Ρύθμιση οφειλών με ευνοϊκούς όρους στον Δήμο Καρπάθου

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου – Τμήμα Εσόδων του Δ. Καρπάθου  ανακοινώνεται η δυνατότητα ρυθμίσεων οφειλών στον Δήμο:

Ενημερώνουμε τους δημότες που έχουν οφειλές στο Δήμο ότι σύμφωνα με το άρθρο 52  του Νόμου    4483/2017  μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους τυγχάνοντας των ευνοϊκών όρων της ρύθμισης.

Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 1. Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την30/11/2017.