ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Τρίτη 27 Αυγούστου 1957
Αριθ. Φύλλου 1909

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΝΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ
ΑΣΥΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΦΗΜΑΙ

Ως πληροφορούμεθα, από ημερών περιπολούν εις την περιοχήν της Σύμης ελληνικά περιπολικά σκάφη.
Εξάλλου, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου, ερωτηθείς επί των φημών ότι τουρκικόν περιπολικόν ενεφανίσθη εις τον Άγιον Μηλιανόν Σύμης και εζήτει πληροφορίας διά τους αποδράσαντος από τον Ιωάννην Λινδιακόν, εδήλωσεν ότι ουδεμία επίσημος έκθεσις υπάρχει και ότι συνεπώς, τα διαδιδόμενα είναι απλώς φήμαι.

ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Δι’ αποφάεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου συνεκροτήθη Επιτροπή διά την μελέτην των τουριστικών ζητημάτων της Δωδεκανήσου. Η επιτροπή, προεδρευόμενη υπό του Νομάρχου, συνεκροτήθη με μέλη τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Πετρίδην, τον Ανώτερον Διοικητήν Χωρ/κής κ. Παναγιωτακόπουλον, τον Κεντρ. Λιμενάρχην Ρόδου κ. Γελαδάκην, την Προϊσταμένην του Γραφείου Ρόδου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Σισμάνη, τον πρόεδρον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Θεοχάρην, τον πρόεδρον του Συλλόγου Ξενοδόχων, εκπρόσωπον της Ξενοδοχειακής Εταιρείας “Αστήρ” και τον εκπρόσωπον των τουριστικών Πρακτορείων κ. Παύλον Γεωργιάδην. Γραμματεύς της Επιτροπής ωρίσθη ο κ. Δεληγιάννης.

ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΑ ΙΔΡΥΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, συντόμως θα αποσταλή υπό του Δήμου εις Γιουγκοσλαβίαν ο εκ Ρόδου κ. Ιωάννης Παριανός, ο οποίος, εκπαιδευθείς τον παρελθόντα μήνα εις το Ανεμοπορικόν Κέντρον Τριπόλεως, κατώρθωσε να πραγματοποιήση διά του ανεμοπτέρου του πτήσιν 110 λεπτών εις ύψος 3000 μέτρων, καταρρίψας το Παγκόσμιον ρεκόρ τύπου Ρόντα και το ελληνικόν ανεμοπορίας. Ο κ. Παριανός θα παρακολουθήση εις Γιουγκοσλαβίαν ειδικήνε εκπαίδευσιν, εν συνεχεία δε υπό την προστασίαν του Δήμου και της Αερολέσχης Ρόδου θα διδάξη την ανεμοπορίαν εις νεαρούς Δωδεκανησίους.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 50 ΓΑΛΛΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ
Το πρώτον δεκαήμερον του προσεχούς μηνός Σεπτεμβρίου, θα αφιχθούν εις Ρόδον 50 φοιτηταί της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Οι εν λόγω φοιτηταί θα παραμείνουν εις Ρόδον επί 15 ημέρας.


ΗΡΧΙΣΕ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣ
Από της πρωΐας προχθές ήρχισεν η νέα κυνηγετική περίοδος. Συμφώνως προς ανακοίνωσιν του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, μέχρι της προχθές είχον εκδοθή 900 περίπου άδειαι κυνηγίου, εις παλαιούς και νέους κυνηγούς.
Ο αριθμός των κυνηγών οι οποίοι πέρυσι είχον φθάσει τους 1.100, υπολογίζεται ότι εφέτος θα υπερβή τους 1.250.


ΔΙΑΤΕΘΗ ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ
Ως ανεκοινώθη, το Υπουργείον Προνοίας διέθεσε 1.800.000 δραχμάς δι΄εκτέλεσιν Μικρών Κοινωφελών Έργων εις τους διαφόρους νομούς της χώρας. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, μέρος της διατεθείσης πιστώσεως θα διατεθή δι’ εκτέλεσιν Μικρών Κοινωφελών Έργων εις Δωδεκάνησον.


ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΕΚ ΣΥΜΗΣ
Σήμερον διά του ατμοπλοίου της γραμμής αναμένεται να επιστρέψη εκ Σύμης ο Διοικητής Χωροφυλακής Ρόδου, κ. Βενιζέλος.
Εξάλλου αναμένεται σήμερον εκ Σύμης ο Άγιος Πρωτοσύγγελος κ. Αλέξανδρος κατόπιν δεκαημέρου παραμονής εις την εν λόγω νήσον.