Επιτροπή θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών

Συγκροτήθηκε με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Φιλήμονα Ζαννετίδη η επιτροπή θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών για τη διετία 2017-2019 στις περιφερειακές ενότητες Ρόδου, Κω και Σύρου.

Σε ότι αφορά τις επιτροπές της Ρόδου και της Κω η απόφαση έχει ως εξής:

Αποφασίζουµε Συγκροτούµε την Επιτροπή Θεµάτων Γης & Επίλυσης ∆ιαφορών για την διετία 2017 – 2019 στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω και Σύρου ως εξής:

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Π.Ε. ΡΟ∆ΟΥ µε αρµοδιότητα στα ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου και Καρπάθου και µέλη τους:

1) Βιντιάδη Εµµανουήλ του Γεωργίου, ΠΕ Γεωπόνο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε  βαθµό Α', µε αναπληρωµατικό µέλος τον Μαστόρου Σάββα του Παναγιώτη, ΠΕ Γεωπόνο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε βαθµό Α'.

2) Φλάγκο Ιωάννη του ∆ιαµαντή, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, προϊστάµενο του Τµήµατος Πολιτικής Γης & ∆ιαχ. Ακινήτων ΥΠΑΑΤ της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε βαθµό Α', µε αναπληρωµατικό µέλος τον Κωνσταντίνο Ζαννετίδη του Νικολάου, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε βαθµό Α'.

3) Μαρτέν Ευστάθιο του Βαρσάµη, ∆Ε ∆ιοικ./Λογ., υπάλληλο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε βαθµό Α', µε αναπληρωµατικό µέλος την Πιννίκα Ανθούλα – Τσαµπίκα του Αντωνίου, ∆Ε ∆ιοικ./Λογ., υπάλληλο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε βαθµό Α’.

Γραµµατέας της Επιτροπής Θεµάτων Γης & Επίλυσης ∆ιαφορών Π.Ε. Ρόδου ορίζεται η Καστρουνή Μαρία του Ελευθερίου, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλος του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής µε παράλληλα καθήκοντα στο Τµήµα Πολιτικής Γης & ∆ιαχ. Ακινήτων ΥΠΑΑΤ της ∆/νσης Αγροτικής· Οικονοµίας Περιφέρειας "Νοτίου Αιγαίου µε βαθµό Α'.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Π. Ε. ΚΩ, µε αρµοδιότητα στα ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω και Καλύµνου και µέλη τους:

1) Νικολή Νίκη του Μάρκου ΠΕ Γεωπόνο, Προϊστάµενη Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Π.Ε. Κω Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε βαθµό Α’ ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την Γεωργά Στυλιανή του Εµµανουήλ, ΠΕ Γεωπόνο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε βαθµό Α'.

2) Κιαπόκα Ελένη του Στέργου , Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο του Τµήµατος Τεχνικών Έργων Π. Ε. Κω µε βαθµό Β', µε αναπληρωµατικό µέλος τον Κούρτη Γεώργιο του Σταµατίου , ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε βαθµό Β'.

3) Φράγκου Γεωργία του Πανορµίτη, ∆Ε ∆ιοικ. Γραµµατέων υπάλληλο Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων Π.Ε. Κω—Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε βαθµό Α', µε αναπληρωµατικό µέλος την Κουλάκη Σεβαστή του Μιχαήλ, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων υπάλληλο Τµήµατος Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κω—Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε βαθµό Β'.

Γραµµατέας της Επιτροπής Θεµάτων Γης & Επίλυσης ∆ιαφορών ΠE Κω ορίζεται η Κουτούζη Άννα του Σταµατίου, ∆Ε Βρεφονηπιοκόµων, υπάλληλος Τµήµατος Κτηνιατρικής Π.Ε. Κω Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε βαθµό Α’.