200 Ρόδιοι θα λάβουν το δωρεάν «βάπτισμα του αέρος» με την Ολυμπιακή Αεροπορία

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ”
200 Ρόδιοι θα λάβουν την 25ην τρέχοντος το “Βάπτισμα του αέρος” δωρεάν

Προς τον σκοπόν της εξαπλώσεως της αεροπορικής ιδέας μεταξύ του πληθυσμού των επαρχιακών πόλεων και δια διαφημσιτικούς λόγους, η “Ολυμπιακή Αεροπορία” απεφάσισε την εκτέλεσιν προπαγανδιστικών πτήσεων υπεράνω της Ρόδου, με επιβάτας, επιθυμούντας να λάβουν το “βάπτισμα του αέρος”. Αι πτήσεις αύται θα γίνουν εις Ρόδον την 25ην Αυγούστου, εις αυτάς δε θα κληθούν να μετάσχουν οι βουλευταί της περιφερείας, ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος και άλλοι επίσημοι.

ΤΟ “ΒΑΠΤΙΣΜΑ” ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Δεδομένου ότι ο αριθμός των επιθυμούντων να λάβουν μέρος εις τας πτήσεις θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος των προσφερθησομένων θέσεων, θα γίνη επιλογή των υποψηφίων δια κληρώσεως.
Σημειωτέον ότι εις έκαστον των ενδιαφερομένων, όστις θα πρέπει το συντομότερον να δηλώση συμμετοχήν, θα παραδίδωνται δύο ηριθμημένα αποκόμματα τριπλοτύπου, εις τα οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμον του δηλούντος. Το εν απόκομμα θα χρησιμεύση δια το μπαρ και το άλλο δια την συμμετοχήν εις την πτήσιν. Το τρίτον απόκομμα του τριπλοτύπου θα τεθή εις την κλρηωτίδα δια την κλήρωσιν των τυχηρών.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ
Τονίζεται σχετικώς ότι την 25ην Αυγούστου θα γίνουν εις Ρόδον 4-5 πτήσεις, διαρκείας ημισείας ώρας.
Η μεταφορά του κοινού εις το αεροδρόμιον Μαριτσών, θα γίνη δωρεάν λεωφορείων, όλοι δε οι ενδιαφερόμενοι θα καθίσουν ειδικόν χώρον, όπου θα υποπροσφέρη η “Ολυμπιακή Αεροπορία” αναψυκτικά (μπύρα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα).

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Εις όσους λάβουν “βάπτισμα του αέρος” η “Ολυμπιακή Αεροπορία” θα απονείμη ειδικόν αναμνηστικόν δίπλωμα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Προς την οικογένειαν Ανδρέα Χατζηπαναγιώτου.
Καλώς εγκατεστημένην εις Ελίζαμπετ-Βιλλ. του Βελγικού Κογκό, η οποία απέκτησε ένα χαριτωμένο αγοράκι ευχόμεθα να της ζήση.
Η οικογένεια
Ανδρουλάκη

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΣΟΥΛΑ
Εκπληξιν προεκάλεσεν εις τους αθλητικούς κύκλους ο δρόμος των 1.500μ. του Αγίου Σουλά. Η κούρσα αύτη ίσως να πέρασεν απαρατήρητη διότι και εις τα φύλλα της επομένης ημέρας ουδέν εδημοσιεύθη. Ο χρόνος του πρώτου Χατζησταμάτη αποτελεί νέον ρεκόρ των αγώνων του Αγίου Σουλά. Επίσης ο ίσιος χρόνος δηλ. 4’12”6 αποτελεί 4ην καλυτέραν επίδοσιν της Δωδεκανήσου, μετά τα 4’05” 4’05”2 και 4’12 ρεκόρ του ιδίου.

Ο χρόνος του δευτέρου Ζούντα αποτελεί 2ον μεταπολεμικόν ρεκόρ Δωδεκανήσου και ίσως καλύτερα Παιδική Ελληνική επίδοσης. Ο χρόνος είναι 4’14”4.

Η κατάταξις των καλυτέρων Δωδεκανησίων αθλητών έχει ως κάτωθι:
1) Χατζησταμάτης (Διαγόρα) 4’05”
2) Ζούντας (Διαγόρα) 4’14”4
3) Ζωΐτης (Διαγόρα 4’18”
4) Σφυρίου (Διαγόρα) 4’25”.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Η ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΞΕΝ/ΠΑΛΛΗΛΩΝ
Καθ’ α πληροφροούμεθα εκ του διενεργηθέντος ελέγχου υπό των αρμοδίων υπηρεσιών εις διάφορα ξενοδοχεία διεπιστώθη ότι η παρεχομένη τροφή εις τους υπαλλήλους είναι ανεπαρκής.

ΠΟΣΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΦΟΙΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚ. ΣΧΟΛΑΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος, εις τας Τεχνικάς Σχολάς της Λέρου φοιτούν σήμερον 1200 μαθηταί εκ διαφόρων περιοχών της Ελλάδος, διδασκόμενοι εις 20 ειδικότητας.
Εξ άλλου εις τας Σχολάς της Κω διδάσκονται 15 ειδικότητες, εις δε τας του Καστελλορίζου φοιτούν 80 μαθηταί και διδάσκονται 4 ειδικότητες.