Το... σύντομο ιστορικό του Φράγματος Κρητηνίας έδωσε στη δημοσιότητα η παράταξη του Γ. Μαχαιρίδη

Ανακοίνωση για την πορεία του έργου του Φράγματος Κρητηνίας από το 2002 εξέδωσε η παράταξη του πρώην περιφερειάρχη κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, «Νότιο Αιγαίο Αρχιπέλαγος Δημιουργίας».

Ειδικότερα αναφέρει τα εξής:

Αναφορικά με το έργο του ’Φράγματος της  Κρητηνίας’ η παράταξή μας δημοσιοποιεί το εν λόγω Δελτίο Τύπου για την ενημέρωση όχι μόνο της κοινωνίας της Ρόδου, αλλά και παντός ενδιαφερομένου, χωρίς περαιτέρω  σχόλια.

Σύντομο Ιστορικό

 

 

Η μελέτη  ανετέθη παλαιότερα από το Υπουργείο  Γεωργίας διεκόπη το 2002 και συνεχίστηκε με  νεότερη σύμβαση                          

 

19-11-2003

 

Έγκριση οριστικής μελέτης  (Υδρολογική –Υδραυλική & Ηλεκτρομηχανολογική)

Π/Υ 17.880.000 €

(αρ.αποφ. 15650/19-11-2003  Υπ. Γεωργίας.)

 

Μάιος 2004

Ένταξη στο ΕΠΑΑΑΥ 2000-2006 (ΙΙΙ ΚΠΣ) και στη

ΣΑΕ 081/3 με Κ.Α. 2004ΣΕ08130004

 

24-05-2005

Έγκριση τευχών και  Π/Υ (18.896.500,00 € ) δημοπράτησης  των έργων «Υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής Φράγματος Κρητηνίας Ρόδου» και «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Κρητηνίας Ρόδου»

(  αρ.αποφ13720/14-102005 Υπ. Γεωργίας)

 

29-06-2006

Δημοπράτηση

 

22-12-2006

Υπογραφή Σύμβασης ποσού 10.662.846,13 ( με ΦΠΑ)

 με την Κ/Ξ «ΟΜΗΡΟΣ ΑΞΤΤΚΕ - ΕΥΡΩΕΞΕΛΙΞΗ ΑΤΕ»

 

25-04-2007

Τροποποίηση απόφασης ένταξης (Π/Υ 11.251.510 €)

 

30-07-2008

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων

(αρ. αποφ. 106820/30-7-2008 ΚΥΑ Υπ.  ΠΕΧΩΔΕ & Γεωργίας)

 

14-07-2009

Ειδική δήλωση διακοπής των έργων από την ανάδοχο Κοινοπραξία

( Δεν πληρώθηκε ο από 29-05-2009 εγκεκριμένος  8ος λογαριασμός)

 

09-11-2010

Αίτηση διάλυσης εργολαβίας από την ανάδοχο Κοινοπραξία

 

11-01-2011

Αυτοδίκαιη διάλυση εργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ.8 του Ν.3669/08. Η ως άνω αποδοχή της αίτησης διάλυσης επέχει τη θέση βεβαίωσης περαίωσης

 

03-05-2011

Με την με αριθ. 8337/20ζ/3-5-2011 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου.

 

07-09-2011

Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

Με την με αριθ. 10740/20ζ/7-9-2011 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ

Το έργο έχει ενταχθεί στο 2ο και το 3ο ΚΠΣ και ολοκλήρωσε περίπου το 20% των προβλεπόμενων εργασιών.

 

03-05-2011

Με την με αριθ. 8337/20ζ/3-5-2011 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου.

 

29-05-2012

Δημοπρατείται από το ΥΠ.Α.Α.Τ το υπόλοιπο του έργου

προσωρινός   μειοδότης αναδεικνύεται  η   εταιρεία  ΕΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ με προσφερόμενη έκπτωση 5%. 

Η προσφορά κρίθηκε από το υπουργείο ως πολύ μικρή και ζητήθηκε από το ΥΠΑΑΤ μεγαλύτερη έκπτωση, ο ανάδοχος δεν συμφώνησε και τελικώς η σύμβαση δεν υπεγράφη.

 Μετά την ως άνω εξέλιξη ακολούθησα πιέσεις τόσον από την ΠΝΑ όσο και από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του νομού να υπογραφεί η σύμβαση χωρίς επιτυχία.

Ακολούθως ο Περιφερειάρχης  προκειμένου ζήτησε από το ΥΠΑΑΤ τον φάκελο του έργου προκειμένου να το διαχειριστεί η ΠΝΑ και από το ΥΠΑΝ την έγγραφή του έργου στο Εθνικό ΠΔΕ.

Το έργο τελικώς δεν περιελήφθη στο  Εθνικό ΠΔΕ και η Περιφέρεια απεφάσισε να το χρηματοδοτήσει από Ίδιους Πόρους.

 

02-08-2013

Σε συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ στην Αθήνα στην οποία συμμετείχαν :

-Ο ΓΓ του ΥΠΑΑΤ

-Ο Περιφερειάρχης ΝΑ

-Η ΓΓ της ΑΔΑ Αιγαίου

-Ο Αντιπεριφερειάρχης ΑΟΚ&Α της ΠΝΑ

-Η Δ/ντρια μελετών του ΥΠΠΑΤ

-Ο Γενικός Δντης Υποδομών της ΑΔΑ & Υπηρεσιακά στελεχη

-Ο Γενικός Δντης ΑΟΚ&Α της ΠΝΑ

Εδόθη εντολή στην ΤΥ του ΥΠΑΑΤ να ετοιμαστεί ο φάκελος για να παραδοθεί στην ΠΝΑ

 

16-10-2013

Η  περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δια του τότε Αντιπεριφερειάρχη  ΑΟΚ&Α Αντώνη ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, παρέλαβε από την Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  τον φάκελο του έργου.

 

ΟΚΤ 2013 –                        ΑΠΡ 2014

Η ΔΤΥ Δωδεκανήσου της ΠΝΑ προχώρησε σε επικαιροποίηση του προϋπολογισμού, των τεχνικών επιλογών  και των τευχών δημοπράτησης του έργου.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης απεδύθη σε νέα προσπάθεια  ένταξης και εγγραφής του έργου  στο εθνικό ΠΔΕ. 

 

15-04-2014

Δημοπράτηση του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής του Φράγματος Κρητηνίας Ν.Ρόδου» , προϋπολογισμού (10.344.827) € (ποσό χωρίς ΦΠΑ).

Προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης  του έργου 24 μήνες.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 8 εργοληπτικές εταιρείας 

Ανάδοχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία ‘ΣΜΙΛΗ’ ΑΤΕ – ‘ΕΡΓΟΡΟΗ’ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 21,14%.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΠΝΑ, χωρίς  να εγκαταλείπεται  η προσπάθεια ένταξης του έργου στο Εθνικό ΠΔΕ.

Προβλέπεται η ολοκλήρωση των ημιτελών εργασιών των προηγούμενων εργολαβιών και η βελτίωση βατότητας της οδού προς το φράγμα.

Η ωφέλιμη χωρητικότητα του φράγματος ανέρχεται στα δύο (2) εκατομμύρια μ3 και θα αρδεύσει τρείς χιλιάδες στρέμματα στην πέριξ περιοχή του κάμπου του ‘Λίρου’ 

Η σύμβαση μετα την έγριση της από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  εστάλη για υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ τον Αύγουστο του 2014.

Παράλληλα μελέτη για τα λοιπά συνοδά έργα ήτοι  δίκτυο μεταφοράς και διανομής ύδατος στις καλλιέργειες, κόμβοι υδροληψίας,  βελτίωση δικτύου αγροτικής οδοποιίας κλπ, εκπονείται  από την ΔΤΥ Δωδεκανήσου και θα εχρηματοδοτείτο αν δεν εντασσόταν στο επικείμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20,  από ίδιους Πόρους 

 

 


Τα παρόν Δελτίο Τύπου είναι ‘μακρύ’ διότι μακρά ήταν και η πορεία του έργου.

Η ένταξη του έργου στο Εθνικό ΠΔΕ είναι απολύτως θετική εξέλιξη.

Ευελπιστούμε στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας και την ολοκλήρωσης του έργου επ’ ωφελεία του πρωτογενούς τομέα,  της  περιοχής   και των κατοίκων της.