Ελαιοχρωματιστής βρήκε σε σπίτι εκατοντάδες δολλάρια και τα παρέδωσε στην ιδιοκτήτρια

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟΝ


Κύριε Διευθυντά,
Εις τα σχόλια του σημερινού φύλλου της εγκρίτου εφημερίδος σας αναφέρεσθε εις την ευχαριστήριον επιστολήν των Μητέρων μας προς όλους εκείνους οι οποίοι εβοήθησαν εις την αποφυλάκισίν μας κατόπιν δεκαετούς καθείρξεως. Το γεγονός αυτό, και ιδιαίτερα η επιθυμία σας να εξάρετε την χαράν την συγκίνησιν την οποίαν ησθάνθησαν οι καρδιές πονεμένων Μητέρων, όπως σύντομα κάθε Μητρική καρδιά, πολιτικού κρατουμένου και εξορίστου, αισθανθή την ιδίαν χαράν, μας συγκινεί βαθύτατα.

Με την ευκαιρίαν αυτήν θέλομεν να τονίσωμεν ότι υπάρχουν ακόμη εις την Δωδεκάνησον πονεμένες Μητρκές καρδιές, πολύ δε περισσότερο της Μητέρας του μόνου εκ της υποθέσεως μας ευρισκομένου ακόμη εις τας φυλακάς και βαρέως ασθενούς Παρασκευά Φουντουραδάκη. Πρέπει να ολοκληρωθή η χαρά αυτή των Μητέρων μας. Περαιτέρω έχομε να παρατηρήσωμεν και τα ακόλουθα σχετικά με το εν λόγω σχόλιον-άποψιν της εφημερίδος σας. Γράφετε ότι «η μακρά κράτησις των νεαρών τέκνων των τους έχει εξαγνίση από το ανόητο σφάλμα των».


Αισθανόμεθα την υποχρέωσιν να σας τονίσωμεν ότι από της πλευράς μας δεν υπάρχει ουδέν σφάλμα. Και τούτο διότι: Συνελήφθημεν και κατεδικάσθημεν εις μίαν ανώμαλον περίοδον. Όλαι μας αι πράξεις και ως άτομα και ως πρωτοπόρα μέλη της πατριωτικής οργανώσεως ΕΜΠΑ, απέβλεπον, και τούτο είναι γνωστόν εις τον Δωδεκανησιακόν Λαόν, εις την ταχυτέραν Εθνικήν αποκατάστασιν των νήσων μας και την επιβίωσιν του λαού μας. Δεν θέλομεν να μακρηγορήσωμεν επί τούτου.Αι πολιτικαί μας πεποιθήσεις όμως έδωσαν λαβήν την περίοδον εκείνην και ως το υπέβαλλε η σκοπιμότητα εδιώχθημεν και με τα κριτήρια της διεξαγωγής του εμφυλίου πολέμου κατεδικάσθημεν εις αυστηράς ποινάς.

Διευκρινίζομεν δε ότι δεν τρέφομεν ουδεμίαν πικρίαν διά την άδικον δεκαετή ταλαιπωρίαν μας και ως το απαιτεί το συμφέρον της Πατρίδος και του βασανισμένου λαού μας θα αγωνισθώμεν διά την λήθην του παρελθόντος και την αποκατάστασιν της Ειρήνης και της ομαλότητος εις την χώραν μας. Διά να ιδούμε σύντομα και την αδελφήν μας Κύπρον εις τας αγκάλας της Μητρός Ελλάδος, διά να προκόψη και ευημερήση ο Λαός μας. Ως εκ τούτου η άποψίς σας «περί εξαγνισμού» και «ανοήτου σφάλματος» είναι εκτός πραγματικότητος.

Με την ευκαιρίαν δε αυτήν θεωρούμεν και ιδικήν μας υποχρέωσιν να εκφράσωμεν και από των στηλών σας τας απείρους ευχαριστίας μας προς όλους όσους εβοήθησαν εις την αποφυλάκισίν μας, εις όλον τον Δωδεκανησιακόν Τύπον, τους Δημοτικούς άρχοντας, το Εργατοϋπαλληλικόν Κέντρον, τους πολιτικούς παράγοντας των κομμάτων, τους διανοουμένους, επαγγελματίας κλπ. και γενικά προς ολόκληρον τον Δωδεκανησιακόν λαόν.

Ευχαριστούμε διά την φιλοξενίαν
Πάνος Μιχαηλίδης
Νικήτας Γιαννικάκης

ΑΝΕΥΡΕ ΕΚΑΤΟΝ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΕΙΣ ΟΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑΝ
Πληροφορίαι εξ Απερίου Καρπάθου αναφέρουν ότι ο καλλιτέχνης ελαιοχρωματιστής Βασίλειος Χατζηβασίλης, εξ Ολύμπου, εργαζόμενος εις οικίας τινά εν Απερείω ανεύρεν εκατόν δολλάρια τα οποία παρέδωσεν αμέσως εις την ιδιοκτήτριαν. Η πράξις αυτή του Χατζηβασίλη, ήτις τον τιμά ιδιαιτέρως, φανερώνει αξιέπαινον τιμιότητα χαρακτήρος η οποία ανευρίσκεται εις την πλειονότητα των Καρπαθίων.

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΕΙΣ ΤΗΝΛΕΡΟΝ
Η τοπική Επιτροπή της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως Λέρου συνεκροτήθη ως εξής:
Ιάκωβος Δημητριάδης Πρόεδρος, Θωμάς Βελής αντιπρόεδρος, Θεολόγος Καρανικόλας Γραμματεύς, και σύμβουλοι οι Ξενοφών Καστόρης, Ιωάννης Καραγεωργού, Σταύρος Εμμανουήλ, Σοφοκλής Γλίνης, Σταύρος Ζερβός, Γεώργιος Ταχλιαμπούρης, Χρήστος Τσιγαδάς, Ευστάθιος Σάββας, Νικήτας Παραπονιάρης, Ζαχαρίας Γρύμπιλος, Ιωάννης Χ’’Γρηγορίου, Αντώνιος  Ανέμης, Νικήτας Κουμπάρος, Νικήτας Ζαχαρίου.