Ποιοι συμμετείχαν στην Ελλανόδικο επιτροπή αυτοκινητιστικού ράλι της Ρόδου

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Προχθές το απόγευμα διά του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης. Ο κ. Υπουργός έσχε συνεργασίας μετά του βουλευτού κ. Χαρίτου και του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου και εξήτασε διάφορα Δωδεκανησιακά ζητήματα. Επίσης ο κ. Υπουργός εδέχθη επιτροπάς και πολίτας επιλύσας ενταύθα διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητός του.

ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΡΑΛΛΕΫ
Ως ανεκοινώθη η Ελλανόδικος επιτροπή του Αυτοκινητιστικού ράλλεϋ το οποίον θα λάβη χώραν την 11ην Αυγούστου κατηρτίσθη ως εξής:

Σ. Κωτιάδης υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Γ. Ρεμπάκος Νομάρχης Δωδεκανήσου, Γ. Χαρίτος βουλευτής Δωδεκανήσου,  Μ. Πετρίδης δήμαρχος Ρόδου, Ν. Ρωμαντζής Α.Δ. Χωροφυλακής Δωδεκανήσου, Α. Θεοχάρης πρόεδρος Ε.Β.Ε.Δ., Ι. Ουαϊγκλάιν πλοίαρχος πλωτού Ραδιοσταθμού ΗΠΑ “Κούριερ”, Ι. Γελαδάκης Κεντ. Λιμενάρχης Ρόδου, Α. Δημητριάδης Νομαρχιακός Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής.

Οι άρχοντες των αγώνων είναι οι εξής: Αλυτάρχης Ε. Βόνδας Διευθυντής Νομαρχίας, έφοροι Θ. Βενιζέλος Διοικητής Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου, Α. Προβατάς Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος τροχαίας, Γραμματεία Α. Στενός Ι. Δεληγιάννης, Επιτροπή εξακριβώσεως αποτελεσμάτων Μ. Αναστασιάδης, Α. Οικονομίδης, Α. Γκιόκας, Γ. Σακελλαράκης, Γ. Ζώχος, Β. Μεγεντισίδης, Τύπου και πληροφοριών Φ. Σαρρής, Εποπτεία ελέγχων Ι. Παπαδάκης, Γ. Σαρζετάκης, Δ. Κώττης. Χρονομέτραι Ν. Σταμάτογλου Ε. Θερμός, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Μηνάς, Ι. Πανάγος, Γ. Μαρτίνης, Δ. Σαρρής, Γ. Στεφάνου, Λ. Καταβενακης, Κ. Μελλίνης, Φ. Τριανταφύλλου, Θ. Αραπούδης, Π. Παντελίδης και Δ. Αγγέλου. Τεχική Εποπτεία, Ν. Φώκιαλης.

ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Εκοινοποιήθη εις Ρόδον απόφασις του Υπουργείου Συγκοινωνιών, διά της οποίας παρατείνεται μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου 1957 η προθεσμία αναθεωρήσεως των αδειών των επαγγελμάτων οδηγών αυτοκινήτων, από του αριθμού 1 μέχρι 115.000, ως και από του αριθμού 119.000 μέχρι 120.500, η οποία θα γίνεται ταυτοχρόνως. Οι ενδιαφερόμενοι δέον όπως υποβάλουν αίτησιν εις το Υγειονομικόν Κέντρον, αφού δε εξετασθούν και λάβουν Πιστοποιητικόν Υγείας, θα υποβάλουν αυτό, ομού με την άδειάν των και αίτησιν περί αναθεωρήεσως των αδειών των εις το Γραφείον ελέγχου Συγκοινωνιών.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΡΓΩΝ
Ενεκρίθησαν υπό του κ. Νομάρχου 1ον) απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Λαέρμων διά την σύναψιν δανείου εις 77.000 δραχμών και διά την αποδοχήν δωρεάς εκ 48.000 δραχμών εκ του Προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Έργων διά την κατασκευήν αγροτικής οδού και υδραυλάκων. Και 2ον) απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Νικειών Νισύρου διά την σύναψιν δανείου εκ 10.000 δραχμών και διά την αποδοχήν δωρεάς εκ 15.000 δραχμών, εκ του ιδίου προγράμματος, διά την διάνοιξιν αγροτικής οδού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΔΙ’ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΕΙΣ ΚΩ ΖΩΗΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
Κατά πληροφορίας εκ Κω, υπό της Κωακής κοινότητος Αδελαΐδος απεστάλη προς το αθλητικόν σύλλογον Κω “Ανταγόρας” προς ενίσχυσιν αυτού, ποσόν 35 λιρών Αγγλίας, το οποίον συνεκεντρώθη δι’ εράνου μεταξύ των Κώων, των ευρισκομένων εις Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Η πρωτοβουλία διά την πραγματοποίησιν του εράνου είχεν αναληφθεί υπό των κυρίων Μπαλαλή και Κουτελά.

Εξ’ άλλου, ο Δήμος Κω διέθεσε πίστωσιν εκ 3.000 δραχμών, προς οικονομικήν ενίσχυσιν   του “Ανταγόρα”, ενώ αι κοινότητες Ασφενδιού και Πυλίου διέθεσαν διά τον αυτόν σκοπόν ανά χιλίας δραχμάς, ενώ η κοινότης Κεφάλου, διέθεσε 300 δραχμάς. Εν τω μεταξύ, έληξεν αι εργασίαι της περιτοιχίσεως του Σταδίου της Κω, ήδη δε, υπό αθλητικών παραγόντων της νήσου αναπτύσσεται ζωηρά δραστηριότης, διά την δημιουργίαν αθλητικής κινήσεως εις την νήσον, διά της δημιουργίας, τμημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και διά της μετακλήσεως διαφόρων ισχυρών ποδοσφαιρικών ισχυρών ποδοσφαιρικών συγκροτημάτων των νήσων, τα οποία θα δώοσυν σειρά αγώνων.