Οι Αμερικανοί θα βοηθήσουν για να ξαναγίνει ο Κολοσσός

ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΤΟΥ “ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ”
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΔΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΗ Ο “ΚΟΛΟΣΣΟΣ”
ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ


Από ημερών ευρίσκεται εις Ρόδον η ανταποκρίτρια του “ΕΘνικού Κήρυκος” Νέας Υόρκης κ. Ποταμιανού, μία εκλεκτή δημοσιογράφος της οποίας η συμβολή στο Εθνικό Ιδρυμα και σε πολλούς άλλους κοινωνικούς τομείς, είναι εξαιρετική.

Η κα Ποταμιανού, η οποία επληροφορήθη δια τας δυνατότητας επανακατασκευής του Κολοσσού της Ρόδου, συμφώνως προς ειδικήν έρευναν του συνεργάτου μας κ. Γ. Μαρτίνη, εξεδήλωσε ζωηρότατον ενδιαφέρον.
Ως γνωστόν, ο κ. Μαρτίνης είχεν έλθει προ καιρού εις επαφήν με τον Δωδεκανήσιον γλύπτην κ. Κώσταν Βαλσάμην, αφού δε του εγνωστοποίησε την ιδέαν επανακατασκευής του Κολοσσού, εις σχετικήν ερώτησιν, έλαβε παρά του κ. Βαλσάμη την πληροφορίαν ότι ο νέος Κολοσσός, θα εστοίχιζε περί τα 4-6 εκατομμύρια νέων Ελληνικών δραχμών.

Η κα Ποταμιανού, συγκινηθείσα ζωηρώς από την ιδέαν, υπεσχέθη να υποκινήση από των στηλών του “Εθνικού Κήρυκος” Ν. Υόρκης, μίαν προσπάθειαν, δια την πραγματοποίησιν του μεγαλειώδους έργου.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΣ ΤΣΑΜΠΙΚΑΝ
Σήμερον θα πραγματοποιηθή η προαγγελθείσα εκδρομή των εργατοϋπαλλήλων εις την γραφικήν τοποθεσίαν της Τσαμπίκας, η οποία διοργανούται προς ψυχαγωγίαν των εργαζομένων υπό του Τοπικού Γραφείου της Εργατικής Εστίας.
Από της αύριον Δευτέρας, θα αρχίση η διανομή εισιτηρίων εις τα Γραφεία της Επιθεωρήσεως Εργασίας, δια την εκδρομήν εις Χάλκην κατά την μεταπροσεχή Κυριακήν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Την 4ην Αυγούστου θα λάβουν χώραν εις Ρόδον εκλογαί, προς ανάδειξιν νέου Δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ρόδου. Παρά της Ομοσπονδίας παρέχεται σχετικώς η πληροφορία, ότι άπαντα τα σωματεία δέον όπως υποβάλουν το ταχύτερον ονομαστικόν κατάλογον των μελών του. Εξ άλλου γνωστοοπιείται ότι οι εκπρόσωποι των διαφόρων σωματείων δέον όπως καταθέσουν παράβολον 30 δραχμών, η δε επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα δια το αξίωμα του συμβούλου, παράβολον 50 δραχμών.

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
Υπό της διοικήσεως της Αγροτικής Τραπέζης διετάχθησαν άπαντα τα υποκαταστήματα αυτής, όπως χορηγήσουν εις τους παραγωγούς πρωΐμων δημητριακών θεριστικά δάνεια, προς αντιμετώπισιν των αναγκών θερισμού, μέχρι ποσού έως 50 δραχμών κατά στρέμμα. Οι θερίζοντες δια ιδιοκτήτων μηχανών, θα ενισχυθούν δια ποσού 25 δρχ. κατά στρέμμα, δι’ αγορά καυσίμων.

ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ
Επί τη ευκαιρία της εις Ρόδον επισκέψεως των Κυπρίων Φοιτητών θα αναπεμφθή την προσεχή Κυριακήν 28ην Ιουλίου και ώρα 9 π.μ. εν τω Ιερώ Ναώ της Αγίας Αικατερίνης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και μετά την Θείαν Λειτουργίαν Δέησις υπέρ των πεσόντων και αγωνιζομένων Αδελφών ημερών Κυπρίων.

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΦΗΡΕΣΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
Παρουσιασθείς εις το Β’ Αστυνομικόν Τμήμα Ρόδου, χθες και περί ώραν 9ην π.μ. ο Διευθυντής του ενταύθα Υποκ/τος του Ι.Κ.Α. Λυβαδάς Σπυρίδων κάτοικος Ρόδου ανέφερεν ότι άγνωστοι και κατ’ άγνωστον ώραν της παρελθούσης νυκτός αφήρεσαν το υπ’ αριθ. 82.401 Ι.Χ. αυτοκίνητόν του, όπερ εστάθμευε εις την έξωθι της ανωτέρω οικίας του Δημοσίαν οδόν. Το αυτοκίνητον ευρέθη εγκαταλελειμμένον υπό διαθετώ τας πρωινάς ώρας χθες εις την τοποθεσίαν “Καλή Διάβασις”, κείμενην εις το 4ον χιλιόμετρον της Δημοσίας οδού Ρόδου-Λίνδου, ουδεμίαν βλάβη φέρον.
Κατόπιν υποβληθείσης εγκλήσεως ενεργούν τα δέοντα, υπό του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΙΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου ενεκρίθη κατ’ αρχήν η σύναχις δανείου 170.000 εκ μέρους της κοινότητος και της εκκλησιαστικής επιτροπής Κοσκινού δια την ίδρυσιν και εκμετάλλευσιν προτύπου ελαιουργείου.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΔΟΣΤΑΤΩΝ
Αύριον υπό μηχανής της υπηρεσίας Δημοσίου Εργων θα λάβη χώρα η πληρωμή των οδοστατών δια τον τρέχοντα μήνα.