Εξαγωγή 700.000 κιλών καπνού από τη Ρόδο στο Βέλγιο

ΕΙΣ 700.000 ΚΙΛΑ ΑΝΗΛΘΕΝ ΗΔΗ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΙΣ ΚΩ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ
Ως εγνώσθη, η ημερησία παραγωγή τομάτας εις Κω, ανήλθεν κατ’α υτάς εις 700.000 κιλά, δεδομένου ότι πολλοί εκ των παραγωγών της νήσου, εστράφησαν προς την τοματοκαλλιέργειαν. Παραλλήλως εντούτοις, αντιμετωπίζεται πρόβλημα διαθέσεως της τομάτας, διότι τα ήδη υπάρχοντα και λειτουργούντα εις την Κω εργοστάσια τοματοπολτού, δύνανται και απορροφούν ημερησίως 300.000 κιλών.
Σήμερον την πρωίαν ο Έπαρχος Κω κ. Μιχαλόπουλος επεκοινώνησε τηλεφωνικώς με την Νομαρχίαν, εζήτησε δε όπως ληφθούν μέτρα διά την διάθεσιν της πλεοναζούσης τομάτας.

100.000 ΚΙΛΑ ΚΑΠΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣ ΒΕΛΓΙΟΝ
Ως ανεκοινώθη, από ημερών διεξήγοντο διαπραγματεύσεις μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου τς Καπνοβιομηχανίας Ρόδου και Βελγικού Καπνεμπορικού οίκου, διά την πραγματοποίησιν εξαγωγών καπνών παραγωγής Κω και Ρόδου εις το Βέλγιον. Αι εν λόγω διαπραγματεύσεις κατέληξαν εις ικανοποιητικάς αποφάσεις, ούτω δε συντόμως θα πραγματοποιηθή η 1η εξαγωγή Δωδεκανησιακών καπνών εις το Βέλγιον. Η εξαχθησομένη ποσότης, συμφώνως προς σχετικάς πληροφορίας θα ανέλθη εις 100.000 κιλά περίπου.
Εκπρόσωπος της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου, ερωτηθείς επί του ζητήματος εδήλωσεν ότι η πραγματοποίησις εξαγωγής καπνού εκ Δωδεκανήσου εις Βέλγιον, είναι σημαντικόν γεγονός και υπεγράμμισεν ότι θα ήτο ευχής έργο, να συνεχισθούν αι εξαγωγαί επ’ ωφελεία των καπνοπαραγωγών της Δωδεκανήσου, αλλά και εν γένει της Δωδεκανησιακής οικονομίας.

ΑΥΡΙΟΝ ΕΠΑΝΑΡΧΙΖΕΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Η ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΣΙΤΟΥ
Από της αύριον Παρασκευής συμφώνως προς το εξαγγελθέν παρά της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου πρόγραμμα, θα επαναρχίση η συγκέντρωσις σίτου, παραδιδομένου προς τούτο εις το λειτουργούν συνεργείον εις το εργοστάσιον Κολονιάλε. Ήδη, εντός της αύριον, λήγει το έργον προωθήσεως, του από ημερών συγκεντρωθέντος σίτου, εις του Κιλυνδρομύλους Ρόδου, οπότε θα κενωθούν εκ νέου οι αποθηκευτικοί χώροι, διά την συνέχισιν της συγκεντρώσεως. Περισσότεραι λεπτομέρειαι θα ανακοινωθούν συντόμως παρά της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Σ.Τ.Ε.Ρ. Θ’ ΑΡΧΙΣΗ ΤΟ 1958
Κατ’ ανακοίνωσιν εκ της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, το ξενοδοχείον της Σχολής δεν θα λειτουργήση εφέτος, λόγω των επισκευών, αι οποίαι θα συνεχισθούν καθ’ όλην την θερινήν περίοδον. Μετά τας επισκευάς διά των οποίων το ξενοδοχείον θα αξιοποιηθή πλήρως δυνάμενον να ανταποκριθή και προς τας υποχρεώσεις των μαθητών, θ’ αρχίση η λειτουργία της Σχολής. Το ξενοδοχείον θα αρχίση λειτουργούν από της προσεχούς τουριστικής περιόδου.

ΔΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ Ε. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Αφίκετο εις Ρόδον ο κ. Παπαζαχαρίου, απεσταλμένος του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος προς διοργάνωσιν διαλέξεων επί διαφόρων κοινωνικών ζητημάτων. Χθες την πρωίαν ο κ. Παπαζαχαρίου επεσκέφθη τον Διευθυντήν της Νομαρχίας κ. Βόνδαν και συνεργάσθη μετ’ αυτού επί μακρόν. Ως εγνώσθη, ο κ. Παπαζαχαρίου θα αρχίση αμέσως περιηγήσεις εις κοινότητας της Ρόδου και εις νήσους όπου θα δώση διαλέξεις προς τους κατοίκους.

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Μεθαύριον Σάββατον η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, συνεχίζων την ποιμαντορικήν περιοδείαν του, θα μεταβή εις την κοινότητα Ασκληπειού όπου θα τελέση την θείαν λειτουργίαν και θα κηρύξη τον θείον λόγον. Την Δευτέραν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης θα μεταβή εις την Κοινότητα Λαέρμων και την Τρίτην εις την Κοινότητα Μαριτσών.