Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου  θα γίνουν οι εκλογές στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

H Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 47876/08.08.2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./396/16.08.2017), απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Ν. Θεοδωρίδη, κάνει γνωστό στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν το Σάββατο  16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017.

Ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ότι προκειμένου να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και να έχουν δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερα και να έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Η προθεσμία για την εξόφληση ή τον διακανονισμό των οικονομικών προς το Επιμελητήριο υποχρεώσεων των μελών (στο ΓΕΜΗ ή στο Μητρώο Επιμελητηρίου), μέχρι και του έτους 2016 είναι μέχρι και την 6η  Νοεμβρίου 2017.

Το εκλογικό δικαίωμα των Νομικών  Προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και Υποκαταστήματα Ημεδαπών και Αλλοδαπών Επιχειρήσεων), θα ασκηθεί από τους προσκομίζοντες (7 τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών)  εξουσιοδότηση – μόνο με την προσκόμιση της οποίας είναι δυνατή η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος- υπογεγραμμένη αναλόγως από τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που θα καθορίζει ποιά από τα μέλη του Νομικού Προσώπου θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα για λογαριασμό  του.

Υπόδειγμα  της εξουσιοδότησης θα αποσταλεί έγκαιρα από το Επιμελητήριο προς όλα τα Νομικά Πρόσωπα  που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.ebed.gr).

Σχετική πληροφόρηση για τον κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών (που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου), το τμήμα κατάταξης και τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών θα παρέχεται από το Τμήμα Μητρώου & Μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (τηλ. 2241044214).