Ενίσχυση 200.000€ για το Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας, μετά από σχετικό αίτημα του Γ.Ν. Κ.Υ. Κω, δαπάνη ύψους €200.000 για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Ιδρύματος,

(προσέλευση έκτακτων περιστατικών, μετακινήσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού) λόγω του σεισμού που έπληξε το νησί της Κω την 21η Ιουλίου 2017.

Εξάλλου στις 25/08/2017 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διετούς διάρκειας, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ). Συγκεκριμένα για το νησί της Κω, οι προσλήψεις αφορούν σε:

8 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής  και σε έλλειψη αυτών ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.
2 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής.
4 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής  και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών.
2 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
4 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
4 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας