Μηνύθηκαν ποδοσφαιριστές που... αλληλοβρίζονταν σε αγώνα στη Ρόδο

ΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΡΑΛΛΕΫ

Ως ανεκοινώθη, συνεχιζομένων των προετοιμασιών διά την διεξαγωγήν του Αυτοκινητιστικού Ράλλεϋ Ρόδου, υποβάλλεται καθημερινώς σημαντικός αριθμός αιτήσεων συμμετοχής, εκ μέρους των ενδιαφερομένων.
Ως γνωστόν, το Αυτοκινητιστικόν Ράλλεϋ Ρόδου θα διεξαχθή κατά το Β’ δεκαήμερον του προσεχούς μηνός Αυγούστου, θα αποτελέση δε, συνδυαζόμενον με ποικίλας άλλας εκδηλώσεις, εξαιρετικής σημασίας τουριστικόν γεγονός διά την Ρόδον.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου, εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν ναόν της νήσου, ετελέσθη προχθές υπό της Αυτού Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου Καρπάθου-Κάσου κ. Αποστόλου, συμπαραστατουμένου υπό του Ι. Κλήρου, η Θ. Λειτουργία του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Την λειτουργίαν, η οποία διήρκεσε περί τας 4 ώρας, παρηκολούθησαν εκατοντάδες Καρπαθίων. Τονίζεται σχετικώς ότι αυτή λόγω της μεγάλης διαρκείας της, δεν τελείται συνήθως.

Ο κ. ΚΟΝΤΗΣ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
Προχθές διά του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησαν ο Έφορος Αρχαιοτήτων κ. Κοντής μετά της Επιμελητρίας Βυζαντινολόγου  διδός Φατούρου, εις Κω και, εν συνεχεία, εις Πάτμον, προκειμένου να παρακολουθήσουν τας εις αμφοτέρας τας νήσους εκτελουμένας εργασίας.

ΕΜΗΝΥΘΗΣΑΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΑΙ
Υπό του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, υπεβλήθη μήνυσις κατά των Παπαγαπητού Βασιλείου ετών 23, Παπαγαπητού Γεωργίου, ετών 22, Καραμαρίτη Εμμανουήλ,  ετών 22, κατοίκου Ρόδου, Μερκουρίου Γεωργίου, ετών 22, κατοίκου Ρόδου, Καμματά Σωτηρίου, ετών 21, κατοίκου Μεσολογγίου και Γιαννιώτη Παναγιώτου, ετών 20, κατοίκου Πατρών, διότι κατά την διεξαχθείσαν την 29/6/67 εν τω Εθνικώ Σταδίω ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μεταξύ των ομάδων Α.Ο.Ν. Ρόδου και Μικτής Πατρών, συνεπλάκησαν εντός του αγωνιστικού χώρου και αλληλοϋβρίζοντο με αποτέλεσμα να διακοπή ο αγών και να διαταράξουν τας τέρψεις των θεατών.

ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Διά σημερινής υπερεπειγούσης διαταγής του ο υπουργός Παιδείας κ. Γεροκωστόπουλος προς τους επιθεωρητάς Μέσης Εκπαιδεύσεως, επέτρεψεν όπως διενεργηθούν αι εισαγωγικαί εξετάσεις εις τα Γυμνασιακά παραρτήματα της χώρας.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Η ΜΙΚΤΗ ΠΑΤΡΩΝ
Χθες την μεσημβρίαν δι’ εκτάκτου αεροπλάνου ανεχώρησεν επιστρέφουσα εις Πάτρας, η Μικτή Ποδοσφαιρική Ομάς Πατρών, η οποία αφιχθείσα εις Ρόδον την παρελθούσαν Παρασκευήν, έδωσεν εις Ρόδον δύο αγώνας, προς τας τοπικάς  ομάδας “Διαγόρας” και “Πεισίροδος”.

Η ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ
Ως ανεκοινώθη, η υδροφόρος του Βασιλικού Ναυτικού απέπλευσε προχθές εκ Ρόδου, προκειμένου να υδροδοτήσει διαφόρους περιοχάς της νήσου Νισύρου πασχούσης εκ λειψυδρίας. Η υδροφόρος, ως γνωστόν, μετέφερεν ήδη ικανάς ποσότητας ύδατος εις λειψυδρίας νήσους Χάλκην, Καστελλόριζον και Σύμην.

ΕΙΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
Κατά πληροφορίας εκ Νισύρου περατωθέντος του έργου υδροδοτήσεως της νήσου υπό της υδροφόρου του Βασιλικού Ναυτικού, το εν λόγω σκάφος απέπλευσεν εις Αγαθονήσι, προκειμένου να υδροδοτήση και την νήσον ταύτην, επίσης πάσχουσαν εκ λειψυδρίας.
Διά της παροχής ύδατος εις Αγαθονήσι, συμπληρούται το έργον της υδροφόρου, η οποία απεστάλη εις Δωδεκάνησον, κατόπιν ενεργειών του κ. Νομάρχου διά την μεταφοράν ύδατος εις διαφόρους νήσους του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος.

Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ
Ως ανεκοινώθη, επερατώθη εις Κω το έργον κατασκευής εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως εις την κοινότητα Καρδαμαίνης.