Παρατείνεται το σύστημα προστασίας των σύκων στα Δωδεκάνησα

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Οι Κύπριοι φοιτηταί επεσκέφθησαν τον Ρόδιον υπουργόν κ. Κωτιάδην ο οποίος ως αποτελών μέλος της Ελληνικής Κυβερνήσεως αποτελεί δι’ αυτούς απτόν σύμβολον των ονείρων των ήτοι της συμμετοχής και Κυπρίου υπουργού είς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν μετά την ποθητήν ένωσιν της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα.

Επί τη ευκαιρία ταύτη οι Κύπριοι φοιτηταί επανέλαβον τάς ευχαριστίας των εις την Κυβέρνησιν διά την συμπαράστασιν της είς τον αγώνα των και εξέφρασαν την πεποίθησιν ότι χάρις είς την θερμήν αυτήν συμπαράστασιν η απελευθερώσις της Κύπρου θα αποτελέση ιδιαίτεραν επιτυχίαν της.

 

 

ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΤΙΒΟΥ
Δύο μόνον αθληταί αντιπροσωπεύουν την Δωδεκάνησον είς τους Πανελληνίους αγώνας στίβου οι οποίοι ήρχισαν χθες την 9ην νυκτερινήν. Ο Ζωίδης μετέχει είς τα 10.000 μ. πιστεύεται δέ ότι θα καταλάβη μία των 3 πρώτων θέσεων με επίδοσιν γύρω είς τά 33’20”. Ως γνωστόν ο Ζωίδης έχει ατομικόν ρεκόρ 33’14”6 που αποτελεί καλυτέραν Ελληνικήν Στρατιωτική Επίδοσιν.

Ο Χατζησταμάτης μετέχει εις τους δρόμους 1.500μ., 800 μ. και 400μ. Ο πρωταθλητής μας είς τάς δύο πρώτας αποστάσεις πρέπει να ευρίσκεται μεταξύ των 6 πρώτων εις δέ τα 400 μ. ουδεμίαν ελπίδα προκρίσεως έχει. Εις τα 1.500 μ. και 800 μ. αναμένομεν νέας δωδεκανησιακάς επιδόσεις.

Ο ΝΑΚΚΑΣ ΜΙΟΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΟΡΑ
Κατά την διάρκειαν της παραμονής του αθλητικού μας συντάκτου κ. Κ. Τσαλαχούρη είς Κω, παρουσία του, υπεγράφησαν δελτία υπό των πρωταθλητών Β. Δωδεκανήσου Νάκκα και Νιούνη διά τον Διαγόρα.

Ο Νιούνης έχει ατομικά ρεκόρ είς την ελευθέραν δισκοβολίαν 35 μ. είς δέ την Ελληνικήν 32.90μ.

Ο Νάκκας ο μεγάλος άτυχος των προσφάτων σχολικών αγώνων στίβου ρίπτει το ακόντιον υπέρ τα 45μ.
Και οι δύο αθληταί είναι Λέριοι φοιτούν δέ είς το Γυμνάσιον της εν λόγω νήσου.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΚΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Δι’ υπογραφείσης παρά του κ. Νομάρχου αποφάσεως, παρατείνεται επί μίαν εισέτι διετίαν το προστατευτικόν σύστημα της συκοπαραγωγής Δωδεκανήσου. Η υπογραφή της αποφάσεως εγένετο σήμερον, αφορά δε τά έτη 1958 και 1959.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Αύριον 24ην τρέχοντος θα πραγματοποιηθή είς την αίθουσαν του Παρνασού εις Αθήνας η κλήρωσις διά την διανομήν των ανεγερθέντων 91 εργατικών κατοικιών είς Ρόδον.

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 580 ΔΕΜΑΤΑ
Υπό υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας παρελήφθησαν σήμερον 580 δέματα τροφίμων, αποσταλέντα παρά της Αμερικανικής Οργανώσεως ΚΕΑΡ. Εκ των λόγω δεμάτων, τα 500 θα διανεμηθούν είς Ρόδον τα υπόλοιπα δε 80 είς την Κω, εις τους απόρους αμφοτέρων των πόλεων.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ως ανεκοινώθη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7658 αποφάσεως της Νομαρχίας Δωδεκανήσου τα πρατήρια υγρών καυσίμων παραμένωσι ανοικτά καθ’ όλον το 24ωρον άνευ ουδενός περιορισμού ώς πρός το άνοιγμα και κλείσιμον.