Αλίευσε ροφό βάρους 24 κιλών στην Καλλιθέα

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΝΑ ΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟΝ
Ως εγνώσθη, η εφημερίς της Ζυρίχης «Ντας Σέιτζερ Χέιμ» υπό τον τίτλον «Πάτμος, η ιερά νήσος», δημοσιεύσει ωραιοτάτας φωτογραφίας από την Πάτμον και τας εκκλησίας της και αναφέρει ότι καθώς πιστεύεται, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψίν του, εις εν σπήλαιον της νήσου, το οποίον έχει σήμερον μετατραπή εις παρεκκλήσιον. Η Ελβετική εφημερίς καταλήγει με ωραιοτάτας περιγραφάς της Πάτμου και παροτρύνει τους τουρίστας να επισκεφθούν την γραφικήν αυτήν νήσον..

ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΟΙΑΥΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Δι’ αποφάσεως του υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, χαρακτηρίζονται ως λουτροπόλεις τουριστικής σημασίας αι λουτροπόλεις: Αιδηψού, Βουλιαγμένης, Θερμοπυλών, Ικαρίας, Καϊάφας, Καμμένων Βούρλων, Μεθάνων, Κυλλήνης, Καλλιθέας Ρόδου, Λουτρακίου, Νιγρίτης, Πλατυστόμου, Σμοκόμου, Υπάτης και Ελευθερών.
Πάσαι αι λοιπαί χαρακτηρίζονται ως λουτροπόλεις τοπικής σημασίας..

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Χθες επέστρεψεν εκ της εις τας νήσους του Βορείου Δωδεκανησιακού συγκροτήματος περιοδείας του, ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γαβριήλ Χαρίτος. Ο κ. Χαρίτος είχεν αναχωρήσει εκ Ρόδου εις Κω από της παρελθούσης Κυριακής, κατά την διάρκειαν δε της περιοδείας του, εδέχθη επιτροπάς και πολίτας και εξήτασε ζητήματα της αρμοδιότητός του..

ΗΛΙΕΥΣΕ ΡΟΦΟΝ ΒΑΡΟΥΣ 24 ΚΙΛΩΝ
Προχθές την 4ην απογευματινήν εις την περιοχήν «Ρένι» πλησίον των Νερών Καλλιθέας ηλιεύθη υπό νεαρών ερασιτεχνών ψαράδων «ροφός» βάρους 24 περίπου κιλών. Συγκεκριμένως ο Σ. Μιαούλης ενώ εκολύμβα με τους φίλους του διέκρινε τον ως άνω «ροφόν» και διά του μικρού θαλασσίου τυφεκίου του προσεπάθησε να τον κτυπήση..

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΝ
Χθες κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας το υπό αυστραλιανήν σημαίαν κόττερον «Σόουτς» με 5 τουρίστας.
Εξ άλλου, απέπλευσαν χθες το τουρκικόν μότορσιπ «Αϊγιλδίζ» διά Μαρμαράν με 13 επιβάτας..

ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας τα ευρεθέντα πλεονάσματα τροφίμων διενεμήθησαν ως εξής:
1) Εκ του Γεν. Νοσοκομείου δίδονται εις Κολύμπια 48 δοχεία βουτύρου και 3 σάκκοι ορύζης και εις Οίκον Ευγηρίας 2 σάκκοι ορύζης.
2) Από Ορφανοτροφείον Θηλέων εις Πρεβεντόριον 114 δοχεία τυρού και 3 σάκκοι ορύζης, εις Γηροκομείον Κολυμπίων 180 δοχεία τυρού και 5 βαρέλια γαλακτοκόνεως, εις Οίκον Ευγηρίας 3 σάκκους ορύζης και εις Ορφανοτροφείον Αρρένων 84 δοχεία τυρού.
3) Από Οίκον Ευγηρίας εις Οίκον Κολυμπίων 54 δοχεία βουτύρου και
4) Από το ΠΙΚΠΑ εις το Ορφανοτροφείον Αρρένων 7 σάκκους ορύζης..

ΑΙ ΑΣΦΑΛΤΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Ως εγνώσθη μετά την περάτωσιν των εργασιών υπό συνεργείων των Δημοσίων Έργων, της ασφαλτεπαλείψεως της εθνικής οδού από Ρόδου εις Λίνδον θα αρχίσουν αι εργασίαι ασφαλτεπαλείψεως της Εθνικής οδού από Ρόδου εις Μαριτσά..

ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩ
Δι’ αποφάσεως του υπουργείου Εμπορίου ετέθη εις την διάθεσιν της Α.Σ. του Μητροπολίτου Κω χρηματικόν ποσό διά την μεταφοράν και διανομήν των αποστελλομένων δεμάτων των φιλανθρωπικών οργανώσεων και απόδοσιν αυτών δωρεάν εις τους απόρους.