Οδηγίες στα σωματεία για τους ανήλικους αλλοδαπούς

Εγκύκλιο, μέσα από την οποία περιγράφει τη διαδικασία των διεθνών μετεγγραφών  ανηλίκων και των πρώτων εγγραφών ανηλίκων που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα, απέστειλε στην ΕΠΣΔ η ΕΠΟ, ώστε να ενημερωθούν σχετικά τα σωματεία. Αναλυτικά:

«Σύμφωνα με το άρθρο 19 (προστασία ανηλίκων) του κανονισμού της F.I.F.A. (Regulations on the status and transfer of players), διεθνείς μεταγγραφές ποδοσφαιριστών επιτρέπονται μόνο εάν ο ποδοσφαιριστής είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Κατ’ εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα, επιτρέπονται οι διεθνείς μετεγγραφές ανηλίκων ποδοσφαιριστών στις παρακάτω τρεις περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Κανονισμού της F.I.F.A. :

1. Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακομίζουν στη χώρα που βρίσκεται το νέο σωματείο για λόγους που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο (19 παρ. 2 περ. α του Κανονισμού της F.I.F.A.)

2. Η μετεγγραφή λαμβάνει χώρα εντός της εδαφικής περιοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και ο ποδοσφαιριστής είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών (άρθρο 19 παρ. 2. περ. β του Κανονισμού της F.I.F.A.). Στην περίπτωση αυτή το νέο σωματείο θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες ελάχιστες περιπτώσεις:

i. Θα πρέπει να εξασφαλίσει στον ποδοσφαιριστή επαρκή ποδοσφαιρική εκπαίδευση και επιμόρφωση σύμφωνα με τα ανώτατα εθνικά πρότυπα.

ii. Θα εξασφαλίζει στον ποδοσφαιριστή μία ακαδημαϊκή και/ή σχολική και/ή επαγγελματική εκπαίδευση και/ή επιμόρφωση επιπρόσθετα της ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης και/ή επιμόρφωσης, που θα του επιτρέψει να ακολουθήσει μία καριέρα πέραν του ποδοσφαίρου όταν σταματήσει να παίζει επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

iii. Θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι ο ποδοσφαιριστής θα προσεχθεί κατά τον καλύτερα δυνατό τρόπο (βέλτιστες δυνατές συνθήκες διαβίωση σε μία φιλοξενούσα οικογένεια ή σε εγκαταστάσεις διαμονής του σωματείου, διορισμός συμβούλου στο σωματείο κλπ)

iv. Σε περίπτωση τέτοιας μεταγραφής, θα εφοδιάσει την οικεία Ομοσπονδία με αποδείξεις, ότι πληροί όλες τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις.

3. Ο ποδοσφαιριστής κατοικεί λιγότερο από 50 χιλιόμετρα απ’ τα εθνικά σύνορα, και το σωματείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να μετεγγραφεί στην γειτονική ομοσπονδία απέχει επίσης το λιγότερο των 50 χιλιομέτρων από τα σύνορα αυτά. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας του σωματείου θα πρέπει να είναι 100 χιλιόμετρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ποδοσφαιριστής οφείλει να συνεχίσει να διαμένει στην κατοικία του και οι δύο ενδιαφερόμενες  ομοσπονδίες θα πρέπει να δώσουν τη ρητή συγκατάθεσή τους (άρθρο 19 παρ. 2 περ. γ του Κανονισμού της F.I.F.A.)

Επίσης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Κανονισμού της F.I.F.A. οι προϋποθέσεις του ως άνω άρθρου θα ισχύουν επίσης και για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που δεν έχει ποτέ εγγραφεί σε ένα σωματείο, δεν έχει ζήσει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην ως άνω χώρα. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Κανονισμού της F.I.F.A. υπόκειται στην έγκριση σχετικής υποεπιτροπής της F.I.F.A. η περίπτωση πρώτης εγγραφής αλλοδαπού ανήλικου ποδοσφαιριστή που ζει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στη χώρα που επιθυμεί να εγγραφεί.  Κατόπιν των ανωτέρων, στις ως άνω προβλεπόμενες περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπροσθέτως των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Ιδιότητας Μετεγγραφών, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:       

 Α. περίπτωση επιτρεπόμενης διεθνούς μετεγγραφής ανηλίκων/πρώτης εγγραφής ανηλίκων που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα και δεν έχουν ζήσει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα, των οποίων οι γονείς μετακομίζουν στην Ελλάδα για λόγους που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο (άρθρο 19 παρ. 2 περ. α του Κανονισμού της F.I.F.A.):
1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 1
2. Άδεια παραμονής των γονέων (στην περίπτωση που και οι δύο μετακομίζουν στην Ελλάδα για λόγους που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο ή του γονέα (στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων μετακομίζει στην Ελλάδα για λόγους που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο)

Β. περίπτωση επιτρεπόμενης διεθνούς μετεγγραφής ανηλίκων/πρώτης εγγραφής ανηλίκων που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα και δεν έχουν ζήσει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα, των οποίων η μετεγγραφή λαμβάνει χώρα εντός της εδαφικής περιοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και ο ποδοσφαιριστής είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών:
1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 2.

Γ. περίπτωση επιτρεπόμενης διεθνούς μετεγγραφής ανηλίκων/πρώτης εγγραφής ανηλίκων που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα και δεν έχουν ζήσει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα, οι οποίοι κατοικούν λιγότερο από 50 χιλιόμετρα απ’ τα εθνικά σύνορα, και το σωματείο στο οποίοι ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να εγγραφεί στη γειτονική ομοσπονδία απέχει επίσης λιγότερο των 50 χιλιομέτρων απ’ τα σύνορα αυτά:
1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 3.
2. Αποδεικτικό του τόπου διαμονής του ανήλικου ποδοσφαιριστή π.χ. Βεβαίωση του οικείου Δήμου, μισθωτήριο κατοικίας κ.α.
3. Συγκατάθεση της Ομοσπονδία του τόπου κατοικίας του ποδοσφαιριστή.

Δ. περίπτωση πρώτης εγγραφής αλλοδαπού ανήλικου ποδοσφαιριστή που ζει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα:
1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 4.
2. Αποδεικτικό διαμονής του ανήλικου ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε έτη.
 Επισημαίνεται ότι οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπογράφονται από τον ποδοσφαιριστή, τους γονείς αυτού και το σωματείο. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν γνήσιο της υπογραφής των υπογραφόντων αυτές. Τέλος, σημειώνεται ότι η Ε.Π.Ο. διατηρεί το δικαίωμα οιαδήποτε στιγμή να ζητήσει οιοδήποτε περαιτέρω έγγραφο προς απόδειξη πλήρωσης των όρων που τίθενται στο ανωτέρω άρθρο 19 του Κανονισμού της F.I.F.A.»