ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 25 Αυγούστου 1957
Αριθ. Φύλλου 1908


Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΘΑ ΦΘΑΣΗ
ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ

Ως πληροφορούμεθα, ο Συμαίος γλύπτης κ. Κώστας Βαλσάμης, θα αφιχθή εις Ρόδον εκ Παρισίων την 10ην Οκτωβρίου, συνοδεύων το μεταφερόμενoν εις Ρόδον άγαλμα του Διάκου το οποίον εφιλοτέχνησε.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Χθες την πρωΐαν, οι ευρισκόμενοι εις Ρόδον μαθηταί της Σχολής Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού της Κύμης, επεσκέφθησαν τας Δημοτικάς Τεχνικάς Σχολάς Ρόδου “Νηρεύς”, συνοδευόμενοι υπό του Κεντρικού Λιμενάρχου Ρόδου πλωτάρχου Γελαδάκη.
Αργότερον επεσκέφθησαν το Λιμεναρχείον, όπου ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου επέδειξεν εις αυτούς τας εγκαταστάσεις και εγένετο επεξηγηματική διδασκαλία επί του τρόπου διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού και επί της λειτουργίας των λιμενικών υπηρεσιών ακι εν γένει των Περιφερειακών κλιμακίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Οι μαθηταί επιβαίνοντες του ναρκαλιευτικού “Ζάκυνθος” ανεχώρησαν χθες αργά την νύκτα δια Σούδαν Κρήτης.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ ΚΩ ΘΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΘΟΥΝ
ΕΙΣ ΝΕΑΣ ΛΑΪΚΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κατά πληροφορίας εκ Κω, εντός του Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν υπό ειδικών συνεργείων αι εργασίαι διαρρυθμίσεως των στρατώνων Κω, εις Λαϊκάς Κατοικίας. Αι Κατοικίαι αύται θα διανεμηθούν αργότερον εις πτωχάς οικογενείας της πόλεως.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΔΙΕΘΕΣΕ 18.000
ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΟ

Ως πληροφορούμεθα, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, διέθεσε πίστωσιν 18.000 δραχμών δι’ επισκευήν του “Προσκοπικού Χωριού” Καλαμώνος.
Εξ άλλου, η Νομαρχία, ανέλαβε την κατασκευήν κουφωμάτων εις το Κρατικόν Ξυλουργείον.

ΔΙ’ ΕΞΑΣΚΗΣΙΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Το Υφυπουργείον Προνοίας δι’ εγκυκλίου του προς τα Γενικά Νοσοκομεία του Κράτους έδωσεν εντολήν όπως παράσχουν πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν εις τους 4ετείς φοιτητάς ιατρικής τους ευρισκομένους κατά τον χρόνον των διακοπών εις τας επαρχίας των δια την συνέχισιν της πρακτικής αυτών ασκήσεως.

ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν εις τα ροδιακά ύδατα το τουριστικόν ατμόπλοιον “Μαρεσάλ Ζόφρ” με 280 ξένους περιηγητάς. Τούτο απέπλευσε κατά τα απογευματινάς ώρας. Εξ άλλου την προσεχή Τετάρτη αναμένεται να καταπλεύση το τουριστικόν ατμόπλοιον “Ερμής” με 150 ξένους περιηγητάς.

ΕΚΡΗΜΝΙΣΘΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ
ΕΝΑΣ ΓΑΛΛΟΣ ΕΝΩ ΕΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕ ΧΘΕΣ
ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΑΚΑΡΙΑΙΩΣ

Τραγικόν δυστύχημα έλαβε χώραν χθες την 4.30 απογευματινήν εις Λίνδον φονευθέντος του Γάλλου περιηγητού Ραϋμόν Σαρόνα.
Κατά σχετικάς πληροφορίας ο Σαρόνα, ο οποίος είχεν αφιχθή εις Ρόδον μετά της συζύγου και των τέκνων του, μετέβη σήμερον εις Λίνδον.
Μεταξύ άλλων, ο Σαρόνα συνοδευόμενος πάντοτε υπό των oικείων του, ανήλθεν εις την Ακρόπολιν της Λίνδου.
Ενώ όμως προσεπάθησε να φωτογραφίση τα αρχαιολογικά μνημεία εκ των τειχών της Ακροπόλεως, καταληφθείς πιθανώς εξ ιλίγγου, κατεκρημνίσθη από των τειχών εις βάθος 50 μέτρων, πολτοποιηθείς επί των βράχων.
Ο Ραϋμόν Σαρόνα, ηλικίας 63 ετών, ήτο καθηγητής της Φαρμακολογίας.