Καταργείται ο μειωμένος φόρος αλκοόλ στα Δωδεκάνησα

Παύει να ισχύει από 1ης Ιανουαρίου του 2018 ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής Ε.Φ.Κ. αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων, ο οποίος ισχύει στα Δωδεκάνησα.

Επί του θέματος εκδόθηκε εγκύκλιος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

«Ενόψει της εξομοίωσής του ως άνω συντελεστή Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων με τον ισχύοντα συντελεστή στη λοιπή Ελλάδα και προκειμένου για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην εν λόγω ΑΥΟ και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τυχόν ανακυπτόντων προβλήματων κατά το υπολειπόμενο μεταβατικό διάστημα, κρίνεται απαραίτητη η από μέρους μας παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων κι οδηγιών», όπως επισημαίνεται.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι τα αλκοολούχα προϊόντα τα οποία φορολογήθηκαν με μειωμένο συντελεστή Ε.Φ.Κ. προς κατανάλωση εντός της περιοχής της Δωδεκανήσου, επιβαρύνονται με τη διαφορά του φόρου στην περίπτωση επαναποστολής ή διάθεσής τους στη λοιπή Ελλάδα, πριν την μεταφορά τους από την περιοχή της Δωδεκανήσου.

Είναι δε ευνόητο ότι η εν λόγω διαδικασία έχει εφαρμογή και μετά τις 31/12/2017 ημερομηνία λήξης του ευνοϊκού καθεστώτος για τα προϊόντα τα οποία, μέχρι την ημερομηνία αυτή, έχουν τεθεί σε ανάλωση με μειωμένο συντελεστή Ε.Φ.Κ..

Ως εκ τούτου εφιστάται η προσοχή για την εντατικοποίηση διενέργειας ελέγχων σχετικών με την πιστή τήρηση και εφαρμογή της εν λόγω διάταξης».