Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατο 24 Αυγούστου 1957
Αριθ. Φύλλου 1907

 

ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦ/ΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Το προσεχές Σάββατον 31ην τρέχοντος αναμένονται να αφιχθούν εις Ρόδον ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Σ. Κωτιάδης μετά του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Αλιμπράντη προς εξέτασιν διαφόρων οικονομικών ζητημάτων της νήσου Ρόδου.
Μεταξύ άλλων, κυρίως θα εξετασθή το ζήτημα της επεκτάσεως του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων δια το οποίον ενεργεί δραστηρίως ο υπουργός κ. Κωτιάδης εις τα πλαίσια των Δωδεκανησιακών συμφερόντων.
Οι κ.κ. Υπουργοί θα επισκεφθούν προς τον αυτόν σκοπόν και άλλας νήσους του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ

Προς τα αγαπητά μας ανήψια Αννα και Αχιλλέα Πηλείδη, τα οποία απέκτησαν ένα χαριτωμένο αγοράκι εις Γκουέλο (Ροδεσίας), ευχόμεθα να τους ζήση.
Οικογένεια
ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΡΔΑΟΥΛΗ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου Επισήμων Διαιτητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου
Συνελθόν εν τακτική συνεδριάσει την 15ην Ιουλίου 1957 και λαβόν υπ’ όψει:
1) Τας πολλαπλώς προσενεχθείσας εις τον Δωδεκανησιακόν Αθλητισμόν υπηρεσίας υπό του Επιτίμου Προέδρου της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου κ. Γαβριήλ Μισίου.
2) Την εκδηλωθείσαν και εκδηλουμένην παρ’ αυτού ενεργόν συμπαράστασιν προς τον ημέτερον Σύλλογον ως και το ενδιαφέρον αυτού δια την εξύψωσιν του θεσμού της διαιτησίας εν Δωδεκανήσω και
3) Εισήγησιν του Προέδρου αυτού

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ανακηρύσσει τον κ. Γαβριήλ Μίσιον ως Επίτιμον Πρόεδρον του Συλλόγου Επισήμων Διαιτητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρον αυτού κ. Κωνσταντίνον Ξανθόν όπως επιδώση το παρόν εις τον τιμώμενον.
Αποφασίζει όπως αντίγραφα του παρόντος δημοσιευθώσι δια των ενταύθα εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων “Ροδιακή” “Πρόοδος” και “Φρουρός” της Δωδεκανήσου.
Εν Ρόδω τη 15-7-1957
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Κ. ΞΑΝΘΟΣ
Ο Γεν. Γραμματεύς
Γ. ΣΑΜΙΩΤΗΣ


ΖΩΗΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Νισύρου, ζωηρά τουριστική κίνησις παρατηρείται κατ’ αυτάς εις την νήσον, χάρις δε εις την δραστηριότητα του Δημάρχου κ. Γιαλούρη τακτοποιούνται οι παραθερισταί στεγαστικώς αμέσως. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, εις τα Λουτρά Νισύρου, τα οποία έχουν θεραπευτικάς ιδιότητας, παρατηρείται μειωμένη κίνησις, η εποχή δε, θεωρείται κατάλληλος δια την εξυπηρέτησιν των εκ των λοιπών νήσων ενδιαφερομένων δια Λουτροθεραπείαν.
Ηδη κατέφθασαν εις Νίσυρον δια Λουτροθεραπείαν, αρκετοί επισκέπται εκ Κω.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
Κατέπλευσεν χθες εις τον λιμένα μας το μότορσιπ “Ταξιάρχης” προερχόμενον εκ Βόλου με 200 τόννους σίτον δια τους κυλινδρομύλους Δωδεκανήσου.
Επίσης απέπλευσεν εκ του λιμένος μας το μότορσιπ “Παναγιώτης” με 100 τόννους ξυλείαν δι’ Ελευσίνα.