Ξεκινούν οι εγγραφές στη  σχολή Νοσοκόμων

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Ρόδου, φορέας που παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή:τριάντα (30) καταρτιζομένων στο Α΄ εξάμηνο με ειδικότητα Τραυματιολογίας, για το εκπαιδευτικό έτος  2017-2018,

ΚΑΛΕΙ                                                                  
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από την 1η έως 15 Σεπτεμβρίου 2017. Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ Γ. Ν. Ρόδου.

Δικαίωμα εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο  κατάρτισης (Τραυματιολογίας) έχουν:
(μετά από επιλογή)
−  οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
−  Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος
− Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
−  Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1.  Αίτηση εγγραφής με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο ΙΕΚ.
2.  Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας σε συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα(εάν υπάρχει).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας,
6.   Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
-Η φοίτηση στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ έχει διάρκεια 5 εξάμηνα:
• 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης
• 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας
-Στα Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας  (Δ.Ι.Ε.Κ.) η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.  
- Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου (Γενικού,   Επαγγελματικού), ανεξαρτήτως ηλικίας.
-Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (υπάρχει όριο απουσιών).
-Τα μαθήματα στο ΙΕΚ πραγματοποιούνται πρωινές ώρες.
Πληροφορίες-Εγγραφές: Γραμματεία ΔΙΕΚ.  Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
Ώρες: 8:00 π.μ-13:00 μμ   Δ/νση:  Παπαλουκά 6-8  -  Ρόδος. Τηλ: 22410-24374