Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου  ακύρωσε την απόφαση του Δ.Σ. Καλύμνου

Σύμφωνα με τη σύμβαση η ΑΝΕΚ ( ως Φορέας Λειτουργίας) αναλάμβανε  να προετοιμάσει το φάκελο του έργου και να τον παραδώσει στο Δήμο Καλυμνίων (Κύριος έργου) προκειμένου να τον υποβάλλει εμπρόθεσμα προς ένταξη.

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε  τα κύρια άρθρα της προγραμματικής σύμβασης και τις υποχρεώσεις των δύο πλευρών όπως ψηφίστηκε από το ΔΣ Καλύμνου και ακυρώθηκε από την Α.Δ.Α

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στις προγραμματικές συμβάσεις συμμετέχουν οι επιχειρήσεις των Δήμων εφόσον η ειδικότερη νομοθεσία που διέπει την κάθε επιχείρηση επιτρέπει τη συμμετοχή της στις συμβάσεις αυτές, κάτι που δεν ισχύει για την Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία (ΑΝΕΚ).

 Η αρνητική αυτή εξέλιξη καθιστά δύσκολο ως αδύνατο το εγχείρημα του Δήμου Καλυμνίων για «αγορά πλοίου». Ακόμα κι αν η Δημοτική Αρχή βρει λύση στο θέμα  προετοιμασίας του φακέλου του έργου, ο εναπομένων χρόνος είναι περιορισμένος, αφού η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων λήγει στις 29/09/2017.

Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι στο Δήμο δίνεται η δυνατότητα προσφυγής κατά της αποφάσεως της ΑΔΑ εντός ενός μηνός, κάτι όμως που μπορεί να θεωρηθεί «ως δώρο άδωρο», αφού ακόμα και στην περίπτωση που δικαιωθεί ο Δήμος, θα έχει παρέλθει  η ημερομηνία λήξης της υποβολής των προτάσεων.

Πηγή: kalymnos-news.gr