Χωρίς χωροταξικό, δεν γίνονται επενδύσεις, τονίζει ο ΣΕΤΕ

Χωρίς όμως την άμεση αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων δεν θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να υλοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις στη χώρα μας.

Βασικές προϋποθέσεις για την δημιουργία φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη σταθερού φιλοεπενδυτικού φορολογικού πλαισίου , καθώς και ο κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασμός μέσω ενός αποτελεσματικού Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Αυτό τονίζεται μεταξύ άλλων, στο 3ο τεύχος «Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές», που κυκλοφόρησε ο ΣΕΤΕ.

Όπως σημειώνεται στο τεύχος «…Είναι επιτακτική ανάγκη να καταρτισθεί ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που να απαντά εγκαίρως σε συγκεκριμένες προκλήσεις, όπως στο να:

• θέτει στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά και γενικούς όρους για το είδος της τουριστικής ανάπτυξης – επιθυμητής αλλά και εφικτής – βάσει της τοποθέτησης της Ελλάδας ως έναν διεθνώς ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό,

• συνδέει τους στόχους και τις κατευθύνσεις με τον αναπτυξιακόπρογραμματισμό και με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία,

• επιλύει σε χωρικό επίπεδο και με αρμονικό τρόπο αδιέξοδες, εκ πρώτης όψεως, συγκρούσεις μεταξύ αναπτυξιακών πόλων και δυνάμεων, χρήσεων και δραστηριοτήτων, υπερβαίνοντας τις μικροπολιτικές αντιλήψεις και αντιπαραθέσεις,

• αξιοποιεί την καινοτομία και τις πρόσφατες τάσεις σε διάφορους τομείς όπως η ψηφιακή διείσδυση, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και προστασίας περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα και τις ραγδαία αναπτυσσόμενεςδημογραφικές ομάδες όπως αυτή των “Millennials”,

• προωθεί εν τέλει την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο και όχι αποκλεισμένο στα στενά εθνικά όρια, τα οποία προ πολλού έχουν ακυρωθεί».