Σμήνη «μένουλας» κοντά στην Κάρπαθο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Χθες εις την κλινικήν του κ. Ιωάννου Οικονομίδου η κυρία Αννα Γ. Χιωτάκη, δικηγόρου, έτεκε χαριέστατο κοριτσάκι. Εις τους ευτυχείς γονείς ευχόμεθα καλορίζικο και να τοις ζήση.

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Εκ του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ανεκοινώθην ότι εξεδόθησαν και ετέθησαν εις κυκλοφορίαν οι κατάλογοι συνδρομητών τηλεφώνου των επαρχιακών τηλεφωνικών κέντρων. Ούτι είναι βιβλιοθετημένοι εις τέσσαρα σώματα εις το τέταρτον η εριλαμβάνονται οι συνδρομηταί Ρόδου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου, Μυτιλήνης, Σύρου και Χίου.

ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ
Ως πληροφορούμεθα, η υπό συγκρότησιν Τοπική Επιτροπή ΕΡΕ Κω, θα απαρτισθή ως ακολούθως:
Ι. Ιωαννίδης ως πρόεδρος, Βύρ. Χατζηπροδρόμου ως αντιπρόεδρος, Γ. Ανδριωτάκης β’ αντιπρόεδρος, Αντ. Αβρίθης γεν. γραμματεύς, σύμβουλοι Α. Παμπρής, Ι. Τσάμπαλης, Δ. Πλατανίστας, Στ. Σταμόγλου, Αγ. Χατζηαγγελής, Νικ. Καβουκλής, Νικ. Σταματάκης, Μ. Γεωργιάδης, Ι. Πολίτης, Δημ. Δρόσος, Δημ. Κανάρης, Χρ. Χατζηχριστοφής, Κ. Παπαποστόλου.

ΣΜΗΝΗ “ΜΕΝΟΥΛΑΣ” ΔΙΗΛΘΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Μεσοχωρίου Καρπάθου, κατά τα τέλη του παρελθόντος μηνός παρετηρήθη διέλευσις ιχθύων του είδους “μένουλα”, εις μεγάλους αριθμούς, εκ της θαλασσίας περιοχής της κοινότητος.

Εις την αλιείαν των ιχθύων εδόθησαν πολλά αλιευτικά σκάφη, προερχόμενα εκ της Καρπάθου και διαφόρων άλλων νήσων της Δωδεκανήσου και της λοιπής Ελλάδος. Η ποσότης των αλιευθέντων ιχθύων υπερέβη τους 50 τόννους, προωθήθησαν ταχέως προς τας αγοράς της Ρόδου, της Κρήτης και του Πειραιώς, όπου επωλήθη εις ικανοποιητικάς τιμάς.

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Ως εγνώσθη το μέχρι τούδε συγκεντρωθέν εις την Ιεράν Μητρόπολιν ποσόν εκ του προϊόντος του δίσκου του περιαχθέντος την Κυριακήν του Τυφλού 26 Μαΐου εκ δρχ. 2.235 απεστάλη εις τον προορισμόν του, υπέρ του εν Αθήναις Οίκου Τυφλών.

ΤΗΝ 4ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Δι’ αποφάσεως του Επάρχου Καρπάθου ορίζεται η 4η Αυγούστου 1957 ως ημέρα διενεργείας των αναπληρωματικών εκλογών προς ανάδειξιν τριών δημοτικών συμβούλων του Δήμου Καρπάθου.
Προθεσμία δια την υποβολήν υποψηφιοτήτων, ωρίσθη μέχρι της 19ης Ιουλίου.

ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Ως μεταδίδεται εκ Καρπάθου, ήρχισαν από ημερών τας εργασίας των εις την νήσον, τα συνεργεία δακοκτονίας, προς καταπολέμησιν των ασθενειών της ελαίας. Κατά τας μεταδιδομένας πληροφορίας, η εφετεινή ελαιοπαραγωγή εις την Κάρπαθον προβλέπεται εξαιρετικώς ικανοποιητική.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ 50 ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
Ως εγνώσθη, εντός του τρέχοντος μηνός αναμένονται να αφιχθούν εις Ρόδον 50 Κύπριοι φοιτηταί του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτηταί θα φιλοξενηθούν εις τους Δημοτικούς ξενώνας της πόλεως, κατά την διάρκειαν δε της ενταύθα παραμονής των, θα παραστούν εις διαφόρους εκδηλώσεις διοργανουμένας προς τιμήν των.