Η βαθμολογία των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων της Δωδεκανήσου

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ανακοινώνει τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών - Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της οικείας Διεύθυνσης, στον οποίο εντάσσεται το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των όσων προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου.

Στις περιπτώσεις που υπήρξε συγκέντρωση συνολικά ίσου αριθμού μονάδων η κατάταξη στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα έγινε με τα κριτήρια που προβλέπονται από το άρθρο 21, παργ 4 του Ν4473/2017 ήτοι: «4.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον τελικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 3 ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα εξής κριτήρια κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: α) συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία και γ) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση.».

Οι υποψήφιοι Διευθυντές-Διευθύντριες μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο οικείο ΠΥΣΠΕ εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα, δηλαδή από σήμερα και έως και Παρασκευή 21-07-2017 και ώρα 15:00.