Αυξημένη έως και 260% η κτηνοτροφική παραγωγή στα Δωδεκάνησα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Καθήκον μου θεωρώ όπως ευχαριστήσω τους διακεκριμένους ιατρούς της εν Αθήναις κλινικής Αγιος Χαράλαμπος κ.κ. Ε. Οικονόμου χειρουργόν και Ι. Διαμαντόπουλον, παθολόγον, οίτινες δια της εγνωσμένης επιστημονικής αυτών καταρτίσεως με εθεράπευσαν εκ φλεβίτιδος, ήτοι νεκρού έλκους. Ομοίως ευχαριστώ και το προσωπικόν της ως άνω κλινικής δια τας ιδιαιτέρας περιποιήσεις των προς εμέ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
Εκ Καστελλορίζου

ΚΑΤΑ 60-260% ΕΙΝΑΙ ΗΥΞΗΜΕΝΗ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συμφώνως προς στατιστικά στοιχεία της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, κατά το παρελθόν έτος διετρέφοντο καθ’ άπασαν τη Δωδεκάνησον τα εξής κατ’ είδος και αριθμόν ζώα:

Ιπποειδή 16.844 εκ των οποίων 861 άρρενες ίπποι, 827 φοράδες, 2601 ημίονοι 6073 όνοι άρρενες και 6482 όνοι θήλεις. Βοοειδή 16670 εκ των οποιων βόες εγχώριοι αβελτίωτοι 4120 άρρενες και 10874 θήλεις, βόες εγχώριοι βελτιωμένοι 356 άρρενες και 1184 θήλεις και βόες ξενικοί εξευγενισμένοι 15 άρρενες και 121 θήλεις.

Πρόβατα 68328 εκ των οποίων 1991 εγχώρια βελτιωμένα, 1800 βελτιωμένα Χιακής φυλής και 64537 ποιμενικά. Αίγες 100.207 εκτ ων οποίων 13675 οικόσιτοι και 86532 ποιμενικαί. Χοίροι 14280 εκ των οποίων 3890 αναπαραγωγής και 10390 πάχύνσεως. Κατοικίδια πτηνά 211.780 εκτ ων οποίων 200.300 όρνιθες, 7670 ινδιάνοι, 2800 πάπιες και 10 χήνες. Και κονικλοειδή 6335.

Υπογραμμίζεται σχετικώς, ότι ο μέσος όρος των εν λόγω ζώων κατά τα έτη 1948 μέχρι 1956, εκυμαίνετο εις ποσοστά 60% μέχρι 260% επί πλέον, εν συγκρίσει προς τα υπάρχοντα ζώα κατά την κατοχικήν περίοδον 1937 μέχρι 1942.

ΕΙΣ ΛΙΒΑΝΟΝ ΗΡΘΗ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ"
Καθ’ α πληροφορούμεθα η κατάσχεσις της μηχανότρατας “Νικόλαος” η οποία είχε συλληφθή και κρατηθή υπό των Λιβανικών αρχών, κατόπιν νεωτέρας αποφάσεως, ήρθη.
Η μηχανότρατα “Νικόλαος” της οποίας επέβαινον Δωδεκανήσιοι ναυτικοί, είχε συλληφθή δι’ αγνώστους λόγους έξωθι της Βηρυττού προ καιρού.

ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ 2240 ΤΟΝΝΟΙ ΜΕΛΑΣΣΗΣ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Την πρωΐαν χθες κατέπλευσεν εξ Αλεξανδρείας το υπό Αιγυπτιακήν σημαίαν ατμόπλοιον “Σουέζ” με 2240 τόννους μελάσσης, προοριζομένης δια τα οινοπνευματοποιεία της Ρόδου. Η ποσότης αύτη αναμένετο εις Ρόδον από ημερών αργότερον δε θα κομισθή και ετέρα ποσότης μελάσσης.

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΠΡΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
Εντός της προσεχής εβδομάδος, υπό ειδικών συνεργείων της Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων, θα αρχίσουν αι εργασίαι επισκευής της οδού η οποία οδηγεί εις την τοποθεσίαν των Πεταλουδών. Κατά σχετικάς πληροφορίας αι εν λόγω εργασίαι θα περατωθούν περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ 51 ΝΑΥΤ. ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, κατά την διάρκειαν του παρελθόντος μηνός Ιουνίου εξεδόθησαν παρά της αρμοδίας υπηρεσίας αυτού 51 ναυτικά φυλλάδια, δι’ ισαρίθμους Δωδεκανησίους μαθητευομένους ναυτικούς. Τονίζεται σχετικώς, ότι κατά τους τελευταίους μήνας, παρατηρείται σημαντική κίνησις εις τον τομέα των ναυτολογήσεων των Δωδεκανησίων ναυτικών εις ποντοπόρα και άλλα σκάφη.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Δια της υπ’ αριθμόν 337/20.6.57 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ, απεφασίσθη η οργάνωσις Γραφείων Πληροφοριών και Παραπόνων εις άπαντα τα υποκαταστήματα της χώρας. Εις αυτά θα δύνανται να καταφεύγουν πάντες οι συναλλασσόμενοι με το ΙΚΑ δια παν παράπονον.