Σχολή οικοδόμων και ξυλουργών στ' Αφάντου

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Προχθές το απόγευμα ανεχώρησε διά του αεροπλάνου της γραμμής επιστρέφων είς Αθήνας ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στ. Κωτιάδης. Την πρωΐαν ο κ. υπουργός εδέχθη επιτροπάς και πολίτας και εξήτασε διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητός του.

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΔΙΑ 2.000.000 ΔΡΧ.
Κατόπιν προτάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου και μετά από συνεργασίαν του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στ. Κωτιάδη, μετά του υπουργού των Οικονομικών κ. Θηβαίου ενεκρίθη η επιχορήγησις του Νομαρχιακού Ταμείου Οδοποιΐας Δωδεκανήσου διά ποσού 2 εκατομμυρίων δραχμών, διά την εκτέλεσιν διαφόρων έργων οδοποιΐας είς Δωδεκάνησον. Κατά σχετικάς πληροφορίας, μεταξύ άλλων διά του ποσού αυτού, θα πραγματοποιηθή η ασφαλτόστρωσις της οδούς πρός Πεταλούδες, και της οδού εκ της πόλεως Κω πρός το Ασκληπιείον.

2000 ΠΡΟΒΑΤΑ ΧΙΑΚΗΣ ΡΑΤΣΑΣ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Συμφώνως προς στατιστικά στοιχεία συγκεντρωθέντα παρά των γεωπόνων Γεωργικών Εφαρμογών, τά εκτρεφόμενα σήμερον είς Δωδεκάνησον πρόβατα Χιακής φυλής, ανέρχονται είς 2.000. Εξ αυτών τα 1200 εκτρέφονται από τους γεωργοκτηνοτρόφους της Ρόδου. Ήδη καταβάλλονται προσπάθεια διά την αύξησιν της παραγωγής κρέατος και γάλακτος, από της προσεχούς δέ περιόδου θα εφαρμοσθή ευρύ πρόγραμμα αναπαραγωγής και εμπορείας.

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΕΙΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
Ως ανεκοινώθη από 1ης Αυγούστου θα αρχίση λειτουργούσα εις την Κοινότητα Αφάντου Σχολή οικοδόμων και ξυλουργών, είς τα πλασία της δημιουργίας σχολείων Γεωργικής Τεχνικής. Προς τούτο η Κοινότης Αφάντου ενέκρινε και διέθεσιν πίστωσιν 5.000 δρχ. διά την επί τρίμηνον λειτουργίαν της Σχολής.
Είς τάς σχολάς του είδους αυτού οι φοιτώντες γεωργοί ή αγροτόπαιδες, μανθάνουν θεωρητικώς και πρακτικώς τάς βασικάς αρχάς των δύο αυτών τεχνών. Το διδακτικόν προσωπικόν της Σχολής Αφάντου θα αποσταλή παρά του υπουργείου Γεωργίας. Η Σχολή Αφάντου είναι η πρώτη σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως του είδους, που θα λειτουργήση είς Δωδεκάνησον.

Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΘΑ ΑΝΕΛΘΗ ΕΙΣ 1600 ΤΟΝΝΟΥΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου διά την καταπολέμησιν του δάκου είς την περιφέρειαν του Νομού, συνεκροτήθησαν 27 συνεργεία δακοκτονίας. Κατά τάς προβλέψεις του Δελτίου Πληροφοριών της Διευθύνσεως Γεωργίας, η εφετεινή παραγωγή ελαιολάδου είς Δωδεκάνησον, υπολογίζεται ότι θα ανέλθη είς 1600 περίπου τόννους.

8000 ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΙΣΥΡΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Ν. Υόρκη, κατά την Γενικήν Συνέλευσιν του Γνωμαγόρα Αμερικής, ανετέθη είς Επιτροπήν ή αποπεράτωσις της υδατοδεξαμενής του παγοποιείου Νισύρου. Το έργον της συγκεντρώσεως χρημάτων ανετέθη είς τους κ.κ. Μιχαήλ Σκανδάλιον, Ιωάννην Παπαδόπουλον και Ιάκωβον Καραβάκην. Είς την εν λόγω επιτροπήν εδόθη υπό της Συνελεύσεως ή εντολή, όπως προβή αμέσως είς συγκέντρωσιν 8.000 δολλαρίων, και είς την όσον το δυνατόν συντομώτερον αποστολήν του ποσού τούτου, είς την εν Νισύρω συγκροτηθείσαν αρμοδίαν Επιτροπήν.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΙΤΟΝ
Δι’ υπογραφείσης υπουργικής αποφάσεως, χορηγείται έκπτωσις 12% επί τον ισχυόντων ναύλων ακτοπλοϊκών φορτηγών πλοίων, μότορσιπ, πετρελαιοκινήτων και ιστιοφόρων, διά τάς μεταφοράς εγχωρίου σίτου και σικάλεως, συγκεντρώσεως 1957, διά λογαριασμόν του δημοσίου. Επίσης η έκπτωσις ισχύει και διά τάς μεταφοράς ιδιωτικού σίτου, εγχωρίου προελεύσεως, εφόσον αυταί διενεργούνται μέσω επιτροπών ναυλώσεων Πειραιώς και επαρχιακών λιμένων.