Αποτεφρώθηκαν 500 στρέμματα δάσους στην Κάρπαθο

ΤΗΝ 20ήν ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟ “ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ” ΕΠΙΒΑΙΝΟΥΝ 600 ΞΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ
Καθ’ ά πληροφορούμεθα την 20ήν τρέχοντος θα καταπλεύση εις τον λιμένα μας το Ελληνικόν Υπερωκεάνειον “Βασίλισσα Φρειδερίκη”, με 600 περίπου αμερικανούς και άλλους περιηγητάς, προερχόμενον εξ Ηρακλείου.
Ως ανεκοίνωσεν ο γενικός Πράκτωρ του εν λόγω υπερωκεανείου, μεταξύ των τουριστών καταλέγονται και 63 Δήμαρχοι πόλεων της Αμερικής, μεταξύ δε αυτών είναι και ο κ. Τζων Ρούσβελτ.

Οι εν λόγω Δήμαρχοι φέρουν εις την Ελλάδα διάφορα παιγνίδια δια να διανεμηθούν εις ορφανά παιδιά.
Εξ άλλου εγνώσθη, ότι ο κ. ρούσβελτ φέρει 200 λίμπρες βιταμινών δια διανομήν εις παιδιά τα οποία ευρίσκονται υπό την προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης Φρειδερίκης.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΠΑΤΜΟΝ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας)- Η τουριστική κίνησις εις την νήσον μας είναι ικανοποιητική. πλην του εβδομαδιαίου κατάπλου εκάστην Πέμπτην 4μ.μ. του τουριστικού “Σεμίραμις” το οποίον παραμένει επί επτάωρον, διάφορα μικρά γιωτ καταφθάνουν τακτικά. Επίσης όταν η θάλασσα είναι γαληνιαία βενζινόπλοια εξ Ικαρίας αποβιβάζουν ως επισκέπτας τους εκεί λουομένους.

Με την δρομολόγησιν του α/π “ΕΡΣΗ”, πιστεύεται, μολονότι διέρχεται τας μεσονυκτίους ώρας εκ λιμένων Ικαρίας, ότι θα αυξηθή η κίνησις επιβατών εκ της κατευθύνσεως αυτής.

500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΑΣΟΥΣ ΑΠΕΤΕΦΡΩΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Μεθαύριον Τρίτην αναχωρεί εκ Ρόδου δια του ατμοπλοίου της γραμμής εις Κάρπαθον, ο Δασάρχης Ρόδου κ. Σεβαστός, προς επιτόπιον εξέτασιν διαφόρων δασικών ζητημάτων. Ο κ. Σεβαστός θα περιοδεύση ανά τας κοινότητας της νήσου, θα επιστρέψη δε εις Ρόδον μετά μίαν εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Σεβαστός θα προβή εις ανακρίσεις εν σχέσει με την πρόσφατον πυρκαϊάν εις Κάρπαθον, εξ ης απετεφρώθησαν 500 στρέμματα δάσους.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟΝ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας)- Επέστρεψεν εκ Πειραιώς μέσω Σάμου ο Ηγούμενος Πάτμου κ. Μελέτιος.
- Με το γαλλικόν υπερωκεάνειον “Ζ. Μερμόζ” αφίκοντο οι 450 γάλλοι ιατροί προερχόμενοι εκ Κω.
- Απεπερατώθησαν αι επί ένα μήνα διαρκέσασαι επισκευαί, κατόπιν αδείας και εγκρίσεως της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, εις το εξωκκλήσιον Αγ. Παρασκευής. Πυκνότατον δε εφέτος παρέστη κατά την εορτήν της της 27-7 το εκκλησίασμα, ενώ την παραμονήν οι φιλέορτοι γείτονες ωργάνωσαν ωραίαν πανήγυριν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Θεωρούμεν υποχρέωσίν μας να εκφράσωμεν τας θερμάς ευχαριστίας μας, προς τους κάτωθι εν Αβυσσηνία διαμένοντας ομογενείς οίτινες προσέφερον αυθόρμητα τον οβολόν των υπέρ της επιδιορθώσεως των εκ των σεισμών ζημιών του Ιστορικού Μητροπολιτικού Ναού Ρόδου “ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” ευχόμενοι όπως το παράδειγμα των μιμηθούν άπαντες οι εν τη Αλλοδαπή Δωδεκανήσιοι και λοιποί Ελληνες, η δε Παναγία να τους έχη υπό την μητρικήν σκέπην Της.

Αριστείδης Λιβιεράτος λίρας Αιθιοπίας 100, Οίκος Λιβιεράτου 100, Σπύρος Μαγδαληνός 100μ Μυριαλλής-Παπαφιλίππου Λτδ 100, Συνοδινός Γ. 50, Ιωάννης Γανωτάκης ιατρός 50, Αδελφοί Πράντη 100, Κατάστημα Βελισσαρίου 100, Κωνστ. Αλεξανδράκης 30, Λαγκούσης Γεράσιμος 100, Γεώργιος Γιανόπουλος 30, Ιωάννης Α. Γανωτάκης 50, Αδελφοί Διακοσάββα 50, Σάββας Σαββαΐδης 50, Λούκας Μακρής 10, Ιωάννης Σίμωνας 10, Σταύρος Σαββαΐδης 30, Στέφανος Γανωτάκης του Α. 10, Νικόλαος Χρυσανθάκης 100, Μανούσος Μιχαήλ 20, Νικόλαος Αλεξανδράκης 50, Diabaco Cotton Co 100, Γ.Δ. Πολυταρίδης 50, Αναστάσιος Αναστασιάδης 50, Ηλίας Παπασίνος 50, Σοφία Καμπουράκη 20, Αλέξανδρος Γανωτάκης 30, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος 50, Αλέκα Μυριαλλή 20, Σμαράγδα Ντονικιάν 10.

Ήτοι, συνολικώς λίρας Αιθιοπίας 1.620 ή λίραι Αγγλίας 228,50.
Ωσαύτως ευχαριστούμεν τον εν Ροδεσία Ρόδιον κ. Νικόλαον Γιαμαλή όστις προσέφερεν το ποσόν των δρχ. 1.000 υπέρ του ως άνω σκοπού.
(Η Επιτροπή επισκευής Ι. Μητροπολιτικού Ναού Ρόδου)