Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των άπορων στα Δωδεκάνησα

ΑΡΜΟΝΙΚΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ρ. Ε.
Ο κ. Χαρίτος διαψεύδει δημοσίευμα του “Φρουρού”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗ

Επί των δημοσιευθέντων χθες εις τον “Φρουρόν” περί δήθεν καταγγελιών του κ. Χαρίτου εις τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλή δια την πολιτικήν των κ.κ. Κωτιάδη και Ρεμπάκου, ο Βουλευτής κ. Χαρίτος εδήλωσεν εις συντάκτην μας τα εξής:

«Διαψεύδω κατά τρόπον απόλυτον τα δημοσιευθέντα εις το χθεσινόν φύλλον της ενταύθα εκδιδομένης εφημερίδος “Φρουρός της Δωδεκανήσου” περί δήθεν καταγγελιών μου εις τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν στρεφομένων κατά του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου και του συναδέλφου μου κ. Κωτιάδη, Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ταύτα είναι απολύτως φανταστικά και τείνουν να δημιουργήσουν ατμόσφαιραν εις τους ενταύθα κύκλους της ΕΡΕ, η οποία να επιτρέπη εις τους πολιτικούς αντιπάλους μας να ωφεληθούν κομματικώς. Η συνεργασία μεταξύ του συναδέλφου μας κ. Κωτιάδη, του κ. Νομάρχου και εμού, υπήρξε πάντοτε ειλικρινής και αρμονική, ουδέποτε δε εδημιουργήθησαν μεταξύ μας παρεξηγήσεις ή δυσαρέσκεια».
 

ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΟΔΙΩΝ Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΜΕΤΑ ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑΝ ΜΕ 1-0
Κατά τον διεξαχθέντα χθες αγώνα μεταξύ των ομάδων Διαγόρα και ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, δια το Κύπελλον Ελλάδος, επεβλήθη η ομάς του Διαγόρας με 1-0. Το τέρμα εσημείωσεν ο Μελιδώνης εις το 42’.
Ο αγών διεξήχθη εις το Εθνικόν Στάδιον, παρουσία χιλιάδων φιλάθλων.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΚΟΝ ΚΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η εφημερίς της Βέρνης “Λέβεν εντ Γκλάουμπεν” εδημοσίευσε φωτογραφίας και άρθρον περί Ρόδου του κ. Πωλ Μπύλλερ. Εις το άρθρον υπογραμμίζεται ότι η Ελλάς είναι ίσως το μονόν μέρος εις την Ευρώπην όπου δύναται κανείς να είναι βέβαιος ότι καθ’ όλον το θέρος ο ουρανός θα είναι αίθριος. Επίσης εξαίρονται το παραδεισιακόν κάλλος της Ρόδου, αι θαυμάσιαι ακταί της το κλίμα, το φως της, τα ιστορικά της μνημεία. Ιδιαιτέρως τονίζεται πόσον ευθηνή είναι η ζωή εις τας ελληνικάς νήσους και πόσον άθικτοι είναι αύται από τα μειονεκτήματα των “υπερτουριστικών” τόπων.

ΕΜΕΙΩΘΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Ως ανεκοινώθη υπό εντεταλμένων οργάνων του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας, ήρχισεν από ημερών ο τακτικός έλεγχος των καταλόγων των απόρων της περιφερείας, ο οποίος εφέτος διενεργείται μετ’ ιδιαιτέρας αυστηρότητος. Ο έλεγχος θα συνεχισθή βαθμιαίως και εις τας άλλας νήσους της Δωδεκανήσου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, ο αριθμός των απόρων εις Δωδεκάνησον, έχει μειωθή σημαντικώς.

ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΑΙ
Κατά τον προσφάτως διεξαχθέντα διαγωνισμόν της “Μαθητικής Εταιρεία” την δευτέραν και τρίτην θέσιν κατέλαβον Ρόδιοι μαθηταί της ΣΤ’ τάξεως πρακτικού του Βενετοκλείου Γυμνασίου ήτοι οι Γρύλλης και Βαγιανός αντιστοίχως.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ως πληροφορούμεθα την Ομοσπονδίαν Επαγγελματοβιοτεχνών Ρόδου θα εκπροσωπήσουν κατά το συνερχόμενον την 30ην τρέχοντος εις Αθήνας Παμβιοτεχνικόν Συνέδριον οι κ.κ. Σ. Ξυλινάς και Σ. Θωμόγλου.
Ούτοι αναχωρούν εντός της αύριον.

Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ
Υπό του κ. Νομάρχου, ενεκρίθησαν τα πρακτικά δημοπρασίας δια την ανάδειξιν εργολάβου, προς εκτέλεσιν του έργου επεκτάσεως του εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως, της κοινότητος Αφάντου.