Οι κάτοικοι αμμωδών εκτάσεων μπορούν ήδη να τις αγοράσουν

ΔΙ’ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΟΙΚΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΗΡΑΝ
ΠΟΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Διά τηλεγραφήματός του το υπουργείον Δημοσίων Έργων, προς τον κ. Νομάρχην, ζητεί την αποστολήν μέχρις 100 ανειδικεύτων εργατών, εκ Δωδεκανήσου, προκειμένου να εργασθούν εις την Σαντορίνην.
Διά του αυτού τηλεγραφήματος γνωστοποιείται, ότι, το ημερομίσθιον, το οποίον θα καταβάλλεται εις τους εν λόγω εργάτας, θα κυμαίνεται πέριξ των 60 δραχμών, η στέγασις θα εξασφαλισθή υπό του υπουργείου, η μεταφορά δε των εργατών θα γίνει διά σκάφους του υπουργείου, δωρεάν. Γνωστοποιείται επίσης ότι θα παρέχεται φαγητόν με ηλαττωμένας τιμάς εις ειδικώς λειτουργούσαν καντίναν. Κατά σχετικάς πληροφορίας, οι επιθυμούντες να εργασθούν εις Σαντορίνην ανειδίκευτοι εργάται, δύνανται να δηλώσουν τούτο μέχρι της προσεχούς Τρίτης, προσερχόμενοι εις Το Γραφείον του κ. Νομάρχου.

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΜΜΩΔΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΗΔΗ ΝΑ ΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΔΕΟΝ ΟΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΙΝ
χθες την 11ην πρωινήν συνήλθεν εις συνεδρίασιν υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, η Επιτροπή Παραχωρήσεως Αμμωδών Εκτάσεων της νήσου Ρόδου, και επελήφθη προκαταρκτικής εργασίας, καθορίσασα τον τρόπον αναδείξεως των δικαιούχων. Κατ’ ανακοίνωσιν της Επιτροπής, οι κατέχοντες αμμώδεις εκτάσεις εις την νήσον Ρόδον και επιθυμούντες να αγοράσουν ταύτας, δέον όπως υποβάλουν σχετικήν προς τούτο αίτησιν εις τον Οικονομικόν Έφορον Ρόδου.


ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
Σήμερον την 8ην εσπερινήν εις το Δημοτικόν Θέατρον Ρόδου θα λάβη χώραν συγκέντρωσις της Αερολέσχης Ρόδου, κατά την διάρκειαν της οποίας θα προβληθούν δύο κινηματογραφικαί ταινίαι, αφορώσαι την αεροπορίαν και την εκπαίδευσιν των νέων εις την ανεμοπορίαν. Εις την συγκέντρωσιν θα παραστούν αι αρχαί του Νομού και του Δήμου, θα την παρακολουθήσουν δε δωρεάν πολίται και μαθηταί των Γυμνασίων της πόλεώς μας.

ΤΗΝ 1ην ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ
Δι’ ανακοινώσεως του Βενετοκλείου Γυμνασίου Ρόδου, φέρεται εις γνώσιν των γονέων και κηδεμόνων, ότι αι εισιτήριοι εξετάσεις θα διενεργηθούν την 1ην Ιουλίου, ημέραν Δευτέραν και ώραν 8ην πρωινήν. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς μεν εις έκθεσιν ιδεών, και εις Μαθηματικά, προφορικώς δε εις τα Νέα Ελληνικά, εις τα Μαθηματικά, εις Θρησκευτικά, εις Ιστορίαν, εις Γεωγραφίαν και εις Φυσικά. Διά της αυτής ανακοινώσεως γνωστοποιείται, ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν αίτησιν επί χαρτοσήμου 2,50 δραχμών, απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου και Πιστοπιοητικόν Δήμου ή Κοινότητος. Εξ άλλου, οι Διευθυνταί των Δημοτικών Σχολείων παρακαλούνται να αποστείλουν κατάστασιν της εν τω Σχολείων των διδαχθείσης ύλης, κατά το λήξαν σχολικόν έτου 1956-1957.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΘΑ ΑΝΟΙΞΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ
Κατά το β’ δεκαήμερον του προσεχούς μηνός Ιουλίου, διοργανούται υπό της Ροδιακής Λέσχης 15νθήμερος Έκθεσις Ερασιτεχνικής Ζωγραφικής. Εις την έκθεσιν δύνανται να μετάσχουν άπαντες οι ερασιτέχναι ζωγράφοι, υποβάλλοντες τους πίνακάς των προς κρίσιν, καθημερινώς από της 11.30 προμεσημβρινής μέχρι της 12.30’ μεσημβρινής εις τα Γραφεία της Λέσχης.