Προσοχή στις καταστάσεις υγείας

Μόνο με την προσκόμιση του πρωτοτύπου της κατάστασης υγείας, που θα συνοδεύεται από τη βεβαίωση της κατάθεσής του στην ΕΠΣΔ, θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή μίας ομάδας σε επίσημο παιχνίδι των διοργανώσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τα σωματεία θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, καθώς αν οι καταστάσεις υγείας δεν είναι  επικαιροποιημένες και ακριβείς (συνήθως, προβλήματα παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου), θα είναι ευάλωτα σε ενστάσεις.

Το άρθρο 18 του ΚΑΠ (παρ. 1 εδ. β), έτσι όπως περάστηκε και στις προκηρύξεις της ΕΠΣΔ, αναφέρει τα ακόλουθα:
«Οι καταστάσεις υγείας των ποδοσφαιριστών πρέπει να είναι θεωρημένες από τον ιατρό της ομάδας και από την οικεία επαγγελματική ένωση για τις επαγγελματικές κατηγορίας και από δικαιούμενο να την υπογράφει ιατρό και την οικεία ΕΠΣΔ για τις Ερασιτεχνικές κατηγορίες.

Για τη νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών αρκεί η προσκόμιση στο διαιτητή του πρωτότυπου της κατάστασης υγείας και της βεβαίωσης (σε τηλεομοιοτυπία) της διοργανώτριας για την υποβολή (θεώρηση) της κατάστασης υγείας σε αυτής. Η κατατεθείσα κατάσταση υγείας στη διοργανώτρια αποτελεί το μόνο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για τυχόν αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών».