Χρηματοδοτούνται οι συνεταιρισμοί Αφάντου, Καλυθιών και Έμπωνας για ανέγερση ελαιουργείων

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ ΑΦΑΝΤΟΥ- ΚΑΛΥΘΙΩΝ- ΕΜΠΩΝΑΣ ΔΙ’ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

Κατόπιν της ληφθείσης κατ’ αρχήν αποφάσεως της ΑΤΕ διά την χρηματοδότησιν των Συνεταιρισμών Αφάντου, Καλυθιών και Εμπωνας, διά την παρ’ αυτών ίδρυσιν προτύπων ελαιουργείων, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στ. Κωτιάδης, έσχε επανειλημμένως συνεργασίας μετά των Υπουργών Γεωργίας και Συντονισμού, διά την παροχήν της εγκρίσεως αυτών, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα εν λόγω έργα εκ του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ήδη περατωθείσης της διαδικασίας εγκρίσεως παρά των εν λόγω Υπουργείων, διεβιβάσθη εντολή παρά του Κεντρικού της ΑΤΕ εις το κατάστημα Ρόδου, διά την χρηματοδότησιν των Συνεταιρισμών Αφάντου, Καλυθιών και Έμπωνας, προς ανέγερσιν ελαιουργείων.

Η αποφασισθείσα χρηματοδότησις, ως γνωστόν, ανέρχεται εις 815.000 δρχ. διά τον Συνεταιρισμόν Έμπωνας, 60.000 δρχ. διά τον Συνεταιρισμόν Καλυθιών και 820.000 δρχ. διά τον Συνεταιρισμόν Αφάντου.

50.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΕΙΣ Δ/ΣΟΝ ΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ
Δι’ αποφάσεως του υπουργού Γεωργίας διετέθη πίστωσις 3.000.000 δραχμών διά την χρηματοδότησιν των έργων επανεποικισμού παραμεθορίων περιοχών κατά τον τρέχοντα μήνα ούτω εις τον νομόν Δωδεκανήσου διετέθησαν 50.000.


ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Μ. ΠΕΤΡΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΗΣ κ. ΛΟΥΚΙΑΣ
Παρακολουθώ με όλως ιδιαίτερον ενδιαφέρον τις Κυριακάτικες απαντήσεις και τα δημοσιεύματα της αισθητικού κ. Λουκίας. Για την Ρόδο και γενικά για κάθε τόπο που θέλει να έχη το προβάδισμα του τουρισμού η λειτουργία ενός Ινστιτούτου Καλλονής αποτελεί μία πραγματική ανάγκη πολιτισμού.

Επεσκέφθην το Ινστιτούτο της κ. Λουκίας και κατά την διάρκειαν της επισκέψεώς μου, βρήκα την ευκαιρίαν να συζητήσω με την κ. Λουκίαν επί διαφόρων θεμάτων της ειδικότητός της. Εκείνο που απεκόμισα ως ιατρός, τόσον από την συζήτησίν μας, όσον και από τα τεχνικά μέσα τα οποία διαθέτει, το εξωτερικεύω στο παρόν σημείωμά μου με ειλικρινή συγχαρητήρια και με μίαν ευχήν καλής επιτυχίας.

Συνιστώ θερμώς στο ωραίον φύλον της Ρόδου να υποστηρίξουν ενθέρμως την κ. Λουκίαν, η οποία εκτός των αρτίων μέσων τα οποία διαθέτει διά τας ανάγκας και την θεραπείαν των νοσημάτων που καταγίνεται, έχει μεγάλην πείραν και ικανότητα διά να ικανοποιήση και τον πλέον δύσκολον πελάτην. Θα ήταν διά την Ρόδον απώλεια εάν η κ. Λουκία δεν ετύγχανε της απαιτουμένης και καθ’ όλα ανταξίας υποστηρίξεώς της εκ μέρους της Ρόδου και υπεχρεούτο να μας εγκαταλείψη, οπότε θα εδημιουργείτο ένα κενόν και ένα αδιέξοδον για όσους και όσες είχαν ανάγκην των θεραπευτικών και πράγματι αποδοτικών μεθόδων τας οποίας εφαρμόζει τόσον επιτυχώς η κ. Λουκία.

Ο Δήμαρχος Ρόδου
Δρ. ΜΙΧ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΘΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΘΗ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ
Ως εγνώσθη, ο κ. Νομάρχης διέταξε την σύνταξιν Τεχνικής μελέτης διά την ασφαλτόστρωσιν της κεντρικής οδού της νήσου Κω. Το εν λόγω έργον έχει ήδη αποφασισθή να γίνη, διατεθειμένης πιστώσεως εκ των εσόδων οικοπνεύματος.