Οι αριστούχες μαθήτριες του Καζούλλειου το 1957

ΑΙ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΣΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟΥ

Αι αριστεύσασαι μαθήτριαι του Καζουλλείου Γυμνασίου Θηλέων Ρόδου κατά το σχολικόν έτος 1956-1957 είναι αι εξής:
Τάξις ΣΤ’ Δημητριάδου Κ., Λύκου Α., Καμαρινού Κ., Κιοσόγλου Ε., Μαρκουλλή Π., Μανωλά Ε.
Τάξις Ε’ Τριανταφύλλου Ε., Σωτηρόγλου Δ., Παπαγεωργίου Φ., Ζαχαρίου Α., Κώτη  Μ., Λαμπαδαρίου Ε., Παντελλάκη Ελλάς.
Τάξις Δ’ Χαραλάμπους Μ., Παπασάββα Δ., Τσουβαλλά Α.
Τάξις Γ’ Χατζηκωνσταντή Χρ., Μαρκουλλή Ν., Οικονόμου Ε., Αβραμίδου Ν., Κακού Π., Σπυριδάκου Μ.
Τάξις Β’ Μητσούλλη Α., Παπασάββα Μ., Μπόνη Ε., Γεωργίου Δ., Κωνσταντινίδου Μ., Οικονομίδου Ευαγ., Καραγιάννη Φιλ., Παρασκευά Χρ., Κασίου Διον.
Τάξις Α’ Χατζίκου Ευα., Μαλτέζου Μ., Κωνσταντέα Αθ., Οικονομίδου Ευδοξ., Μοράβα Σ., Κυπριώτου Ν., Βαλσάμη Όλγ., Καρανικόλα Θεοφ., Τοπούζη Χρυσ., Βογιατζή Ειρ.


ΔΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΖΗΤΕΙ ΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Υπό του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Χαρίτου απεστάλη προς τον υπουργόν Δημοσίων Έργων κ. Ράλλην, τηλεγράφημα, διά του οποίου τονίζεται ότι γενικαί έντονοι διαμαρτυρίαι διατυπώνονται εκ μέρους του πληθυσμού της Ρόδου και της Κω, κατά της αποφάσεως περί παραδόσεως εις την ΚΟΔΜΕ και της μεταφοράς εκτός της Δωδεκανήσου των μηχανημάτων των Δημοσίων Έργων, και ιδιαιτέρως του οδοστρωτήρος, απαραιτήτου διά την διεκπεραίωσιν πολυαρίθμων εν εκτελέσει έργων. Δια του αυτού τηλεγραφήματος ο κ. Χαρίτος παρακαλεί τον κ. υπουργόν όπως επέμβη προσωπικώς ίνα ματαιωθή η παράδοσις και μεταφορά των μηχανημάτων και τονίζει ότι άλλως θα ματαιωθή η ολοκλήρωσις του τεχνικού προγράμματος της Δωδεκανήσου...


600 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ “ΚΡΟΙΣΟΙ” ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Η μεγαλυτέρα κρουαζιέρα που επεχειρήθη ποτέ εις την Μεσόγειον και τα ελληνικά νησιά θα πραγματοποιηθή περί τας αρχάς του προσεχούς έτους από το υπερωκεάνειον «Ολυμπία», το οποίον με 600 Αμερικανούς κροίσους ως επιβάτας θα κάμη έναν περίπλουν 62 ημερών,  που καλύπτει συνολικήν απόστασιν 13.326 μιλλίων.

Κατά το ταξίδιον αυτό, που διαφημίζεται ήδη από τούδε ως «κρουαζιέρα ανά την Μεσόγειον και τας ελληνικάς νήσους», οι επιβάται του ελληνικού υπερωκεανίου θα επισκεφθούν 27 λιμένας και 117 μικράς και μεγάλας πόλεις εις τας τρεις ηπείρους που συνορεύουν με την Μεσόγειον και θα γνωρίσουν ιδιαιτέρως την Ελλάδα, εις λιμένας στους οποίους το «Ολυμπία» θα παραμείνη εν συνόλω επί 14 ημέρας. Η κρουαζιέρα αυτή οργανούται από το τμήμα εξωτερικών περιηγήσεων της «Αμέρικαν Εξπρές», προβλέπει δε ένα πρόγραμμα επισκέψεων εις το εσωτερικόν κάθε χώρας, με αφετηρία τους λιμένας που θα επισκεφθή το «Ολυμπία». Το υπερωκεάνιον της Γκρηκ Λάιν θα αναχωρήση εκ Ν. Υόρκης την 17ην Ιανουαρίου, θα επισκεφθή δε και την Ρόδον.


ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΕΙΣ «ΓΥΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ;
Κατά πληροφορίας μας εκ Κω, από δεκαπενθημέρου ευρίσκεται εκεί Αμερικανός μετά της οικογενείας του, εκτελών τον γύρον του κόσμου δ’ αυτοκινήτου. Ο εν λόγω Αμερικανός μέχρι της σήμερον διήνυσε διά του αυτοκινήτου του την Βόρειον Αμερικήν, τας Ινδίας, Περσίαν, Μεσοποταμίαν, Συρίαν, Τουρκίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως. Εκ της εν λόγω πόλεως ανεχώρησεν ατμοπλοϊκώς διά Κω όπου και ευρίσκεται. Πιστεύεται ότι θα έλθη και εις Ρόδον.