Ομάδα Αμερικανών ποιητών αναμένεται στη Ρόδο για πνευματικό προσκύνημα

ΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΑ» ΟΜΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑΙ, 18

Μία ομάς εξ επιλέκτων αμερικανών ποιητών και διανοουμένων αναμένεται ν’ αφιχθή με το υπερωκεάνειον «Ολύμπια» την προσεχή εβδομάδα δι’ ένα πνευματικόν προσκύνημα εις την Ελλάδα.

Εις την εκδρομήν αυτήν η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου των Αμερικανών Ποιητών, μετέχουν πνευματικοί άνθρωποι γνωστοί διά τον θαυμασμόν των προς την Ελλάδα, οι οποίοι έρχονται διά να παρακολουθήσουν τας εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και να επισκεφθούν αρχαιολογικούς και τουριστικούς τόπους της χώρας.

Το πρόγραμμα της εκδρομής, της οποίας ηγείται ο κ. Γκούσταβ Ντάβιντσον επιμελητής της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και γενικός γραμματεύς του Συνδέσμου των Αμερικανών ποιητών, καλύπτει 32 ημέρας, κατά τας οποίας οι αμερικανοί διανοούμενοι θα επισκεφθούν την Αίγιναν, το Δαφνί, την Ελευσίνα, Κόρινθον, Μυκήνας, Επίδαυρον, Μυστράν και Ολυμπίαν.

Κατά την επιστροφήν των εις Aθήνας, οι εκδρομείς θα παρακολουθήσουν παραστάσεις αρχαίου δράματος του Φεστιβάλ Αθηνών, ακολούθως δε θ’ αναχωρήσουν διά κρουαζιέραν εις τον Αιγαίον, κατά την οποίαν προβλέπονται προσεγγίσεις εις το Άγιον Όρος, Κρήτην, Ρόδον, Κω, Πάτμον, Δήλον, Μύκονον και Κέρκυραν.
Εις την ομάδα των Αμερικανών διανοουμένων οι οποίοι θα αναχωρήσουν την 24ην Αυγούστου με το υπερωκεάνειον «Ολυμπία», το υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, ο Τουρισμός και τα πνευματικά σωματεία ετοιμάζουν θερμήν υποδοχήν.

ΑΝΤΙΤΥΦΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Η διοίκησις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων δι’ εγκυκλίου της προς άπαντα τα υποκαταστήματα εντέλλεται όπως προβαίνουν ταύτα εις αντιτυφικόν εμβολιασμόν των ησφαλισμένων της περιφερείας των καθ’ εκάστην και καθ’ όλας τας εργασίμους ώρας. Εις την εγκύκλιον αναφέρεται ότι εις ωρισμένας περιοχάς επικρατούν συνθήκαι πλημμελούς υγιεινής του περιβάλλοντος.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
Ως πληροφορούμεθα από χθες ήρχισεν αθρόως η προσέλευσις των ησφαλισμένων εις το γραφείον Επιθεωρήσεως Εργασίας διά την παραλαβήν εισιτηρίων διά την διοργανουμένην υπό της Εργατικής Εστίας εκδρομήν εις «Τσαμπίκα» την μεταπροσεχήν Κυριακήν.

ΔΙ’ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑΣ ΕΙΣ ΣΑΛΑΚΟΝ
Ενεκρίθη υπό της Νομαρχίας απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Σαλάκου περί συνάψεως δανείου 30.000 δραχμών και αποδοχής δωρεάς 10.000 δραχμών εκ του Προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Έργων, διά την κατασκευήν υδραυλάκων εις διαφόρους τοποθεσίας.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ;
Χθες την εσπέραν συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον των Προσκόπων και εξήτασε το θέμα της συστάσεως Βασικής Κατασκηνώσεως Λυκοπούλων εις Καλαμώνα.

ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ ΦΑΝΩΝ
Χθες ο διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας κ. Χάχλος με ειδικούς υπαλλήλους του Κέντρου, προέβη εις επανεξετάσεις καταλόγων απόρων της κοινότητος Φανών.

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ κ. ΖΕΡΒΟΥ
Κατά τηλεγράφημα εκ Λέρου, χθες ανεχώρησεν εκ της νήσου ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Ζερβός.
Ο κ. Ζερβός, κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις Λέρον εξήτασε διάφορα ζητήματα των κατοίκων.
Εξ’ άλλου εγνώσθη ότι σήμερον αφικνείται εις Ρόδον ο Νομαρχιακός σύμβουλος Καλύμνου κ. Οικονόμου.