Μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων Κυπρίων στη Ρόδο

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Προχθές την πρωΐαν εις το παρεκκλήσιον της Αγίας Αικατερίνης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ετελέσθη μνημόσυνον υπέρ των πεσόντων Κυπρίων, παρουσία του Δημάρχου κ. Πετρίδη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, του διευθυντού αυτού κ. Ιωαννίδη, των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, ώς και των παρεπιδημούντων Κυπρίων φοιτητών.

Μετά το μνημόσυνον, ωμίλησαν επί του Κυπριακού αγώνος ο διευθυντής του Νοσοκομείου κ. Ιωαννίδης, ο ιερεύς του παρεκκλησίου, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, όστις εξήρε τον ηρωϊσμόν των Κυπρίων και εις Κύπριος φοιτητής, η ομιλία του οποίου συνεκίνησεν άπαντας τους παρισταμένους.

Ο λόγος του φοιτητού έχει ούτω:
«Σήμερον ευλαβικά πάντες ένθεοι ιεράς συγκινήσεως ας ατενίσωμεν πρός την μαρτυρικήν Κύπρον. Ας αφήσωμεν το πνεύμα μας να ανατρέξη αφ΄ ενός μεν προς Εκείνους τους Μάρτυρας της Φυλής, τους υπέροχους άνδρας τους θυσιάσαντας εις της Πατρίδος τον Βωμόν την ζωήν των με το χαμόγελο της πίστεως στα χείλη και το φέγγος της μεγάλης τους ψυχής ακτινοβολούν, ως φωτοστέφανος λαμπρός δόξης και τιμής. Ας αφήσωμεν το πνεύμα μας να φτερουγίση και πλησίων των Άλλων, των ζώντων, των αγωνιζομένων τώρα κατά του κατακτητού εις ολόκληρον την νήσον, ανά πάσαν στιγμήν κινδυνευόντων, στερουμένων δεινοπαθούντων.

Ακόμη ας πλανηθώμεν νοερώς εις τας ανηλίους φυλακάς, τα μεσαιωνικά μπουντρούμια και ας χαιρετίσωμεν τας εκατοντάδες των Κυπρίων, οίτινες υφίστανται τα φασιστικά μαρτύρια των στρατιωτών του Χάρτινγκ, μόνον και μόνον διότι εγεννήθησαν Έλληνες, ηγάπησαν την Ελλάδα και ύψωσαν το ανάστημά των μπροστά στη δουλεία.

Οι κατακτηταί ενόμισαν ότι διά των βασανιστηρίων εκτελέσεων και βανδαλισμών, θά ηδύνατο να κάμψουν το φρόνημα του αγωνιζομένου λαού της Κύπρου.
Ξέχασαν όμως τούτο: Ότι η ελευθερία θέλει θυσίες και αγώνας, και αυτοί μας υποβοηθούν δημιουργώντας Μάρτυρας της Ελευθερίας και της Πατρίδος-φάρους τηλαυγείς εμπλέους θείου φωτός, τους οποίους πάντες οι Έλληνες προσβλέπομεν, φρονηματιζόμεθα και πλήρεις σθένους και αποφασιστικότητος, ορμώμεν ακατάσχετοι πρός την Μεγάλην Ιδέαν.

Μέχρι σήμερον ο Ελληνισμός εν όργανον ατιμωτικού θανάτου ανήγαγεν είς ιερόν σύμβολον. Τον μαρτυρικόν σταυρόν του Κυρίου. Σήμερον έχει δύο: Τόν σταυρόν και την αγχόνην.
Ο απαίσιος τούτος θάνατος, η αγχόνη, εγκλείει όλον το μεγαλείον, όλον το ηθικόν περιχόμενον του αγώνος των Κυπρίων. Γαλήνιοι, αποφασιστικοί, επρόχωρησαν μπροστά στο δήμοι οι Καραολήδες και οι Δημητρίου και οι άλλοι, ψάλλοντες τον ύμνον της ελευθερίας, ζητωκραυγάζοντες υπέρ της Ελλάδος. Ήσαν ευτυχείς. Είχον εκτελέσει το καθήκον των. Αυτό είχαν δηλώσει τάς τελευταίας των στιγμάς εις τους συγγενείς τους.

Λοιπόν, οι Άγγλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας βασανίσουν, ας σκοτώσουν, ας μη αφήσουν λίθον επί λίθου. Ημείς δέν πτοούμεθα. Είμεθα Έλληνες και θα πολεμούμεν μέχρις ότου ελευθερωθούμεν. Επ’ ουδενί λόγω θα εγκαταλείψωμεν τον αγώνα και ας προσπαθούν οι δυνάστες με φενάκας και ταχυδακτυλουργικά κόλπα να μας κάνουν να υποκύψωμεν και να μας εξαπατήσουν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνη. Η αυτοδιάθεσις θα είναι το τέρμα των αγώνων μας και δι’ αυτής η Ένωσις με την Μητέρα Ελλάδα.

Αλλά πριν φύγουμε εκ του ιερού τούτου ναού, ας στρέψωμεν τα μάτια προς τον ουρανόν και ας προσευχηθούμε θερμώς στον «Ύψιστον για τάς ψυχάς των πεσόντων αγωνιστών και έπειτα ας Τόν πρακαλέσωμεν να φυλάει από κάθε κίνδυνον τα παιδιά μας που βρίσκονται εκεί κάτω μαζύ με τον αρχηγό τους.

Ο Δήμος Ρόδου θα ετοιμάση Ενετικάς εορτάς
Ως πληροφορούμεθα, ο Δήμαρχος Ρόδου κ.Μιχαήλ Πετρίδης, εξετάζει κατ’ αυτάς, σχέδιον διά την κατασκευήν μιας σειράς σκαφών τύπου«γόνδολας». Τα εν λόγω σκάφη, θα χρησιμοποιούνται εις ενετικάς εορτάς τας οποίας θα οργανώνη κατ’ έτος ο Δήμος, και των οποίων η πρώτη πιθανόν να γίνει εφέτος.