Διάταξη για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μία πολυπληθή και ετερογενή ομάδα εγκαταστάσεων παρασκευής και εμπορίας ειδών διατροφής, μαζικής εστίασης, χώρων διασκέδασης κ.λπ., μείζονος σημασίας για την ελληνική οικονομία, εφόσον στη συντριπτική πλειοψηφία τους αποτελούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατομμύρια τελικούς καταναλωτές.

Κύριοι άξονες της νέας υγειονομικής διάταξης είναι:
• Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των όρων περιβαλλοντικής υγιεινής για τη μη μετάδοση τροφιμογενών και άλλων νοσημάτων.

• Η επικαιροποίηση των κατηγοριών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανάλογα με το είδος δραστηριότητάς τους.
 • Η κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών βάσει της επικινδυνότητας σχετιζόμενης με το είδος τροφίμου και τη δραστηριότητα.

 •  Η υποχρέωση εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου στις επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωναμε τον ευρωπαϊκό κανονισμό.
 • Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.
 • Η έμφαση στον νέο τρόπο διενέργειας (ex post) υγειονομικών ελέγχων από τις υγειονομικές υπηρεσίες.