Το 1ο αυτοκινητιστικό Ράλι στη Ρόδο

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ 1ον ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΝ ΡΑΛΛΕΫ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ 51 ΑΣΣΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΑΝ
Σήμερον την μεσημβρίαν θα λάβη χώραν το 1ον μεταπολεμικόν ράλλεϋ Δωδεκανήσου (ακριβείας αυτοκινήτων) διοργανωθέν υπό της Νομαρχίας προς τόνωσιν του Ροδιακού Τουρισμού.

Εις τον “Γύρον της Ρόδου” μετέχουν 51 άσσοι του βολάν ξένοι, εκ Παλαιάς Ελλάδος και Ρόδου.
Σημειωτέον ότι εις την τεχνικήν οργάνωσιν συνέβαλεν και η ΕΛΠΑ.

Ελλανόδικος Επιτροπή του αγώνος είναι ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο Βουλευτής κ. Χαρίτος, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο Ανώτερος Διοικητής κ. Παναγιωτακόπουλος, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Ρ. κ. Θεοχάρης, ο πλοίαρχος του “κούριερ” κ. Ουανκλάιν, ο Λιμενάρχης κ. Γελαδάκης και ο Νομαρχιακόνς Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Δημητριάδης.
 

Αλυτάρχης είναι ο Διευθυντής Νομαρχίας κ. Βόνδας, Έφοροι ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. Βενιζέλος και ο Διοικητής Τμήματος Τροχαίας κ. Προβατάς, την όλην δε τεχνικήν εποπτείαν θα έχει ο κ. Φώκιαλης.
Η διαδρομή του αγώνος είναι η ακόλουθος. Ρόδος (Βωμός της Πατρίδος), οδός Εθνάρχου Μακαρίου, Στεφάνου Καζούλη, Πλατεία Φώκιαλη, Ροδίνι, Σγουρού, Αφάντου, Αρχάγγελος, Μαλώνα, Μάσσαρι, Λάρδος, Γεννάδι, Λαχανιά, Κατταβιά, Απολακκιά, Μονόλιθος, Σιάννα, Αγ. Ισίδωρος, Σάλακος, Σορωνής, Παραδείσι, Κρεμαστή, Τριάντα, Κρητικά, Υδροβιολογικός Σταθμός, Ξενοδοχείον Ρόδων και Νομαρχία.

Κατά την διάρκειαν του διεξαχθησομένου αγώνος η Διοίκησις Χωροφυλακής απηγόρευσεν την κυκλοφορίαν παντός τροχοφόρου οχήματος, πεζών και ζώων επί των πλατειών και οδών της καθορισθείσης διαδρομής υπό των μετεχόντων αυτοκινήτων.

Η όλη διαδρομή της νήσου, ως ανωτέρω, θα είναι μέσω μυστικών ελέγχων, διατηρημένη εις δύο τομείς. Οι πρώτοι έλεγχοι θα ευρίσκονται μεταξύ Ρόδου και Κατταβιάς και οι άλλοι μεταξύ Κατταβιάς και Ρόδου. Ο μυστικός τερματισμός του αγώνος θα ευρίσκεται μεταξύ Σαλάκου και Ρόδου.

Η εκκίνησις των μετεχόντων του αγώνος θα αρχίση την 13ην ώραν σήμερον.

Άπαντες οι μετέχοντες οφείλουν να ευρίσκωνται εις την προ του μεγάρου της Νομαρχίας πλατείαν τουλάχιστον μίαν ώραν προ της αναχωρήσεως, δια τον καθορισμόν της σειράς εκκινήσεώς των.
Η οριζομένη μέση ταχύτης δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 40 χιλιομέτρων καθ’ ώραν ούτε και να υπερβαίνη τα 56 χιλιόμετρα.

Αι αναχωρήσεις θα λάβουν χώραν εκ του σημείου εκκινήσεως (Βωμός της Πατρίδος) με μηχανήν εν κινήσει και ανά δύο λεπτά.

Θεωρούνται αποτυχόντες του αγώνος οι οδηγοί οι οποίοι έστω και εις ένα τομέα ήθελον συλληφθή υπό του μυστικού ελέγχου, μη τηρούντες την μικροτέραν επιτρεπομένην ταχύτητα των 40 χιλιομέτρων, ή υπερβαίνοτνες την μεγαλυτέραν τοιαύτην των 56 χιλιομέτρων.

Εις έκαστον των μετεχόντων επιτρέπεται να έχη ως πλήρωμα έαν χρονομέτρην και ένα ή δύο βοηθούς. Τιμωρείται όμως με αποκλεισμόν ο οδηγός ο οποίος παραχωρεί έστω και δι’ ολίγον την θέσιν του εις τον βοηθόν του ή χρονομέτρην του.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ράλλεϋ Ρόδου ουδεμίαν φέρει ευθύνην εν περιπτώσει ατυχήματος οιασδήποτε φύσεως.

Αι αφίξεις των αυτοκινήτων εις Ρόδον θα αρχίσουν από της 4.30 απογευματινής και εκείθεν.
Τα αφικνούμενα αυτοκίνητα, θα μετέχουν αμέσως και εις αγώνα δεξιοτεχνίας, εις την παραλιακήν περιοχήν Μανδρακίου.

Η ΔΕΞΙΩΣΙΣ
Χθες την 8ην εσπερινήν εις την αίθουσαν τελετών του Δήμου Ροδίων ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης εδεξιώθη τους κ.κ. Γιαννουλάτον, Νικολαΐδην, Βούλτσον της ΕΛΠΑ καθώς και τους μετέχοντας εις το Ράλλεϋ και τους χρονομέτρας.
Εξ άλλου χθες ο Αλυτάρχης κ. Βόνδας μετέβη εις τας κοινότητας και έδωσε τας τελευταίας οδηγίας.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
Την πρωΐαν χθες ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Χαρίτος εξήλθεν εις περιοδείαν ανά τας κοινότητας της Ρόδου. Ο κ. Χαρίτος, κατά την διάρκειαν της περιοδείας του, εδέχθη επιτροπάς και πολίτας και εξήτασε διάφορα ζητήματα αυτών.

ΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Γεν. Λογιστηρίου, ενεκρίθη η καταβολή εις τους εκτάκτους και πολιτικώς επιστρατευομένους οδηγούς αυτοκινήτων των υπηρεσιών Κοινωνικής Προνοίας, υπερωριακής αμοιβής μέχρις 90 ωρών μηνιαίως, προς 4 δραχμάς την ώραν, υπό την προϋπόθεσιν όμως ότι θα υπάρχουν υπερωριακαί ανάγκαι.

Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ιδιαιτέρα ανταπόκρισις)- Οξύ παρουσιάζεται εις Κάρπαθον εφέτος, το ζήτημα της διαμονής των ξένων. Πολλοί περιηγηταί, μη ευρόντες ξενοδοχεία, ανεχώρησαν αμέσως, προς ζημίαν της Καρπαθιακής Οικονομίας. Τονίζεται σχετικώς ότι δέον όπως το ταχύτεορν ανεγερθή ξενοδοχείον εις Κάρπαθον, η οποία ήδη προκαλεί το ενδιαφέρον πολλών ξένων παραθεριστών.