Ανακαλύφθηκαν ιαματικά ύδατα στην περιοχή της Ακαντιάς;

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ;

Εθεραπεύθησαν αρκετοί στομαχικοί
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ


Το νερό ενός μικρού φρέατος της Ακαντιάς είναι ωφέλιμον δι’ ασθενείας του στομάχου;
Το ερώτημα τούτο ετέθη από ημερών υπό των κατοίκων της περιοχής και υπό ωρισμένων συμπολιτών πληροφορηθέντων ότι, πράγματι υπάρχει τοιαύτη θεραπευτική ιδιώτης. Από πάσχοντα εξ ασθενειών του στομάχου, ήτοι εκ δυσπεψίας, υπερχλωρυδρίας, κ.λπ., διεπιστώθη ότι η χρήσις του εν λόγω ύδατος απέβη ωφέλιμος. Μεταξύ των οφεληθέντων περιλαμβάνεται και ο καφεπώλης κ. Μιχαήλ Σκιαθίτης ή Αγγουράς, ο οποίος διατηρεί καφενείον επί της οδού Πολυδώρου. Ούτος χρησιμοποιήσας επί ωρισμένον χρονικόν διάστημα το ύδωρ του περί ου ο λόγος φρέατος, παρετήρησε, ως αναφέρει, σημαντικήν βελτίωσιν εις την κατάστασίν του.

ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ ΤΟ ΧΗΜΕΙΟΝ
Τόσον ο κ. Σκιαθίτης όσον και άλλοι, εφ’ όσον επεδεικνύετο ενδιαφέρον, θα ήτο δυνατόν να ερωτηθούν δια να βεβαιώσουν τας πληροφορίας μας-παραλλήλως δε νομίζομεν-είναι επιβεβλημένη η επέμβασις του εν Ρόδω Παραρτήματος του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η επέμβασις αύτη επιβάλλεται αφ’ ενός μεν δια να διαπιστωθούν αι τυχόν υπάρχουσαι θεραπευτικαί ιδιότητες, αφ’ εφέτο δε, εφ’ όσον δεν θα υπήρχον τοιαύται ιδιότητες, δια να δοθή μία επίσημος κατεύθυνσις προς τους πάσχοντας. Ως γνωστόν εις Ρόδον υπάρχουν και άλλα θεραπευτικά ύδατα διαφόρων ιδιοτήτων, μεταξύ των οποίων πρωτεύουσαν θέσιν κατέχουν τα αξιοποιηθέντα από ετών ιαματικά νερά Καλλιθέας (τα γνωστά ως Τσιλλόνερο). Η Ρόδος αναμφισβητήτως θα ωφεληθή τα μέγιστα εάν το ανακαλυφθέν ιαματικόν ύδωρ αποδειχθή θετικώς εκ των χημικών αναλύσεων, ότι πράγματι έχει θεραπευτικάς ιδιότητας.
Γ. ΜΙΣΙΟΣ

Η ΑΒΙΚΩ ΕΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΕΝ ΕΦΕΤΟΣ 6700 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΝΝΟΥΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
Κατά πληροφορίας εκ Κω μέχρι της 31ης παρελθόντος μηνός επολτοποιήθησαν 6.700 περίπου τόννοι τομάς εις το εργοστάσιον ΑΒΙΚΩ. Ως εγνώσθη καθημερινώς εις το εν λόγω εργοστάσιον πολτοποιούνται 140 τόννοι τομάτας.

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ “ΕΛΑΦΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑ”
Ως πληροφορούμεθα, τα ξενοδοχεία “Ελαφος” και “Ελαφίνα” του Προφήτου Ηλία, έκλεισαν από προχθές.
Το προσωπικόν των ξενοδοχείων απερροφήθη αμέσως από άλλα ξενοδοχεία του “Αστέρος”.

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΜΗΝΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, υπό του εκπροσώπου των εργοδοτών εις την Τοπικήν Διοικούσαν Επιτροπήν του ΙΚΑ, υπεβλήθη μήνυσις κατά του προέδρου του ΕΚΡ κ. Λαμπριανού επί δυσφημίσει. Ως γνωστόν ο κ. Λαμπριανός εδημοσίευσε επιστολήν, εις την οποίαν ο εν λόγω εκπρόσωπο χαρακτηρίζεται ως συνεργάτης των Ιταλών. Σημειωτέον ότι ο μηνυτής, έχει υιόν ο οποίος υπηρετεί σήμερον εις τας τάξεις του Ελληνικού Στρατού.

Η Ε.Π.Σ.Δ. ΑΝΗΛΘΕΝ ΗΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, συνεχιζομένης της Συνελεύσεως της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, προχθές τας πρωινάς ώρας, ελήφθη απόφασις, επί της προτάσεως της Ενώσεως Δωδεκανήσου, όπως αύτη προαχθή εις Ενωσιν Α’ κατηγορίας. Τελικώς ελήφθη απόφασις υπέρ της προαγωγής της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, άνευ όμως εκπροσωπήσεως δια την εφετεινήν μόνον περίοδον.
Η απόφασις ήτο αποτέλεσμα πολυώρου διαλογικής συζητήσεως και αφού ο εκπρόσωπος της Ενώσεως Δωδεκανήσου κ. Σαρζτάκης, διαβεβαίωσεν ότι η Ενωσις, δεν θα εκπροσωπηθή κατ’ αυτήν την περίοδον.