3.450 τουρίστες χθες στην πόλη της Ρόδου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΑΦΙΞΕΙΣ

Αφίκοντο εις Ρόδον η κ. Ελένη Χ’’παναγιώτου και η κ. Μαρία Ζερβού μετά του μικρού Κωνσταντίνου Χατζηπαναγιώτου των οποίων αι οικογένειαι είναι καλώς εγκατεστημέναι εις Βελγικόν Κόγκον.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Φανουρίου Ρόδου θεωρεί υποχρέωσίν της όπως και διά του τύπου ευχαριστήση άπαντας τους παρευρεθέντας εις την εορτήν του Αγίου Φανουρίου, ιδιαιτέρως δε τον Δήμαρχον κ. Πετρίδην όστις ευγενώς προσφερθείς εφωταγώγησε διά προβολέων τον περίβολον του Ναού κατά τον εσπερινόν κατά δε την λιτάνευσιν της εικόνος διέθεσε την Φιλαρμονικήν του δήμου.
Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
Εν Ρόδω τη 20-8-1957

3450 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, χθες εις την πόλιν μας ευρίσκοντο 3.450 περίπου τουρίσται εκ διαφόρων κρατών του κόσμου. Ως εγνώσθη άπαντα τα ξενοδοχεία της πόλεως και της υπαίθρου είναι πλήρη, 1600 δε περιηγηταί κατοικούν εις ειδικώς προς τούτο διατεθείσας οικίας.

ΔΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΣΣΑΡΩΝ
Χθες παρελήφθησαν υπό της κοινότητος Μασσάρων συμπληωματικά μηχανήματα δια τον αρτιότερον μηχανικόν εξοπλισμόν του ελαιοτριβείου της εν λόγω κοινότητος. Εξάλλου, την 15ην Σεπτεμβρίου αναμένονται διά λογαριασμόν της ιδίας κοινότητος, και ωρισμένα άλλα εξαρτήματα διά το ελαιοτριβείον.

ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Υπό της Νομαρχίας ανεκοινώθη χθες ότι καταβάλλεται προσπάθεια διά την αποστολήν γεωλόγου εις την νήσον Κάρπαθον. Ο εν λόγω γεωλόγος θα εξετάση γεωλογικώς διαφόρους περιοχάς της Καρπάθου.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΧΑΛΙΑΣΟΣ
Επέστρεψεν εξ Ιταλίας όπου παρέμεινεν επί ένα μήνα, ο Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Ν. Χαλιάσος.

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 50 ΞΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Την 8ην Σεπτεμβρίου αφικνύνται εις Ρόδον 50 ξένοι δημοσιογράφοι, κληθέντες υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως, προς επιτόπιον παρακολούθησιν διαφόρων Ελληνικών ζητημάτων. Οι εν λόγω δημοσιογράφοι, προέρχονται εξ Αργεντινής, Αυστρίας, Βελγίου, Βραζιλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Γιουγκοσλαβίας, Δανίας, Αγγλίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Καναδά, Κούβας, Μεξικού, Ολλανδίας και Σουηδίας. Θα εξετάσουν δε επιτοπίως την κατάστασιν εις Δωδεκάνησον.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΦΙΚΝΕΤΑΙ Ο κ. ΠΑΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ  ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ως ανεκοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, αύριον αφικνείται αεροπορικώς ο συγγενής και εκ των συμβούλων του μεγαλοεφοπλιστού κ. Ωνάση κ. Πατρονικόλας, προς εξέτασιν των τουριστικών ζητημάτων της Ρόδου. Ο κ. Πατρονικόλας, ως εγνώσθη, επεσκέφθη προσφάτως και την Κέρκυραν υποσχεθείς την προώθησιν των τουριστικών της ζητημάτων.