αρ.πρωτ. 2/38704/2017.
1.12.Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ.Καγιά Μιχαήλ, αρ.πρωτ.2/42918/2017.

1.13.. Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ.FILIPOV GEORGEI, αρ.πρωτ.2/37930/2017.
1.14.Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ.ΜΕΝΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΗ, αρ.πρωτ.2/44846/2017.
1.15 .Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ.ΖΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, αρ.πρωτ.2/44854/2017.
1.16 .Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ.ΚΑΤΙΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, αρ.πρωτ.2/40769/2017.
 
(Θέματα Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας)
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης).
1.17.Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Κρητηνίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητηνίας «Η ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ», αρ.πρωτ.2/43416/2017.
1.18. Έγκριση παράτασης μισθωτικής σχέσης για το Δημοτικό κατάστημα στο Ισόγειο της Ν.Αγοράς αρ. 140, αρ.πρωτ 2/46191/2017.

1.19. Αποδοχή της παραχώρησης κυριότητας χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Ρόδου των δημοσίων ακινήτων που αποτελούν ως συγκρότημα τη «Ροδιακή Έπαυλη» με τα συσταστικά και τα παρατήματά τους και καταχώριση της μεταβίβασης των ακινήτων  στο Κτηματολόγιο Ρόδου βάσει του άρθρου 24 του Ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80Α/7.6.2017.
1.20. Παραχώρηση χρήσης χώρων στη λυόμενη (ΠΡΟΚΑΤ) πτέρυγα του  παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, που παραχωρήθηκε με την από 29η Μαΐου 2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της 2ης ΥΠΕ Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου.

1.21. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης οικήματος εντός οικοπέδου του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, στο Σύλλογο «Θάλεια»
1.22. Παραχώρηση χρήσης χώρου αθλοπαιδιών Αγ. Δημητρίου (γήπεδο καλαθοσφαίρισης) επί της οδού Κλαυδίου Πέππερ (Μαρμαρογλυφείο) με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας του, αρ.πρωτ.2/38626/2017. (θέμα από αναβολή Συνεδρίασης 25ης Μαϊου 2017).

2. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)
2.1.Έγκριση ορισμού ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.5/45135/2017.

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ.Α.Μπεκιάρης–Α.Παρασκευοπούλου)
3.1. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ.Αρχίπολης», αρ.πρωτ.16/44168/2017.
3.2. μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ»,αρ.πρωτ.16/44722/2017.
3.3. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση -Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση Δημοτικού Ιατρείου στην οδό Βεργίνας»,αρ.πρωτ.2/45645/2017

3.4. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής της προμήθειας «κινητού εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ Ρόδου», αρ.πρωτ.16/44524/2017.
3.5.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου, αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου γυμναστηρίου και επανακατασκευή καθαιρέντων ψευδοροφών στο κτίριο της πρώην παιδαγωγικής ακαδημίας Ρόδου(αρχική και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση), αρ.πρωτ.16/39816/2017
3.6 .Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής για τις προμήθειες ηλεκτρολογικών υλικών έτους 2017 του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.16/44522/2017.
3.7. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης   «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ¨ΠΟΤΟΥ¨ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ.»,

3.8.Έγκριση ορισμού Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής», αρ.πρωτ.16/42887/2017.
3.9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε.Καλλιθέας μετά τη θεομηνία της 28/1/2011 Β΄φάση» αρ.πρωτ.16/39235/2017.
3.10.Έγκριση χορήγηση παράτασης του έργου»Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου – Τηλιακού)’’, αρ.πρωτ.16/45601/2017.
3.11.Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας για τη μελέτη «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΣΑΪΡΙ ΡΟΔΟΥ (ΣΦΑΓΕΙΑ).

3.12.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΣΑΪΡΙ ΡΟΔΟΥ (ΣΦΑΓΕΙΑ).
3.13. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 & 4/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (στη Δ.Ε. Ρόδου)» , αρ.πρωτ.16/46227/2017.
3.14. Διάλυση της σύμβασης της μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΕΡΜΩΝ ». αρ.πρωτ.16/46161/2017
(Θέματα Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης)
3.15. Έγκριση ορισμού Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και αποκατάσταση γέφυρας D’ Amboise», αρ.πρωτ.2/45481/2017.
3.16. Έγκριση επιλογής Δημοτικού Συμβούλου και σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατειών Μεσαιωνικής Πόλης», αρ.πρωτ.2/40208/2017.

4. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
(Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δ.Σ. Κα.Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)
4.1. Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Διευθέτηση ρέματος «ΡΕΝΗ» Φαληρακίου Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5005246 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2010», αρ.πρωτ.2/45466/2017.

5.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου).
5.1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την 2η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης » ,αρ.πρωτ.2/46303/2017.

6.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Α.Ζωάννου)
6.1 .Αποδοχή χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2017 για την υλοποίηση του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων- ΚΗΦΗ Κοσκινού»,αρ.πρωτ.14/42407.
6.2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ Ν.Αιγαίου 2014 -2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» αρ.πρωτ.14/42412/2017.
6.3.Α ποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ Ν.Αιγαίου 2014 -2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου»,αρ.πρωτ.14/42417/2017.
6.4. Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κας Ζωάννου Άννας στην Αθήνα, αρ.πρωτ.14/45487/2017.

7. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Φ.Κρεμαστινού).
7.1.  Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.1624/29.10.2007 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν.Αιγαίου (Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων)που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα «KABANARI BAY» κατηγορίας 2* αστέρων, στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε.Ρόδου, Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, ιδιοκτησίας «ΞΤΕΕ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΠΕΘΑΚΑΣ ΑΕ», αρ.πρωτ.2/37927/2017.
7.2. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο MARATHON κατηγορίας 3* αστέρων, συνολικής δυανμικότητας 270 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 11.906,00 εντός της Κ.Μ 1888(231+234) γαιών Αρχαγγέλου, στην περιοχή ΚΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου, Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε.Ρόδου, Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας «Ξ.Τ & Ν.Ε MAΡΑΘΩΝ Α.Ε» με βάση  τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), αρ.πρωτ.2/45474/2017.

8. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Γ.Κακούλης)
8.1. Μετατροπή σε χρήμα μέρους της οφειλόμενης εισφοράς σε γη, συνολικής έκτασης 2.544,90 μ2 για την αιτούμενη από την «Ι. & Ε. Χατζηλαζάρου Α.Ε.» έγκριση δόμησης που αφορά σε νομιμοποιήσεις της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας τεσσάρων αστέρων “ Princess Sun” στην περιοχή «Κιοτάρι» της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου.

8.2.  Μετατροπή σε χρήμα της οφειλόμενης εισφοράς σε γη, συνολικής έκτασης 2.689,28 μ2 για την αιτούμενη από την «Κλεόβουλος Α.Ε.» έγκριση δόμησης για νομιμοποίηση (Ν.4178/13) κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών στην υφιστάμενη  ξενοδοχειακή μονάδα «Lindos Royal» τεσσάρων αστέρων στην εκτός σχεδίου περιοχή «Βληχά» της Τ.Κ. Καλάθου της Δ.Ε. Λίνδου του Δήμου Ρόδου.

9.Τροποποίηση της υπ’αριθ.618/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή  του άρθρου 7 της προγραμματικής σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΕΥΑΡ.

10.Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών Δημοσίων Σχέσεων, Αρ.πρωτ.     2/46293/2017.
11.Ενημέρωση για τις προτεινόμενες από την Κυβέρνηση  αλλαγές στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ