Ο θεμέλιος λίθος για το νέο διδακτήριο στην Κατταβιά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Κα Θαρρενή Γ. Τσοπανάκη, έτεκεν εις την κλινικήν Οικονομίδη χαριέστατον άρρεν. Ευχόμεθα προς τους γονείς να τους ζήση.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ ΕΡΡΥΘΜΙΣΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΡΕΤΑΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 24.


Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη μετά του Υπουργού Οικονομικών κ. Θηβαίου, υπεγράφη χθες παρ’ αυτού απόφασις, δια της οποίας επιτρέπεται κατ’ εξαίρεσιν, η εισαγωγή εις Δωδεκάνησον των εναποθηκευμένων ήδη εις το Τελωνείον Ρόδου ρεταλίων. Επίσης επετράπη η εισαγωγή ρεταλίων, εφ’ όσον έχουν ανοιχθή ήδη πιστώσεις. Η σχετική απόφασις θα κοινοποιηθή το συντομώτερον προς απάσας τας Τελωνειακάς αρχάς Δωδεκανήσου.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο κ. ΒΟΪΣΧΟΣ

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ
Σήμερον δια του αεροπλάνου της γραμμής αναχωρεί εκ Ρόδου επιστρέφων εις Αθήνας ο Διευθυντής Φορολογικών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών κ. Βοΐσχος, όστις είχεν αφιχθή ενταύθα κατόπιν ενεργειών του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη, προς εξέτασιν της καταστάσεως μετά την εξαγγελίαν επεκτάσεως του Νόμου περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων εις Δωδεκάνησον.

Ο κ. Βοΐσχος, όστις παρέστη εις σύσκεψιν επί του ζητήματος του Κώδικος, συγκροτηθείσαν την παρελθούσαν Δευτέραν, θα διαβιβάση προς τον Υπουργόν κ. Θηβαίον τα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων της Ρόδου, τα οποία ήκουσε.

ΝΕΟΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑ
Αύριον την 11ην π.μ. εις την Κοινότητα Κατταβιάς χοροστατούντος του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος θα ψαλή αγιασμός και ακολούθως θα τοποθετηθή ο θεμέλιος λίθος δια την ανέγερσιν του νέου διδακτηρίου της εν λόγω κοινότητας.
 

ΤΗΝ 4ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΕΚΛΟΓΑΙ ΔΙΑ ΝΕΟΝ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ/ΧΝΩΝ
Υπό της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ρόδου, εκοινοποιήθη προς άπαντα τα Σωματεία της δυνάμεως της εγκύκλιος, δια της οποίας γνωστοποιείται ότι, κατόπιν αποφάσεως του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, ωρίσθη ως ημέρα αρχαιρεσιών δια την ανάδειξιν νέου 12μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η 4η Αυγούστου 1957.

Δια της αυτής εγκυκλίου ζητείται η υποβολή μέχρι της 3ης Αυγούστου αντιγράφων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, σχετικώς με την εκλογήν αντιπροσώπων των σωματείων παρά τη Ομοσπονδία. Αι εκλογαί θα διεξαχθούν την 10ην πρωϊνήν της 4ης Αυγούστου εις την αίθουσαν συνεδριάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

ΕΚ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟ ΕΤΕΡΟΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ
Προχθές και περί ώραν 5.20 μ.μ. παρά το 7ον χιλιόμετρον της Δημοσίας οδού Ρόδου-Τριάντα το υπ’ αριθ. 82246 φορτηγόν αυτοκίνητον Δ.Χ. οδηγούμενον υπό του Θεουλάκη Γεωργίου ετών 28, κατοίκου Εμπωνα, συνεκρούσθη με το υπ’ αριθ. 82001 επίσης φορτηγόν αυτοκίνητον, όπερ ωδήγει ο Χατζηθεοδοσίου Δανιήλ, ετών 45 εκ Παραδεισίου, με αποτέλεσμα να υποστή το δεύτερον τούτων ζημίας. Υπό του Σταθμού Χωρ/κής Τριάντα ενεργούνται τα δέοντα.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ
Σήμερον την εσπέραν χοροστατούντος του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος θα ψαλή εσπερινός εις τον εορτάζοντα Ιερόν Ναόν Αγίας Παρασκευής της Κοινότητας Κατταβιάς.